Подати заяву для вступу

ЗВІТ ДИРЕКТОРА за 2015-2016 н.р.

І. Вступ

Діяльність ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» в 2015/2016 навчальному році здійснювалась у відповідності до чинного законодавства, наказів та нормативних актів Міністерства освіти і науки, наказів, розпоряджень та рекомендацій Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, рішень виконкому Роменської міської ради , Статуту училища та відповідно до Річного плану роботи навчального закладу.

Колектив виконав головне завдання вищого професійного училища стосовно забезпечення прав громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Загальна кількість працівників навчального закладу складає 120 чоловік, з них 72 педагогічних працівника.

Комплектування груп нового набору на 2015/2016 навчальний рік за погодженням з Департаментом освіти і науки було виконано на 109,7%.

На початок 2015-2016 навчального року контингент учнів складав 641 чол. + 74 чол. на контрактній основі.

Прогнозований контингент учнів на 2016-2017 н.р. – 633 учні, в тому числі:

- перехідний контингент – 388 чол.,

- новий набір – 245 учнів (200 квал. роб. + 45 мол. спец.).

Більш детальний аналіз роботи закладу наведено в наступних розділах за напрямками діяльності.

ІІ. Навчально-виробнича діяльність

Всі професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками, пакетами комплексно-методичного забезпечення професій відповідно до кожного розряду. Переліки навчально-виробничих робіт розробляються в розрізі семестрів і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями, навичками, що і передбачено програмою виробничого навчання.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм. Постійно здійснюється поповнення основними засобами навчання, матеріалами, сировиною, засобами індивідуального та колективного захисту, спецодягом. Робочі місця учнів та майстрів виробничого навчання відповідають вимогам виробничої культури і технічної естетики. Санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

В майстернях та лабораторіях училища проводяться заходи з енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих віконних блоків на теплозберігаючі склопакети, поступово йде заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі.

Завдяки участі у навчально-виробничому процесі компетентних майстрів виробничого навчання, які цілеспрямовано реалізовують можливості кожного заняття, використовують власні методики навчання і виховання, більшість учнів їх груп демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві.

Працевлаштування випускників ДПТНЗ «Роменське ВПУ»

У 2015 році училище здійснило випуск 209-ти учнів, в тому числі молодших спеціалістів – 44 чол., а саме:

- 164 чоловіки працевлаштовані (за професією - 78%);

- 8 чоловік з числа випускників продовжили навчання (4%), в т.ч. 8 чол. стали студентами ВНЗ;

- 14 випускників знаходяться у відпустці по догляду за дитиною (7%);

- 4 чоловіки призваний до Збройних Сил України (2%).

На підприємствах міст Сумської області працевлаштовані – 103 (63%) від загальної кількості працевлаштованих випускників, на підприємствах сільської місцевості – 34 (21%), за межами Сумської області – 27 чол. (16%).

За результатами моніторингу працевлаштування випускників маємо наступні результати:

-високий рівень задоволеності складає – 69%,

-середній – 31%,

-низький -0%.

Змінили місце роботи – 42 випускників, що складає - 26% від загальної кількості, з них:

з причини не задоволення умовами праці - 24 чоловіки;

з причини незадоволення заробітною платою - 13 чоловік;

з причини вступу до навчальних закладів - 0 чоловік;

з причини служби у ЗСУ- 5 чоловіки.

Стан виконання плану надходжень від виробничої практики

В 2015 році 210 підприємств забезпечили робочі місця учням училища для проходження практики.

За роботи, виконані учнями у період виробничої практики протягом року надійшло 125 тис. 180 грн. в т. ч.: на спец. рахунок – 12 тис. 234 грн., на спонсорський - 112 тис. 946 грн., які спрямовуються на розвиток та удосконалення навчально-технічної бази училища.

