Подати заяву для вступу

Звіт директора ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помарана П.І. щодо виконання програми розвитку училища за 2013-2014 н.р.

Вступ

Вся робота колективу училища у 2013-2014 навчальному році була підпорядкована головні меті: підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних  робітників і спеціалістів. Навчально-виробничий процес впроваджувався відповідно до Річного плану роботи Роменського ВПУ на 2013-2014 навчальний рік, який був розглянутий на засіданні педагогічної ради училища, протокол № 8 від 30 серпня 2013р. та затверджений директором училища.

Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, “Положення про ВПУ“, наказом МОН України «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки, управління освіти і науки Сумської  обласної державної адміністрації, Статуту училища, а також згідно  інструктивно-методичних рекомендацій  державних органів влади.

Колектив училища в цілому виконав поставлені завдання, відображені в Річному плані роботи Роменського ВПУ на 2013-2014 навчальний рік.

Навчально-методична проблема року

Пріоритетним напрямком навчально-методичної діяльності в училищі було здійснення системної роботи над методичною проблемою “Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання як складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу”.

Структура методичної роботи з педагогічнимипрацівниками

Методична робота в  училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 10 предметних та 3 циклові методичні комісії. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

 • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 •  апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
 • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Робота кожної методичної комісії перебуває у стані постійного моніторингу та вдосконалення, вона має систематичний, комплексний характер, спрямована на зростання якості освіти та виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури, фахової майстерності педагогічних працівників. Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг  стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

Система роботи з удосконалення фахової та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання охоплює наступні напрямки:

курси підвищення кваліфікації

стажування

підвищення комп’ютерної грамотності

самоосвіта

психолого-педагогічні тренінги

вивчення педагогічного досвіду

участь у науково-методичних заходах різних рівнів

робота над індивідуальними інноваційними проектами

В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. Методичний кабінет велику увагу приділяє питанням придбання навчальних посібників, періодичних фахових видань. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та керівництво Роменського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими навчальними закладами області та країни, методичними центрами, науковими установами дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, впроваджувати передовий досвід у власну діяльність.

Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються  у рішеннях педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Багатовекторна діяльність, що здійснюється методичним кабінетом ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами нашого училища спрямована на постійний саморозвиток і вдосконалення з метою покращення підготовки молодого покоління до самостійного життя.

Навчально-методичне забезпечення

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2013-2014 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Зокрема опрацьовано новий галузевий стандарт вищої освіти зі спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», розроблено нові інтегровані навчальні плани зі спеціальностей «Виробництво харчової продукції», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Модернізація змісту ПТО

У 2013-2014 навчальному році творчою групою ДПТНЗ «Роменське ВПУ» було розроблено новий Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 7122 «Муляр», підготовлено проект ДС ПТО з професії «Штукатур». З метою врахування вимог підприємств-замовників кадрів до підготовки кваліфікованих робітників було внесено зміни до робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з врахуванням потреб регіонального ринку праці.

Засідання педагогічної ради

У 2013-2014 навчальному році на засіданнях педагогічної ради зокрема розглядалися: підсумки роботи педагогічного колективу у 2012-2013н.р. та завдання на 2013-2014 н.р., розгляд Річного плану роботи на 2013-2014н.р.; визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями, одержання диплому з відзнакою; виконання рішень педагогічної ради від 18.06.2013р. з  питання «Організація фізкультурно-масової роботи в Роменському ВПУ за 2012-2013н.р.»; визначення професійно-спрямованих предметів загальноосвітньої підготовки, що виносяться на державну підсумкову атестацію (протокол №9 від 30.08.2013р.); організація позаурочної роботи у 2013-2014н.р.; затвердження кандидатур на Дошку пошани училища за результатами 2012-2013н.р. (протокол №10 від 01.10.2013р.); підсумки роботи з організації виробничої практики учнів і працевлаштування випускників 2012-2013н.р. та завдання на 2013-2014 н.р. закріплення випускників на робочих місцях; якість професійної підготовки учнів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»; результати атестаційної експертизи загальноосвітньої підготовки в училищі; організація профорієнтаційної роботи у 2013-2014 н.р.(протокол №11 від 28.11.2013р.); розгляд кандидатур учнів училища на призначення стипендії голови обласної державної адміністрації (протокол №12 від 11.12.2013р.); фінансова діяльність Роменського ВПУ у 2013 році, затвердження плану позабюджетної діяльності на 2014 рік; відповідність переліку ліцензованих професій Роменського ВПУ потребам ринку праці, ліцензування нових професій; стан викладання предметів «Людина і світ», «Правознавство»; стан виховної  роботи в гуртожитку училища; організація профорієнтаційної роботи, підготовка до набору учнів на 2014-2015 н.р. (протокол №1 від 30.01.2014р.); оцінка роботи педагогічних працівників, які атестуються; стан викладання предметів «Українська мова», «Українська література» в училищі; організація роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; стан організації роботи гуртожитку (протокол №3 від 20.03.2014р.); допуск учнів до державної підсумкової атестації (протокол №4 від 28.04.2014р.); якість професійної підготовки учнів з професії «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», стан проведення уроків виробничого навчання, організація виховної роботи в училищі у 2013-2014 н.р., стан охорони праці і техніки безпеки в училищі; підготовка до ДКА, допуск учнів до ДКА (протокол №5 від 02.06.2014р.) та інші.

