Подати заяву для вступу

Будівництво та цивільна інженерія

ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності 192 «Цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»), галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура», напрям підготовки 6.060101 «Будівництво», кваліфікація 3112 «Технік-будівельник».

Сучасний технік-будівельник повинен вільно орієнтуватися в особливостях виробництва, властивостях нових будівельних матеріалів, галузях їх застосування, сприяти комплексному й оптимальному використанню сировини, знати технологічні прийоми й устаткування для їх ефективного використання в будівельному процесі.

На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються особи з числа кращих учнів ДПТНЗ «Роменське ВПУ»щодо оволодіння професією «муляр, штукатур, лицювальник-плиточник», які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти й мають повну загальну середню освіту.

На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з професії «муляр», повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються навчальним планом за погодженням із Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти.

Професійне призначення молодшого спеціаліста:

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності з будівництва та експлуатації будівель і споруд, монтажу і транспортування будівельних конструкцій, організації будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках та розробки проектно-технологічної документації, а також проектування конструкцій, основ і фундаментів будівель; розробки проектно-конструкторської документації.

Фахівець зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») здатний займати первинні посадина будь-яких підприємствах, які відносяться до галузі будівництва: технік–будівельник; технік–доглядач; доглядач будови; технік–проектувальник; технік–лаборант (будівництво); технік з нормування праці; технік з підготовки виробництва.

Молодший спеціаліст (технік-будівельник) повинен вміти:

- розробляти проектно-конструкторську, проектно-технологічну документацію;

- виконувати роботи з прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків;

- вести проектно-кошторисну документацію;

- забезпечувати правильне використання будівельних матеріалів і конструкцій;

- забезпечувати організаційно-технологічні заходи будівельного виробництва;

- забезпечувати вірність складання і оформлення документів з нормування та оплати праці робітників;

-вести догляд за станом будівель і споруд та діагностику їх технічного стану.

Типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник навчального закладу:

Вивчаються тісно пов'язані між собою дисципліни, такі, як «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Будівельні матеріали», «Економіка будівництва», «Технологія і організація будівельного виробництва», «Інженерна геодезія», «Інженерне креслення» та інші.

«Будівельні конструкції» як дисципліна навчає учнів основам розрахунку і проектування конструкцій, основ і фундаментів, розробки проектно-конструкторської документації.

Великий асортимент будівельних матеріалів вимагає вивчення їх фізико-механічних властивостей за допомогою лабораторних і інших випробовувань, які розглядає дисципліна «Будівельні матеріали».

«Економіка будівництва» вирішує питання економічності й доцільності при проектуванні конструкцій, обробки проектно-кошторисної документації та забезпечення правильності складання і оформлення документів з нормування та оплати праці робітників.

«Технологія і організація будівельного виробництва» вивчає організацію будівельних процесів і застосування їх на будівельних площадках; розробку проектно-технологічної документації; виготовлення, монтаж і транспортування будівельних конструкцій;забезпечення вимог охорони праці, безпеки праці, виробничої санітарії на будівництві у повсякденних умовах і в екстремальних ситуаціях.

Питання сучасних розрахунків, які неможливі без використання ЕОМ, особливо при виконанні розрахунків складних конструкцій і споруд, вивчаються при опануванні предмета «Основи систем автоматизованого проектування».

«Інженерна геодезія» - наука про вимірювання земної поверхні, передбачає вивчення учнями геодезичних приладів та інструментів, способів геодезичних вимірів,методів математичного опрацювання цих вимірів та виконання робіт із прив’язки будівель до конкретних будівельних майданчиків.

Під час вивчення «Інженерного креслення» отримуються навички проектування промислових та цивільних будівель і споруд.

У період проходження практик (навчальної, геодезичної, технологічної, переддипломної) закладаються основи досвіду професійної діяльності,практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця, оволодіння сучасними методами та засобами праці в галузі будівництва для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних робіт у реальних ринкових і виробничих умовах.

Для якісної підготовки фахівців спеціальності192 «Будівництво та цивільна інженерія» (5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд») у Роменському вищому професійному училищі є всі умови: сформовано педагогічний колектив, який за якісними показниками відповідає всім вимогам і нормативам; створено відповідну матеріально-технічну базу; з урахуванням сучасних вимог ведеться робота з покращення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

Після закінчення терміну навчання та отримання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» («Будівництво та експлуатація будівель і споруд») випускники мають змогу отримати вищу освіту при НКП Сумського державного університету, який діє на базі училища, а також у Сумському національному аграрному університеті, Полтавському інженерно-будівельному інституті, Київському національному університеті будівництва і архітектури та ін.

Фото 1. 12.08.2017
На фото: учні групи БС-4 після здачі державної кваліфікаційної атестації
Фото 2. 12.08.2017
На фото: у ході навчання
Фото 3. 12.08.2017
На фото: під час опанування предметів професійно-теоретичної підготовки

Значок WORD Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Будівельна механіка

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Економіка будівництва

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Будівельні конструкції

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Електротехніка в будівництві

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Метрологія і стандартизація

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи охорони праці

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи розрахунку будівельних конструкцій

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Основи систем автоматизованого проектування

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Санітарно-технічне обладнання

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Інженерна геодезия

Значок WORD Програма навчальної дисципліни Інженерне креслення

Значок WORD Програма навчальної практики

Значок WORD Програма технологічної практики