Наш девіз: "Хто не йде вперед - йде назад. Стану нерухомості не існує."

ДПТНЗ "Роменське ВПУ"
Наша адреса:
42000, Сумська обл.,
м.Ромни, вул.Коржівська, 44
Контактні телефони:
(05448) 5-19-56, 5-19-67, 5-12-71
Факс: (05448) 5-12-71
vpu14@ukr.net

Електронноа бібліотека ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за посиланням 
http://bibliotekavpu.ucoz.com

З питання вступу та зарахування:

(05448) 5-12-71, 068 045-04-80,

066 449-81-99, 096 744-93-21

Відповідальна особа за сайт: Близнюк Оксана, 097 695-22-87

.

Меню сайту

 • ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»), галузь знань 0601 «Архітектура та будівництво», напрям підготовки 6.060101 «Будівництво», кваліфікація 3112 «Технік-будівельник».

  Сучасний технік-будівельник повинен вільно орієнтуватися в особливостях виробництва, властивостях нових будівельних матеріалів, галузях їх застосування, сприяти комплексному й оптимальному використанню сировини, знати технологічні прийоми й устаткування для їх ефективного використання в будівельному процесі.

  На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються особи з числа кращих учнів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» щодо оволодіння професією «муляр, штукатур, лицювальник-плиточник», які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти й мають повну загальну середню освіту.

  На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з професії «муляр», повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

  Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються навчальним планом за погодженням із Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти.

  Професійне призначення фахового молодшого бакалавра:

  Фаховий молодший бакалавр підготовлений для професійної діяльності з будівництва та експлуатації будівель і споруд, монтажу і транспортування будівельних конструкцій, організації будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках та розробки проектно-технологічної документації, а також проектування конструкцій, основ і фундаментів будівель; розробки проектно-конструкторської документації.

  Фахівець зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») здатний займати первинні посади на будь-яких підприємствах, які відносяться до галузі будівництва: технік–будівельник; технік–доглядач; доглядач будови; технік–проектувальник; технік–лаборант (будівництво); технік з нормування праці; технік з підготовки виробництва.

  Фаховий молодший бакалавр (технік-будівельник) повинен вміти:

  - розробляти проектно-конструкторську, проектно-технологічну документацію;

  - виконувати роботи з прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків;

  - вести проектно-кошторисну документацію;

  - забезпечувати правильне використання будівельних матеріалів і конструкцій;

  - забезпечувати організаційно-технологічні заходи будівельного виробництва;

  - забезпечувати вірність складання і оформлення документів з нормування та оплати праці робітників;

  - вести догляд за станом будівель і споруд та діагностику їх технічного стану.

  Типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник навчального закладу:

  Вивчаються тісно пов'язані між собою дисципліни, такі, як «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Будівельні матеріали», «Економіка будівництва», «Технологія і організація будівельного виробництва», «Інженерна геодезія», «Інженерне креслення» та інші.

  «Будівельні конструкції» як дисципліна навчає учнів основам розрахунку і проектування конструкцій, основ і фундаментів, розробки проектно-конструкторської документації.

  Великий асортимент будівельних матеріалів вимагає вивчення їх фізико-механічних властивостей за допомогою лабораторних і інших випробовувань, які розглядає дисципліна «Будівельні матеріали».

  «Економіка будівництва» вирішує питання економічності й доцільності при проектуванні конструкцій, обробки проектно-кошторисної документації та забезпечення правильності складання і оформлення документів з нормування та оплати праці робітників.

  «Технологія і організація будівельного виробництва» вивчає організацію будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках; розробку проектно-технологічної документації; виготовлення, монтаж і транспортування будівельних конструкцій; забезпечення вимог охорони праці, безпеки праці, виробничої санітарії на будівництві у повсякденних умовах і в екстремальних ситуаціях.