Упровадження нових професій

У 2013-2014 навчальному році продовжувалась робота з апробації проекту Державного стандарту 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», розробки відповідного комплексно-методичного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази.

Експериментальна робота

Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ»  з науковими установами

Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим  без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

 1. розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
 2. оновлення змісту професійно-технічної освіти;
 3. розвиток соціального партнерства;
 4. апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
 5. впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 6. управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки»

В 2013 році на базі ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» під науковим керівництвом Радкевич В.О., директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України,  доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України та Паржницького В.В., начальника відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидата педагогічних наук згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №501 розпочато дослідно-експериментальну роботу з теми «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».

З метою вивчення поглядів соціальних партнерів з актуальних питань мети дослідження творчою групою педагогічних працівників училища розроблено анкети та проведено опитування респондентів: керівників ПТНЗ, представників місцевих органів влади, замовників робітничих кадрів, керівників та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено проект «Положення про маркетингову службу ПТНЗ», створено службу маркетингу училища.

Використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій навчання

У 2013-2014 навчальному році з метою підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників училища, впровадження у навчально-виховний процес  інформаційно-комунікаційних технологій продовжено співпрацю між лабораторією «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійної технічної освіти»  Інституту ПТО Національної Академії Педагогічних наук України та ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних засобів навчання. В 2013-2014 н.р. започатковано проведення загальноучилищного конкурсу на кращий електронний навчально-методичний супровід предмета.

Педпрацівники Роменського ВПУ працюють над створенням власних відеофільмів, презентацій, які були представлені на загальноучилищній виставці методичних напрацювань у червні 2014 р.

Участь у всеукраїнських та міжнародних виставках

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» систематично бере активну участь у міжнародних та республіканських виставкових заходах. Так, за результатами V Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2014» матеріали, представлені Роменським ВПУ, були  відзначені дипломом за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.

Співробітництво з науковими установами, навчальними закладами ПТО, вузами, участь училища в роботі міжнародних виставок дає можливість постійно отримувати найновішу інформацію про тенденції розвитку освіти, знаходити відповіді на актуальні питання, експериментально перевіряти власні напрацювання.

Науково-методична робота творчих груп

Працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми училища, педпрацівники навчального закладу продовжували роботу над темами: «Підвищення ефективності уроків природничо-математичного циклу через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (методична комісія викладачів природничого циклу); «Розвиток творчої особистості на уроках мови, літератури, історії та правознавства шляхом упровадження інноваційних технологій навчання» (методична комісія викладачівгуманітарного циклу); «Підвищення педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу.» (методична комісія викладачів та майстрів будівельних професій); «Активізація пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інформаційних технологій у навчально-виховний процес» (методична комісія викладачів та майстрів з професій «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрогазозварник») тощо.

Викладач О.В. Близнюк ефективно працює над проектом «Вивчення професійної лексики на уроках англійської мови з використанням проектної технології». Творча група педпрацівників у складі Т.М. Пугач, Т.М. Помаран, М.І. Гречаник працюють над темою «Ефективність використання сучасних інноваційних технологій при здійсненні підготовки фахівців швейного напрямку».

Викладачі О.І. Новак, О.В. Омеляненко, Н.І. Шпаченко, В.М. Бурнос працюють над розробками та впровадженням у навчально-виховний процес сучасного навчально-методичного забезпечення, створюють електронні навчальні комплекси. Крім роботи у складі творчих груп 19 викладачів та майстрів в/н реалізують індивідуальні інноваційні проекти.