Протягом року проведена робота зі створення банку даних баз практики. В ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання про можливість проходження виробничої практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями відповідно з розрядами, обговорювались терміни проходження практики та питання оплати праці за фактично виконаний обсяг робіт. Банк даних налічує понад 200 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області.

Постійно здійснюється пошук нових робочих місць. Укладаються угоди.

Виробнича діяльність

Під час проведення виробничого навчання в майстернях та лабораторіях учнями училища виготовлялась продукція по замовленню та для власних потреб відповідно до професій.

ІІІ. Навчально - методична діяльність

Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності в училищі є здійснення системної роботи над методичною проблемою «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання як складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу».

Структура методичної роботи з педагогічними працівниками

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 10 методичних комісій. Основними напрямками роботи методичних комісій є: створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін; підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання; аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм; вивчення передового педагогічного досвіду; апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання; організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Система роботи з удосконалення фахової та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання охоплює наступні напрямки: курси підвищення кваліфікації, стажування, підвищення комп’ютерної грамотності, самоосвіта, психолого-педагогічні тренінги, вивчення педагогічного досвіду, участь у науково-методичних заходах різних рівнів, робота над індивідуальними інноваційними проектами.

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Протягом 2015-2016 н.р. педпрацівниками училища підготовлено 18 навчально-методичних посібників. З метою активізації творчої діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в училищі проведено конкурси «Мій найкращий урок», «Кращий електронний навчально-методичний супровід предмета».

Переможців конкурсу відзначено дипломами ДПТНЗ «Роменське ВПУ» та грошовими винагородами. Підготовлені матеріали було внесено в електронну бібліотеку навчального закладу.

Упровадження нових професій

В 2015-2016 н.р. розпочалася підготовка кваліфікованих кадрів з професії:7241 «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин», 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».

Експериментальна робота

В 2016 році на базі ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» під науковим керівництвом Радкевич В.О., директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2016 р. №308 розпочато дослідно-експериментальну роботу за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі».

26 травня на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбувся науково-практичний семінар на тему: «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі».

Робота науково-практичного семінару розпочалася доповіддю директора ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помарана П.І. на тему: «Актуальність відкритого професійного навчання населення у сучасних соціально-економічних умовах». Аніщенко В.М. – науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання ІПТО НАПН України виступив з доповіддю «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі». Учасники семінару обговорили актуальні питання організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі. За підсумками науково-практичного семінару ухвалено рекомендації з подальшої дослідно-експериментальної роботи за темою «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі».

17 червня 2016 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбулося засідання «круглого столу» за темою: «Розвиток дослідно-експериментальної роботи у ПТНЗ Сумського регіону».

Директор навчального закладу Помаран П.І. надав інформацію про дослідно-експериментальну роботу, яка проводиться в училищі.

З доповіддю на тему: «Науково-методичний супровід експериментальної роботи в закладах професійної освіти» виступила Романова Г.М.,заступник директора з наукової роботи Інституту ПТО НАПН України.

Кулалаєва Н.В., старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України ознайомила присутніх з інформацією про розвиток культури екологічної безпеки у педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Про перспективи проектної діяльності професійно-технічних навчальних закладів Сумської області розповіла Леу С.О., молодший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України.

Присутні взяли участь у дискусії з питань організації дослідно-експериментальної роботи у закладах професійно-технічної освіти, ухвалили рішення за результатами роботи круглого столу.

Співробітництво з науковими установами, навчальними закладами ПТО, вузами, участь училища в роботі міжнародних виставок дає можливість постійно отримувати найновішу інформацію про тенденції розвитку освіти, знаходити відповіді на актуальні питання, експериментально перевіряти власні напрацювання.

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» систематично бере активну участь у міжнародних та республіканських виставкових заходах. На VІІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» матеріали за темою «Створення інноваційних навчально-методичних засобів у закладах ПТО – запорука підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів» представлені ДПТНЗ «Роменським ВПУ» були відзначені Дипломом ІІ ступеня та срібною медаллю Лауреата конкурсу за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання. За результатами VIІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2016» матеріали дослідно-експериментальної роботи творчої групи педпрацівників училища за темою «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки» були відзначені дипломом І ступеня та золотою медаллю за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.