  Питання сучасних розрахунків, які неможливі без використання ЕОМ, особливо при виконанні розрахунків складних конструкцій і споруд, вивчаються при опануванні предмета «Основи систем автоматизованого проектування».

  «Інженерна геодезія» - наука про вимірювання земної поверхні, передбачає вивчення учнями геодезичних приладів та інструментів, способів геодезичних вимірів, методів математичного опрацювання цих вимірів та виконання робіт із прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків.

  Під час вивчення «Інженерного креслення» отримуються навички проектування промислових та цивільних будівель і споруд.

  У період проходження практик (навчальної, геодезичної, технологічної, переддипломної) закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця, оволодіння сучасними методами та засобами праці в галузі будівництва для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних робіт у реальних ринкових і виробничих умовах.

  Для якісної підготовки фахівців спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») у Роменському вищому професійному училищі є всі умови: сформовано педагогічний колектив, який за якісними показниками відповідає всім вимогам і нормативам; створено відповідну матеріально-технічну базу; з урахуванням сучасних вимог ведеться робота з покращення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

  Після закінчення терміну навчання та отримання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» («Будівництво та експлуатація будівель і споруд») випускники мають змогу отримати вищу освіту при НКП Сумського державного університету, який діє на базі училища, а також у Сумському національному аграрному університеті, Полтавському інженерно-будівельному інституті, Київському національному університеті будівництва і архітектури та ін.

  Фото 1. 12.08.2017
  На фото: учні групи БС-4 після здачі державної кваліфікаційної атестації
Фото 2. 12.08.2017
На фото: у ході навчання
Фото 3. 12.08.2017
На фото: під час опанування предметів професійно-теоретичної підготовки

Підготовку фахівців зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснює з 1998 року на базі спеціальності «Продавець».

Фото 1. 02.08.2017
На фото: робота учнів Роменського ВПУ у відділі культурно-побутових товарів збагачує їх професійними знаннями, допомагає вивчити сучасний асортимент складно-технічних товарів

Інноваційні технології підготовки фахівців - це запорука конкурентноспроможності випускників даної спеціальності, де основним завданням є формування вміння працювати в команді, проектно мислити, мати аналітичні здібності, комунікативні компетенції, бути толерантним і здатним до самонавчання, що й забезпечує успішність професійного і кар`єрного росту студентської молоді.

Фото 2. 02.08.2017
На фото: знання текстильних товарів допоможе бути успішним в професії

Висока якість освіти та послуг із даної спеціальності гарантує підготовку конкурентноспроможних фахівців, що вміють застосовувати інноваційні технології навчання. Викладачі училища проводять активну науково-дослідну роботу зі студентами. В процесі навчання студенти беруть участь у проведенні різних конкурсів, конференціях, семінарах, аукціонах. Набуті знання вони з успіхом застосовують у практичній діяльності. Майбутні товарознавці вчаться визначати якість товарів. Вони за лічені хвилини відрізнять якісну продукцію від підробки.

Фото 3. 02.08.2017
На фото: уміти презентувати товар, знати споживні властивості – це ті професійні навички, які потрібні сучасному товарознавцю
 
Фото 4. 02.08.2017
На фото: вміння презентувати товари - одна із якостей професійної майстерності товарознавця

Товарознавець упевнено себе почуває в будь-якій лабораторії, знає вимоги стандартів, може визначити ґатунок продукції, визначити її склад, перевірити настільки безпечна продукція.

Фото 5. 02.08.2017
На фото: досконалі знання сучасної техніки - це залог успіху майбутнього товарознавця-комерсанта
 
Фото 6. 02.08.2017
На фото: уміння орієнтуватися в сучасному дизайні, вміти дати вичерпну характеристику сучасним товарам - все це пригодиться майбутнім товарознавцям в професійній діяльності

А для цього потрібно бути і фізиком, і хіміком, і мікробіологом. Проте і цього замало, щоб знати товари. Необхідно вивчати ринок, знати потреби покупців, знатися на сучасній моді, вміти організовувати торгівлю, вести переговори, володіти основами маркетингу, естетики, соціології, психології та інше. Завдяки цим знанням хороший товарознавець завжди зробить доречну пропозицію покупцям, умітиме працювати з постачальниками. Товарознавець – комерсант - це ще і організатор, який здатен вирішувати питання, що постійно виникають у процесі роботи. Всі необхідні для професійної діяльності знання студенти отримують у процесі навчання.