Неперервна освіта педагогічних працівників
Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

На 2013-2014 навчальний рік було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації 13 педпрацівниками Роменського ВПУ:

 • при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 4 чоловіка;
 • при Донецькому інституті післядипломної освіти – 8 чоловік;
 • при Університеті менеджменту освіти (м. Київ) – 1 чоловік.

При Сумському обласному інституті ППО курси підвищення кваліфікації пройшли викладачі Гулак І.В., Рукавичка Т.Я., Дівенко І.О., практичний психолог Радчук Н.А.

При Донецькому інституті післядипломної освіти пройшли курси підвищення кваліфікації 7 чоловік – 4 викладача спецдисциплін та 3 майстра виробничого навчання.

При Університеті менеджменту освіти (м. Київ) у І півріччі 2013 року пройшла І етап курсів підвищення кваліфікації методист Подоляка О.В.

Участь в обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду

В поточному навчальному році педагогічні працівники училища брали активну участь у обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду, які проводились Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Сумській області.

Вивчення педагогічного досвіду педпрацівників училища

Творчі здобутки викладачів та майстрів виробничого навчання є не тільки науково-методичним надбанням їх авторів, а й всього педагогічного колективу училища.

Протягом навчального року педпрацівники училища долучали до вивчення позитивних напрацювань своїх колег під час відкритих уроків, засідань методкомісій, ярмарки ідей, предметних тижнів. Методичними комісіями проводились предметні тижні,  презентації інноваційних ідей, відкриті інтерактивні, інформаційно-комунікаційні уроки досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання тощо.

У 2013-2014 н.р. у ДПТНЗ "Роменське ВПУ" вивчався досвід роботи викладача української мови та літератури Яцменко  Світлани Миколаївни (викладач вищої категорії, старший викладач).

Узагальнюючи досвід роботи над методичною проблемою "активізація творчої діяльності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій" викладач виробила власну систему роботи. Колегам був цікавий досвід викладача Яцменко С.М. з організації позаурочної, індивідуальної роботи та роботи з обдарованими учнями. Викладач приділяє особливу увагу розробці методичних посібників з предмета, спрямованих на тренування мовної грамотності, поглиблений аналіз граматичних явищ української мови, приділяє увагу ознайомленню учнів з особливостями стилістики та лінгвістики тексту. Позаурочна робота пов'язана з самостійною проектною роботою учнів, опрацюванням професійно спрямованої лексики, дослідженнями у галузі літературного краєзнавства.

Досвід роботи Яцменко С.М. рекомендований до вивчення молодими педагогами, а розроблені методичні рекомендації до написання диктантів можна ефективно використовувати на різних етапах уроку та в позаурочній діяльності.

Методичний тиждень

У січні 2014 року в училищі було проведено методичний тиждень, під час якого згідно з річним планом роботи було проведено педагогічну конференцію на тему «Впровадження сучасних інноваційних технологій навчання – запорука підвищення ефективності навчально-виховного процесу», відбувся методичний діалог на тему «Мій педагогічний досвід» (обмін досвідом викладачів, майстрів в/н, з питань використання різних форм та методів активізації пізнавальної діяльності, підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів) тощо. Протягом 2013-2014 н.р. методичними комісіями проведено предметні тижні, тижні з професій.

Атестація педагогічних працівникі

Результати атестації педагогічних працівників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у 2012-2013 навчальному році


Категорія педпрацівників, які пройшли атестацію
 у 2012-2013н.р.

Кількість
педпрацівників

викладачі

5

майстри виробничого навчання

6

практичний психолог

1

Всього:

12Рівень атестаційної комісії

Рішення атестаційної комісії

Кількість педпрацівників

Викладачі

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший викладач».

1

І, ІІІ

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

1

І

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

2

І

Відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

2

Майстри виробничого навчання

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду.
Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

1

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду. Присвоїти педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

1

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання І категорії».

1

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду. Присвоїти педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»

1

І

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду.

24. Інформаційно-видавнича діяльність

4.1. Підготовлено до друку

У 2013-2014 навчальному році викладачі та майстри виробничого навчання училища продовжували роботу з підготовки друкованих та електронних навчальних, навчально-методичних посібників для педпрацівників та учнів. Методичною радою Роменського ВПУ проведено конкурс методичних напрацювань педпрацівників навчального закладу. Кращі роботи учасників конкурсу направлено на розгляд методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області.

Методичним кабінетом Роменського ВПУ видано 32 найменування навчальних посібників, методичних рекомендацій, які використовуються у навчально-виховному процесі.