Неперервна освіта педагогічних працівників Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

На 2016 рік було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації 21 педпрацівником Роменського ВПУ:

при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 7 чоловік;

при Інституті післядипломної освіти ІПП ( м. Біла Церква)– 13 чоловік;

при Університеті менеджменту освіти (м. Київ) пройшла курси підвищення кваліфікації заступник директора з навчально-виробничої роботи Міщенко Н.Г.

Атестація педагогічних працівників

Категорія педпрацівників, які пройшли атестацію: викладачі – 7, майстри виробничого навчання – 5, методист – 1, інші медпрацівники – 2. Із 15 педпрацівників, які пройшли атестацію, підвищили кваліфікаційну категорію (розряд) 6 чоловік, підтвердили 9 чоловік.

IV. Навчально-виховна діяльність

Виховна робота в училищі проводилася згідно річного плану за напрямками: правове та превентивне виховання, громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне виховання, трудове виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, родинно-сімейне виховання, виховання здорового способу життя.

В основу виховної системи Роменського вищого професійно-технічного училища покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Для забезпечення ефективної реалізації завдань виховання молоді в училищі був складений план роботи на навчальний рік, який містив:

- планування та організаційні заходи;

- виховну робота з учнями училища;

- роботу практичного психолога та соціального педагога;

- роботу гуртків та секцій;

- роботу методичної комісії класних керівників;

- заходи контролю за ефективністю виховного процесу.

Аналізуючи виконання запланованих заходів слід відмітити, що в них закладені всі найважливіші питання життєдіяльності учнівського та педагогічного колективу на 2015-2016 н.р. і в переважній більшості ці плани були виконані. У змісті планів висвітлені питання роботи з учнями пільгового контингенту та учнів, які перебувають на обліку в училищі та інших службах міста.

Класними керівниками проведено заходи з організації роботи органів учнівського самоврядування груп. За сприяння практичного психолога складені психолого-педагогічні характеристики груп та окремих учнів, визначено коло питань щодо методики виховання для обговорення під час проведення засідань методичного об’єднання класних керівників, органів учнівського самоврядування та батьківських зборів.

Учні училища брали участь в змаганнях з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, міні-футболу, футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, бадмінтону та інших змагань.

З метою національно - патріотичного виховання учнів протягом року в училищі були проведені заходи: військово-спортивні змагання «Від призовника до захисника»; спортивний конкурс «Козацька наснага»; акція «Великодній кошик солдату»; акція « З Україною в серці».

Учні та працівники взяли участь у заходах з відзначення 70-річчя завершення Другої світової війни та Дня Перемоги над нацизмом. Під час міського віче, підтримали випускника, військовополоненого Олександра Морозова. За результатами обласного конкурсу творчих проектів «Кращі справи учнів-патріотів» училище здобуло II місце.

Волонтери училища організовували заходи з підтримки військових в зоні АТО, вели пошукову роботу про учасників АТО - випускників училища, допомагали їх родинам. Протягом року неодноразово було зібрано та передано військовим в зону АТО продукти харчування, речі першої необхідності та власноруч підготовлені листи, малюнки, подарунки, листівки, писанки. В обласному конкурсі волонтерських загонів «Ветеран живе поруч» волонтери училища зайняли перше місце.

З метою відновлення народних традицій, популяризації декоративно-вжиткового мистецтва, творчих здібностей учнів на Чистий четвер відбулося урочисте відкриття Писанки та Великоднього дерева, які стали окрасою території училища та міста. Активну участь у їх створенні взяли учні та працівники училища.

Значна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, так з метою обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування з січня по травень учні училища взяли участь у міжнародному проекті «Захисти своє майбутнє». 16 учнів нашого училища були залучені до занять тренінгу та отримали навички для самостійного впровадження проекту серед однолітків.

