Подати заяву для вступу

Загальні відомості

Наше століття характеризується впливом однієї людини або групи людей на життя великої кількості людей. Криза усього суспільства у розпаді сімей, недостатня увага приділяється для виховання дітей. Діти грають в інші ігри, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками.

Інформативне поле, в якому сьогодні здійснюється соціалізація дитини, є по відношенню до неї жорстоким і агресивним. Відсутність цензури засобів масової інформації і комунікацій уможливили маніпулювання потребами особистості з комерційною метою. Через телебачення, пресу, радіо, Інтернет пропагуються цинізм, злочинність.

Людське життя суперечливе у своїй сутності. Кожна людська істота так чи інакше самовизначається і самостверджується в просторі і в часі, відміряному їй на життя, знаходить себе на перетині біологічного і соціального, фізичного і психічного, індивідуального і універсального, внутрішнього і зовнішнього; суб'єктивного та об'єктивного, матеріального та духовного вимірів існування.

Сьогодні – необхідний компонент освіти, який забезпечує її розвивальні можливості, розвиток особистісного, інтелектуального та професійного потенціалу суспільства. Найважливішими умовами ефективності роботи служби є правильне розуміння психологом та педагогічними працівниками суті їх професійної взаємодії в єдиній системі освіти і виховання, взаємодоповнюваність позицій психолога та педагога в підході до учня, у вирішенні проблем навчально-виховного закладу.

На даний час Роменське Вище професійне училище – це навчальний заклад нового типу, який дає можливість отримати сучасну професію, оволодіти новими технологіями, опанувати новітню електронно-обчислювальну техніку. Тут згуртувався авторитетний професійний колектив однодумців, які дбають не тільки про навчання майбутніх кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, а і прищеплюють молодому поколінню любов до обраної професії. Створення психологічної служби стало відповіддю на вимогу часу, відкрило нові перспективи у взаємодії педагогічного і учнівського колективів.

Психологічна служба є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.

Основні цілі служби – сприяння формуванню підростаючого покоління, становленню індивідуальності і творчого ставлення до життя; розвиток здібностей і схильностей учнів; вивчення особливостей їх психічного розвитку; забезпечення психічного та психологічного здоров'я учнів. Психологічна служба здійснює взаємодію з учнями різного віку, їх педагогами та батьками в інтересах учня як особистості, що формується.

Психологічне забезпечення навчання та розвиток професійних здібностей, допомога у вирішенні психологічних проблем, реалізації головного завдання професійного навчання – формування особистості й підготовки конкурентно-спроможного, кваліфікованого робітника.

Психологічний супровід діяльності навчально-виховного процесу передбачає цілеспрямовану, грамотно сплановану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу - вчителями, учнями, батьками, громад кістю - з дотриманням принципу наступності.

Найважливішим завданням психологічної служби є збереження психологічного здоров'я дітей. Як відомо більшість сучасних учнів відрізняються різним ступенем соматичних, психоматичних, невротичних негараздів, які, безумовно, роблять важким процес адаптації до нового соціального статусу. Тому кожному учню необхідна підтримка й допомога у «входження в нове життя», які зі сторони значущих дорослих батьків, викладачів, майстрів, так і зі сторони психолога.

В центрі уваги психологічної служби – особистість, індивідуальність кожного вихованця, його розвиток і захист як основа індивідуальної роботи з учнями. Вивчення індивідуальних особливостей дітей, виховання почуттів, формування колективістської і ділової спрямованості через групову діяльність, прищеплення інтересу до знань, правильної самооцінки , формування позитивних мотивів в навчанні, розвиток творчих здібностей в тій сфері, де учням легше добитися успіху, засоби корекції психічного стану і поведінки дітей розкріпачення думки, самоосвіти, самостійного пошук, самопізнання, творчого підходу учнів до навчання.

Психологічна служба ДПТНЗ «Роменське ВПУ» створена і діє згідно з наказу Міністерства освіти і науки України №27 від 03 травня 1999 року «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», керується в своїй роботі Положенням про психологічну службу.

МЕТА діяльності психологічної служби – створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учня, стимуляція до саморозвитку, самоорганізації та самореалізації в подальшому житті.

ЗАДАЧІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
 • сприяти створенню психологічного клімату і умов для повноцінного розвитку дитини в підлітковому віці;
 • вивчати особливості дитини та формування її особистості в контексті її життєвих умов, виховання та взаємодії з дорослими та однолітками;
 • допомагати учням в життєвому самовизначенні, виборі шляхів самореалізації та професійному розвитку.
НАПРЯМКИ РОБОТИ
 1. Попередження можливих психолого-педагогічних проблем.
 2. Психологічна профілактика негативних факторів в освітньому просторі навчального закладу.
 3. Психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу (педагогічного колективу, майстрів виробничого навчання, вихователя, батьків) щодо адаптації учнів в новому навчальному закладі, вікових особливостей учнів-підлітків, взаємовідносин в учнівських та молодіжних колективах, розвиток індивідуальних можливостей учнів, особливостей дітей пільгової категорії.
 4. Консультування учасників освітнього процесу за запитом.
 5. Проведення необхідної психологічної діагностики в групах та поглибленої психодіагностики індивідуально.
 6. Психологічний супровід учнів від І-го до VІ-го курсу навчання включає в себе:
  • проведення необхідної психодіагностики, консультування за її результатами, фіксація результатів в індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу учнів.
  • психологічну профілактику агресивної поведінки та насильства в молодіжному середовищі, вживання та пропаганда наркотичних речовин, алкогольних напоїв та тютюнокурінням, безпечної поведінки, суспільної свідомості.
  • розвивальна робота – особистісний ріст, навички спілкування та ефективної комунікації, розвиток творчих, організаторських та лідерських здібностей, формування нормальної самооцінки та навиків самоконтролю.
Інформація про практичного психолога
Фото 1. Радчук Надія Анатоліївна – практичний психолог
На фото: Радчук Надія Анатоліївна – практичний психолог
 1. Прізвище, ім’я, по-батькові - Радчук Надія Анатоліївна
 2. Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, 2003р.
 3. Загальний педагогічний стаж роботи - 11 років
 4. Стаж роботи на посаді практичного психолога - 11 років
 5. Стаж роботи на посаді практичного психолога в даній установі - 9 років
 6. Кваліфікаційна категорія - спеціаліст ІІ категорії.

Особистісні якості: толерантність, активність, цілеспрямованість, творчий та новаторський підхід до роботи, направленість на професійний і особистісний ріст.

Хто такий психолог - це звичайна людина, яка довго слухає клієнта після чого допомагає знайти вихід з різних ситуацій

З ким працює психолог – працює зі здоровими людьми, які не почувають себе щасливими або мають труднощі у вирішенні проблем у відношеннях з іншими або у досягненні бажаної мети.

У яких ситуаціях може допомогти психолог:
Психолог виступає певним дзеркалом, дає людині можливість побачити своє життя, проблеми з боку. Застосувати все те, що може допомогти звести містки між собою та людьми, соціум.

КАБІНЕТ ПСИХОЛОГА В ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ»

Кабінет психолога в ДПТНЗ «Роменське ВПУ» організований відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10,2001р, № 691.

Фото 2. психологічний кабінет Роменського ВПУ
Фото 3. психологічний кабінет Роменського ВПУ
На фото: психологічний кабінет Роменського ВПУ

Психологічний кабінет створений у закладі у 2012 році. Розміщений він у зручному для відвідування місці на третьому поверсі навчального корпусу.

Робота в психологічному кабінеті здійснюється відповідно до Положення про психологічну службу та інших законодавчих актів, нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України.

На вхідних дверях розміщений графік роботи, затверджений директором навчального закладу. Поруч з дверима – табличка "Практичний психолог Радчук Надія Анатоліївна".

В кабінеті забезпечується своєчасне і систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей. Кабінет діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку підлітків, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

Психологічний кабінет має два приміщення: робочий кабінет, загальною площею 13,3 м. кв. та навчальний кабінет, загальною площею 25,3 м. кв.

Фото 4. робочий кабінет психологічної служби
Фото 5. робочий кабінет психологічної служби
На фото: робочий кабінет психологічної служби

Робочий кабінет призначений для проведення індивідуальної психодіагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультативної роботи з учнями, педагогічними працівниками, батьками, а також для підготовки до занять, тренінгів, консиліумів, виступів; обробки результатів психологічних обстежень, оформлення висновків та рекомендацій.