 4.2. Публікації у фахових та періодичних виданнях

№ з/п

ПІБ

Посада

Назва статті

Назва періодичного видання

1

Подоляка Оксана Валентинівна

методист

«Електронні засоби навчання як складова підвищення ефективності підготовки кваліфікованих робітників»

Наукове видання «Регуляторна політика в галузях загальної, технічної і професійної освіти в умовах регіону». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

2

Чернобук Геннадій Григорович

методист

«Складові підвищення економічної ефективності закладів професійно-технічної освіти в умовах регіону»

Наукове видання «Регуляторна політика в галузях загальної, технічної і професійної освіти в умовах регіону». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

3

Чернобук Геннадій Григорович

методист

«Плідна співпраця»

«Професійно-технічна освіта» №3, 2013Проведення загальноучилищних конкурсів у 2013-2014 н.р.

На виконання Наказу директора “Про проведення в училищі конкурсу  «Мій найкращий урок»” від 20.11.2013 р. № 244-уч та відповідно до Положення про проведення училищного  конкурсу «Мій найкращий урок», з метою створення умов для розвитку ініціативи та творчого пошуку педагогів у застосуванні нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу; виявлення та використання ефективних сучасних інноваційних технологій навчання; удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів; розповсюдження передового педагогічного досвіду, з 03.02.14 р. по 31.03.14р. було проведено конкурс, на який подано 32 роботи.

Подані на конкурс розробки уроків продемонстрували результати впровадження ефективних форм та напрямків роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, інноваційність форм і методів навчання, використання  авторських дидактичних матеріалів, художню майстерність педагогічних працівників. Журі розглянуло подані методичні розробки та відібрало 6 найкращих уроків для участі у ІІ етапі конкурсу.  Відвідавши всі 6 уроків, журі визначило переможців конкурсу «Мій найкращий урок»:

 • перше місце – урок майстра виробничого навчання Товстоп’ята О.І. «Мурування кутів у півтори цеглини за багаторядною системою перев’язування швів»,
 • друге місце – урок викладача Мартинішиної Ю.Ю. «Принцип роботи з фінансовими системами Інтернет-банкінгу (на прикладі Приват-24)»
 • третє місце - урок викладача Новак О.І. «Характеристика гіпсокартонних листів, їх типи та способи обробки».

Вищеназвані методичні розробки демонструють ефективні сучасні інноваційні технології навчання, які  використовують педагогічні працівники, їх художню майстерність та творчий підхід до кожного уроку. Переможців конкурсу відзначено дипломами ДПТНЗ «Роменське ВПУ» та грошовими винагородами.

З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання як складової підвищення ефективності навчально-виховного процесу проведено училищний конкурс на кращий електронний навчально-методичний супровід предмета серед викладачів ДПТНЗ «Роменське ВПУ». Підсумки конкурсу підводяться. Всі напрацювання викладачів, подані на конкурс, заносяться в електронну бібліотеку училища.

На засіданні методичної ради узагальнено результати конкурсів та рекомендовано викладачам та майстрам виробничого навчання училища при роботі з обдарованими учнями використовувати інноваційні прийоми і методи, продемонстровані в ході конкурсів.

Інформація про забезпеченість та ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки

В ДПТНЗ «Роменське ВПУ» діє 4 комп’ютерних кабінети, які обладнані 71 комп’ютером на базі процесорів Celeron, AMD, що об’єднані у одну локальну мережу, підключену до мережі Internet. А також комп’ютерами обладнані бухгалтерія, приймальна та відділ кадрів, навчальна частина, бібліотека, методичний кабінет, кабінети загальноосвітньої підготовки (кабінет математики, хімії, біології, української мови, світової літератури та художньої культури). В училищі є 8 принтерів, 4 багатофункціональних пристрої (принтер, ксерокс, сканер).

Комп’ютери та периферійне обладнання у робочому стані і використовується як для навчання, виробничої діяльності, так і виготовлення документації.

Училище має свій сайт в інтернеті, який постійно оновлюється: romnyvpu.com.ua

Навчальні майстерні та лабораторії  училища - це навчальний підрозділ для проведення уроків виробничого навчання, позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнані приміщення, які забезпечують організацію виробничої діяльності учнів і майстрів виробничого навчання. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і дидактичної бази, наявної в майстернях, лабораторіях.