З метою формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя протягом навчального року були проведені спортивні змагання «Училище - наша родина», акції «Посміхнись - життя прекрасне», «Червона стрічка», «Дерево здоров’я», «Міняю цигарку на цукерку».

Особистісному розвитку та становленню учнів сприяла участь кращих вихованців у конкурсах «У пошуках нових зірок», обласному конкурсі «Учень року».

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні незахищених категорій отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Щороку традиційно проводиться захід «В гостях у Святого Миколая» для ветеранів праці училища та учнів пільгових категорій.

Класні керівники широко впроваджують цікаві методи і форми роботи для формування в учнів цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, екскурсії сприяють розвитку естетичного смаку учнів, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного краю, пробуджують творчі бажання.

В училищі організовано систему інформування - щовівторка проводяться лінійки, де учням доводиться важлива інформація, розглядаються поточні питання виховної роботи.

Важливі питання, творчі завдання, виховні заходи обговорювались разом з представниками лідерів навчальних груп. Було проведено: День здоров’я; виставку новорічних композицій, снігових скульптур; святкові дискотеки; участь у засіданнях стипендіальної комісії і засіданнях Ради профілактики правопорушень. На базі нашого училища проходив збір лідерів учнівського самоврядування Південного округу під час якого учні 7 закладів ПТНЗ області поділились цікавим досвідом та взяли участь в проекті «Рушник єднання». Президентом лідерів учнівського самоврядування Південного округу та президентом Учнівської Ради училища є Стрижевська Олександра.

Гурткова робота

У навчальному закладі діють та успішно розвиваються спортивні гуртки, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості та декоративно - прикладного мистецтва. Зокрема, в училищі працюють гуртки: сучасного співу, драматичний, «Молодіжний квартал», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Етюд», «Юний журналіст», комп’ютерного відеомонтажу, «Юний дизайнер», «Творчість у професії «кравець», спортивні - гирьовий спорт, волейбол, міні-футбол, баскетбол, легка атлетика, загальна фізична підготовка.

Систематична, цілеспрямована діяльність щодо залучення учнів до різних форм позаурочної роботи має певні результати. Якісно збільшилась зайнятість учнів у гуртках. Учні училища стали призерами та переможцями багатьох конкурсів. Так, за підсумками 2015-2016 н.р. навчальний заклад став переможцем у обласних та міжнародних конкурсах:

- у номінації «Краще медіа професійно-технічного навчального закладу» XIХ Міжнародного конкурсу шкільних медіа перемогу отримала газета "Калейдоскоп" ДПТНЗ «Роменське ВПУ»( керівники гуртків Мартинішина Ю.Ю., Рибкіна В.В.) ;

- I місце в обласному фестивалі художньої самодіяльності «Таланти профтехосвіти» та переможцем у номінаціях «Вокал (ансамбль)» серед учнів та працівників, «Автор програми» серед працівників - Прокопенко Т.І., «Автор пісні» серед учнів - Горбань Євген та Мана Владислав;

- у номінації «Професіонал» заключного етапу конкурсу «Учень року» серед учнів державних професійно-технічних навчальних закладів Сумської області, представників Полтавської, Чернігівської, Київської областей переможцем став учень училища Овчаренко Руслан.

По спортивних досягненнях маємо такі результати в обласній спартакіаді учнів ПТНЗ: настільний теніс серед юнаків - I місце, легкоатлетичний крос - II місце, настільний теніс серед дівчат - III місце, міні-футбол серед юнаків - IV місце, легка атлетика - IV місце, бадмінтон - IV місце.

Найкращі спортсмени училища за підсумками 2015-2016 н.р.- Доценко Дмитро(ПП-3), Крикуненко Євген (АСЕ-1), Богомаз Тетяна ( К-1), Міщенко Олександра ( К-1), Бахмач Дмитро(АСЕ-1).