Фото 6. у ході роботи практичного психолога
На фото: робочий кабінет психологічної служби

Навчальний кабінет призначений для проведення занять з учнями, педагогічними працівниками, батьками; групової діагностичної, розвивальної та психодіагностичної роботи з учнями, психологічної просвіти педагогічних працівників, батьків з метою підвищення рівня їх психологічної культури.

Фото 7. консультування з педагогами
На фото: консультування з педагогами
Фото 8. тренінгові заняття з учнями
На фото: тренінгові заняття з учнями

Оформлення психологічного кабінету відповідає рекомендованим санітарно-гігієнічним, технічним нормам (освітленості, температури, вологості, швидкості руху повітря) та естетичним вимогам.

Робочий кабінет має природне та штучне освітлення. Природне освітлення є рівномірним, завдяки двом великим сучасним вікнам. Температура повітря в психологічному кабінеті тримається в межах 17-20?С. Відносна вологість повітря 40-60%.

Чистота повітря в психологічному кабінеті забезпечується перед початком занять та під час перерв.

Оформлення кабінету забезпечує психотерапевтичний ефект. Підвищенню комфортності сприяють кімнатні рослини, наочні матеріали, музичне обладнання.

Фото 9. рослини забезпечують психотерапевтичний ефект
На фото: рослини забезпечують психотерапевтичний ефект

Для кращого розсіювання та відбиття світла у робочому та навчальному кабінетах наявна підвісна біла стеля. Вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, стіни у робочому кабінеті світло-коричневого кольору, у навчальному голубі. Підлога покрита лінолеумом коричневого кольору.

Приміщення кабінеті в оформлені з урахуванням вимог сучасного дизайну. Кольорова гама підібрані відповідно психофізіологічного ефекту кольорів.

Психологічний кабінет укомплектовано відповідними меблями, оргтехнікою та канцелярським приладдям.

Фото 10. оргтехніка, якою користується у своїй роботі психологічна служба училища
Фото 11. оргтехніка, якою користується у своїй роботі психологічна служба училища
На фото: оргтехніка, якою користується у своїй роботі психологічна служба училища

У робочому кабінеті є зручні секційні шафи для зберігання методичної літератури, навчально-методичних матеріалів, додатково-інформаційної документації тощо.

Фото 12. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
Фото 13. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
Фото 14. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
Фото 15. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
На фото: навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби

Комфорту і затишку в кабінеті сприяє оформлення приміщення декоративними виробами, картинами, що сприяє створенню оптимальних санітарно-гігієнічних та естетичних умов для занять і відпочинку адміністрації, учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, які із запитом звертаються до практичного психолога. Добре налагоджена співпраця між усіма учасниками навчально-виховного процесу, теплий психологічний клімат дають позитивні результати, адже є всі необхідні умови для здійснення професійної діяльності практичного психолога.

Схема взаємодії психологічного кабінету ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з іншими установами та організаціями
Фото 16. навчально-методична література – незамінний помічник у роботі психологічної служби
СКРИНЬКА ДОВІРИ

«Пошта довіри» – це швидка психологічна допомога.

«Телефон довіри» - це психологічне консультування особистості в кризових ситуаціях.

«Скринька довіри» – рятівний острівець в океані невирішених проблем.

«Сторінка довіри на сайті» - це скринька довіри в інтернеті.

На даний момент основними напрямками діяльності психологічної служби є індивідуальне консультування учнів і педагогічних працівників та проведення різноманітних занять, тренінгів, акцій тощо.

Отже:

 • якщо у вас виникли невідкладні проблеми які ви не можете вирішити без сторонньої допомоги;
 • якщо, стурбовані ви своїми особистими стосунками з найріднішою людиною, чи відчуваєте творчий спад і потребуєте перегляду свого розпорядку з точки зору раціонального розподілу часу, чи просто необхідно виговоритися – все це може стати предметом індивідуальної бесіди з психологом, соціальним педагогом чи однією з тем тренінгового курсу.
 • якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для Вас рішення;
 • якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами;
 • якщо, ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у своєму виборі тощо.
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УЧИЛИЩА!

Ми працюємо для Вас щодня (крім вихідних) з 8.00 - 17.00
Скринька довіри – знаходиться на першому поверсі училища
Сторінку довіри психологічної служби Роменського ВПУ шукайте ВКонтакті за адресою: http://vk.com/public55198460