Фото 7. 02.08.2017
На фото: товарознавець - це ще і менеджер, й організатор, а знання сучасних комп'ютерних технологій допоможуть бути успішними в бізнесі

 • Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель неможливе без фахівця даної професії. Холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, центральне опалення - всі ці комунікації та їх безперебійне функціонування залежать від професіоналізму монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Сантехнічні роботи - важливий етап у будівництві, адже від їх якості залежить затишок і комфортне проживання мешканців у будинку. Монтажники не тільки проводять встановлення та регулювання нового сантехнічного обладнання, а й ремонт, профілактичне обслуговування та заміну старого обладнання на сучасне. І, хоч їхня робота малопомітна для більшості людей, без неї життя і побут будуть позбавлені всіх тих благ, до яких ми звикли і до яких ставимося, як до чогось природного і постійного.

  Монтажники санітарно-технічних систем і устаткування можуть працювати на будівництві, в житлово-експлуатаційних конторах, у системах підприємств теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

  Наш навчальний заклад здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників на основі повної загальної середньої освіти з отриманням 4-го кваліфікаційного розряду. А також проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення.

  Фото 15. 01.08.2017
  На фото: майстерня «монтажників санітарно-технічних систем і устаткування»
  Фото 16. 01.08.2017
  На фото: вступний інструктаж на уроці виробничого навчання
  Фото 17. 01.08.2017
  На фото: відпрацювання вправ з теми «З`єднання поліпропіленових труб»
  Фото 18. 01.08.2017
  На фото: відпрацювання вправ з теми "З`єднання мідних труб"

Фото 21. 01.08.2017

На фото: на уроках теоретичного навчання у кабінеті «Монтажу санітарно-технічних систем і устаткування»

Основною перевагою навчання в Роменському ВПУ є те, що після отримання професії кухар, кондитер учні мають можливість продовжити навчання та отримати диплом «фаховий молодший бакалавр», кваліфікація «технік-технолог» з харчових технологій.

Технік-технолог громадського харчування - це фахівець з розробки, виробництва і контролю за якістю кулінарної та кондитерської продукції на підприємствах громадського харчування.

Технік-технолог здійснює контроль над дотриманням послідовності і якості операцій, що складають процес приготування їжі. Кінцева мета роботи технолога харчової промисловості – забезпечення високої якості продуктів харчування, збереження здоров'я людей. Технік-технолог аналізує і контролює якість сировини, матеріалів, готової продукції, проводить необхідні технологічні розрахунки та оформлює технічну документацію, виявляє причини браку продукції, розробляє заходи щодо його запобігання і ліквідації, здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки.

Технік-технолог, прийшовши на виробництво, може займати посади: технолог, старший технолог зміни, головний технолог. Вершина кар'єрних сходів - начальник виробництва.

Фото 1. 05.08.2017
На фото: учні Роменського ВПУ в тісному спілкуванні з найкращими шеф-кухарями Словаччини
 
Фото 2. 05.08.2017
На фото: оволодіння новою професією «офіціант» на професійному стажуванні в Словаччині
 
Фото 3. 05.08.2017
 
Фото 4. 05.08.2017
На фото: на практиці - удосконалення знань з сервірування столів учнями Роменського ВПУ
 
Фото 5. 05.08.2017
На фото: сучасні методи оздоблення столів учнями

Професії електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, монтажника інформаційно-комунікаційного устаткування можна набути в Роменському вищому професійному училищі.
Термін навчання на базі 11 класів складає 2 роки

Професія «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»

Кваліфікація – 3,4 розряди

Комп`ютерна техніка є невід`ємним атрибутом багатьох робочих місць. А що робити, якщо щось вийшло з ладу, куди звернутись? Як правильно провести діагностику, виявити несправності та усунути їх?