Зміцнення матеріально-технічної бази ДПТНЗ «Роменське ВПУ» за 2015-2016 н.р.

Зусилля працівників навчального закладу були спрямовані на підвищення рівня комфорту, безпеки праці, забезпечення належних умов для навчання учнів. Великий обсяг робіт проведено з ремонту навчально-матеріальної бази закладу без порушень навчального процесу.

Зокрема виконані наступні види робіт:

Ремонт покрівлі навчального корпусу загальною площею 718 м²: - зняття старого покриття з азбестоцементних листів; - розбирання лат( решетування) з дощок; - розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів та колод; - укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох сторін; - улаштування покрівлі з металочерепиці «Монтерей»; - зашивання фронтону та слухових вікон металопрофілем; - улаштування слухових вікон.

Кабінет продавців непродовольчих товарів: - заміна віконних блоків; - улаштування натяжної стелі; - ремонт системи опалення; - заміна системи енергозабезпечення; - опоряджувальні роботи;

Кабінет хімії та біології: - улаштування натяжної стелі; - опоряджувальні роботи;

Спортивний зал:

Роздягальня спортивного залу: - зняття старого покриття облицювання; - улаштування стін з МДФ панелей, - улаштування натяжної стелі; - опоряджувальні роботи; - виготовлення тенісних столів 4 шт.

Кабінет «Захисту Вітчизни»: - заміна віконних та дверного блоків; - улаштування підвісної стелі; - зашивання ніш гіпсокартоном; - ремонт системи опалення; - заміна системи енергозабезпечення; - улаштування панелей з МДФ; - облицювання плиткою «Живий камінь»; - опоряджувальні роботи; - улаштування покриття підлоги з лінолеуму.

Ремонтні роботи коридору першого поверху навчально-побутового корпусу та маршових сходів: - заміна віконних блоків з 1-го по 4-й поверх (18 шт); - зняття старого покриття; - ремонт системи опалення; - заміна системи енергозабезпечення; - закладання площадки під сходами газоблоками; - улаштування дверного блоку; - улаштування натяжної стелі; - улаштування стін з ламінату, пластику ПВХ; - опоряджувальні роботи.

Кімнати гуртожитку №309, №319, №307, №308, маршові сходи, гостьова кімната: - заміна віконних та дверних блоків ; - ремонт системи опалення; - заміна системи енергозабезпечення; - опоряджувальні роботи.

Фарбування бетонної огорожі.

Улаштування теплоізоляції стін учбового корпусу ( 164 м²): - облицювання поверхонь стін та віконних укосів пінопластом; - шпаклювання стін; - опорядження поверхні стін фасаду набризком; - фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні; - улаштування металевих відливів.

Майстерня кам’яних робіт: - ремонт системи водопостачання; - улаштування санітарно-технічного обладнання; - облицювання плиткою санвузлу; - опоряджувальні роботи;

Кухня-лабораторія з дегустаційною залою №1: - ремонт системи водопостачання; - заміна дверних блоків (3 шт.); - улаштування стін з безшовних панелей з ПВХ- пластика; - улаштування панелей з МДФ; - улаштування натяжної стелі в коридорі; - опоряджувальні роботи.

Виготовлено декоративний виріб «Писанка».

Здійснюються ремонтні роботи у лабораторії будови автомобілів, слюсарній майстерні, майстерні електрогазозварників, де відповідно виконується: - бетонування підлоги; - улаштування санвузлу, роздягальні; - улаштування робочих кабін; - ремонт системи енергозабезпечення; - опоряджувальні роботи; - установка обладнання.

V.Фінансово-господарська діяльність за 2015-2016 н.р.

Протягом 2015 року загальні надходження становлять 12 млн. 225 тис. 885 грн.; спецфонд - 1 млн. 069 тис. 493 грн. та спонсорський фонд - 238 тис. 200 грн.