У нашому навчальному закладі готують висококваліфікованих робітників за професією “Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин”, які зможуть полагодити комп`ютер, принтер, сканер, касові апарати та іншу техніку.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин виготовляє друковані плати; усуває дефекти друкованого монтажу; здійснює провідниковий електричний монтаж; паяє друковані вузли і блоки радіоелектронної апаратури; працює з сучасними паяльними станціями та електромонтажним обладнанням; проводить електрорадіотехнічні вимірювання з допомогою універсальних та спеціальних вимірювальних приладів; ремонтує і регулює блоки живлення; виконує обслуговування та ремонт лічильно-обчислювальних машин; виконує обслуговування, настроювання та ремонт принтерів, сканерів, касових апаратів; встановлює операційні системи, програмне забезпечення; проводить модернізацію та вдосконалення комп`ютерів.

Для електромеханіка найважливіше: бути уважним, акуратним, старанним, мати терпіння, наполегливість, бажання самовдосконалюватись, уміти логічно мислити, аналізувати і вибирати правильне рішення.

Перспективи працевлаштування:

- на промислових підприємствах, об`єднаннях радіотехнічної галузі різних форм власності;

- на підприємствах телефонного зв`язку;

- у майстернях, сервісних центрах з ремонту лічильно-обчислювальних машин;

- на підприємствах з техобслуговування і ремонту комп`ютерної техніки, оргтехніки та техніки мобільного зв`язку;

- у сфері роздрібної торгівлі побутовими товарами, цифровою технікою.

Фото 1. 03.08.2017
На фото: під час уроку виробничого навчання
Фото 3. 03.08.2017
На фото: під час лабораторно-практичного заняття з предмета «Технологія ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»

Професія «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування»

Кваліфікація – 5 розряд

Комунікації та інформаційні технології мають надзвичайно важливе значення в житті суспільства. Сьогодення характеризується революційним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які використовуються на всіх рівнях, у всіх сферах, галузях, територіальних і часових просторах управління.

Регіональний ринок праці потребує кваліфікованих робітників, здатних комплексно розв`язувати питання впровадження інформаційно-комунікаційних систем та забезпечувати їх обслуговування. Оволодіння саме такими функціями передбачає професія «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».

Кваліфікований робітник з професії «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування» здійснює операції з монтажу інформаційно-комунікаційного обладнання, підтримки в робочому стані локальних та глобальних мереж, обробки інформації та подальше її використання, монтаж інформаційно-комунікаційного обладнання, налагодження елементів та блоків ПК, встановлення пакетів прикладних програм, налагодження роботи операційних систем, драйверів, офісного та іншого обладнання згідно з профілем діяльності підприємства, установи, організації чи потреб користувача, встановлення нетипового програмного забезпечення, оновлення програмних продуктів, виконує підготовку до продажу, надає консультації споживачам інформаційно-комунікаційного обладнання.

Фото 2. 03.08.2017
На фото: тестові вимірювання радіоелементів
Фото 4. 03.08.2017
На фото: під час уроку теоретичного навчання з предмету «Технологія роботи з ІКУ»
 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Офіційний сайт президента України     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України     Сумська Обласна Державна Адміністрація     Сумський Державний Університет     Інститут професійно-технічної освіти НАПН України     Департамент освіти і науки Сумської ОДА    Національна академія педагогічних наук України     Державне підприємство     Навчально-методичний центр Професійно-технічної освіти у Сумській області

© 2007-2020 ДПТНЗ "Роменське ВПУ". Офіційний сайт

Меню сайту