В 2015-2016 навчальних роках придбано основних засобів: - праска з генератором – 4154 грн., - універсальна швейна машина 7453 грн., - принтер кольоровий 3489 грн., - зварювальний напівавтомат МІГ-МАГ з ремкомплектом - 12740 грн., - проектор – 7870 грн., - аргонодуговий зварювальний автомат - 21747 грн. - меблі (каб. ст. майстра) – 4610 грн., - меблі (лабораторія продавців) – 5610 грн. - столи з нержавіючої сталі (лабораторія кухарів) – 37360 грн. на загальну суму 105 033,00 грн.

Замінено 180 ламп розжарювання на енергозберігаючі.

Проведено ремонт інженерних мереж.

V. Охорона праці

Велика увага приділяється створенню безпечних умов праці та навчання, а саме розроблені заходи з таких питань: правові та організаційні, безпеки праці в галузі, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, навчальні та позанавчальні заходи з охорони праці.

Відповідно до додатків 4 та 5 Колдоговору придбано:

Миючі засоби – 6081,58

Вогнегасники – 2400,00

Манометри 480,00

Одяг 16 553,00 (в т.ч. костюм снайпера - 15633,00)

Інструменти 10 800,00

Сантехніку 6000,00

Диратизацію – 660,00

Засоби захисту 4598,00

Всього на суму 47 572 грн. 58 коп.

Службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд Роменського ВПУ проведена перевірка щодо відповідності наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам з охорони праці. Встановлено, що документація з охорони праці з безпечної експлуатації приміщень і обладнання, стан наявних приміщень і матеріально-технічна база ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» відповідають вимогам Закону України «Про охорону праці» та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

На закінчення хочу сказати, що новою глобальною валютою називають не «долари» чи «євро», а кваліфікації.

Та країна, яка має кваліфіковану робітничу силу, не програє в світовій конкуренції і тому це питання є питанням стратегічної безпеки України.

Уряд визначив наступні пріорітети в розвитку ПТО на 2016-2017 навчальгий рік:

- модернізація ПТО,

- регіональне замовлення,

- оптимізація,

а також започатковується пілотний проект з модернізації ПТО на 2016 рік, яким визначено три спеціальності, як гостродефіцитні:

- траткорист-машиніст сільськогосподарського виробництва,

- монтажник сантехситем та устаткування,

- майстер з пошиття швейних виробів ( на базі швачка, кравець і закрійник).

Враховуючи пріоритетні напрямки розвитку освіти, наш колектив також визначає відповідні пріоритети на наступний навчальний рік, а саме:

- виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з комплектації навчальних груп

- модернізація навчально-матеріальної бази (кабінети, лабораторії, майстерні)

- ліцензування нових гостродефіцитних професій

- забезпечення кадрового потенціалу у відповідності до освіти і кваліфікації

- забезпечити високий рівень атестації професійної підготовки у 2017 році та акредатації спеціальностей.

Фото 01. 01.07.2016
Фото 02. 01.07.2016
Фото 03. 01.07.2016
Фото 04. 01.07.2016
Фото 05. 01.07.2016
Фото 06. 01.07.2016
Фото 07. 01.07.2016
Фото 08. 01.07.2016
Фото 09. 01.07.2016
Фото 10. 01.07.2016
Фото 11. 01.07.2016
Фото 12. 01.07.2016
Фото 13. 01.07.2016
Фото 14. 01.07.2016
Фото 15. 01.07.2016
Фото 16. 01.07.2016
Фото 17. 01.07.2016
Фото 18. 01.07.2016
Фото 19. 01.07.2016
Фото 20. 01.07.2016
Фото 21. 01.07.2016
Фото 22. 01.07.2016
Фото 23. 01.07.2016
Фото 24. 01.07.2016
Фото 25. 01.07.2016
Фото 26. 01.07.2016
Фото 27. 01.07.2016
Фото 28. 01.07.2016