У навчальних майстернях та лабораторіях  здійснюється  підготовка кваліфікованих робітників за професіями: продавець продовольчих товарів,  продавець непродовольчих товарів; кухар-кондитер; кравець-закрійник; муляр, штукатур, лицювальник-плиточник; столяр будівельний,  монтажник гіпсокартонних конструкцій; слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник; оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія); монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування.

Завданням функціонування навчальних майстерень та лабораторій є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту професійного  навчання;
 • забезпечення  поглибленого вивчення професії;
 • організації роботи гуртків і факультативів;
 • індивідуальної підготовки майстрів виробничого навчання до занять та підвищення їх науково-методичного рівня;
 • забезпечення можливості використання сучасних педагогічних засобів навчання спільно з традиційною наочністю.
 • профорієнтації.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм.

За звітний період в училищі проводилися також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази училища.

Згідно плану, було проведено обшиття та утеплення стін по коридору другого поверху навчально-побутового корпусу.

Проведено капітальний ремонт їдальні.

Проводиться ремонт бібліотеки.

Замінено плитку на підлозі коридору другого поверху та маршових сходів.

Проводиться ремонт кімнат гуртожитку.

Продовжено благоустрій території.

В майстернях та лабораторіях училища проводяться заходи з енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих  віконних блоків на теплозберігаючі склопакети, поступово йде заміна  ламп розжарювання на енергозберігаючі. Як наслідок, маємо тенденцію щодо зменшення витрат тепла та електроенергії.

Аналізуючи кваліфікаційний рівень майстрів виробничого навчання встановлено, що серед багатьох якостей особистості визначне місце посідає професійно-педагогічна компетентність, яка набуває особливого значення під час проведення уроків виробничого навчання та організації виробничої практики учнів. Усвідомлення важливої ролі майстра, сприяло посиленню вимог до його підготовки, що спричинило  низку організаційно-педагогічних  заходів у цьому напрямі. Значну роль у підвищенні рівня компетентності майстрів виробничого навчання відіграло: проведення стажування; організація курсів підвищення кваліфікації; постійно-діючі семінари-практикуми з вивчення нової техніки, прогресивної технології виробництва, методів навчання, методики та організації проведення уроків виробничого навчання; виставки; стимулювання їх до постійної самоосвіти.

Майстри виробничого навчання приділяють багато уваги якості виконання завдань шляхом ретельного контролю, своєчасного виявлення помилок та їх усунення. При цьому  сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Завдяки участі у навчально-виробничому процесі саме компетентних майстрів виробничого навчання, які цілеспрямовано реалізовують можливості кожного заняття, використовують власні методики навчання і виховання, більшість учнів їх груп демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві.

На базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 11-15 листопада 2013 року відбувся Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Лицювальник-плиточник». Конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області.

27 майстрів з усіх куточків нашої країни зустрілися на гостинній Сумщині, у стінах Роменського вищого професійного училища, щоб визначити кращого з професії «лицювальник-плиточник». Передовий педагогічний досвід, найновітніші технології виробництва та найдосконаліші методики проведення занять показали учасники під час Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності. Адміністрацією та колективом Роменського ВПУ були створені належні умови, щоб конкурсанти та запрошені почували себе затишно та комфортно у стінах навчального закладу.

Переможцем ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти з професії «Лицювальник-плиточник» став майстер виробничого навчання Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» - Віктор Хідирнабійович Литвиненко, який був нагороджений Дипломом І ступеня Міністерства освіти і науки України та цінними подарунками.

5 травня у Національному академічному драматичному театрі імені І.Франка у м. Києві відбулася урочиста церемонія закриття XIV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика. Цьогоріч учениця групи М-1а Роменського вищого професійного училища Продченко Наталія також стала призером даного конкурсу і була запрошена на урочисту церемонію відкриття разом із викладачем української мови Яцменко С.М. та директором навчального закладу Помараном П.І. Слід зазначити, що Наталя – єдина представниця ПТНЗ Сумської області.

Інші досягнення нашого колективу в 2013-2014 н.р.: ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти (викладач Омеляненко О.В.), ІІ місце в обласному огляді-конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів з професії «Кухар» (викладач Ільїна Т.М.), ІІ місце в обласному огляді-конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення предметів з професії «Кравець» (викладач Пугач Т.М.), ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ДПТНЗ з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (учень Батурін С., майстри в/н Воскобойніков Г.О., Цис С.В.),ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Кухар» (учениця Бабка О., майстер в/н Корогод Л.М.).

Працевлаштування випускників «Роменського ВПУ»

Підготовка конкурентоспроможного кваліфікованого робітника та його працевлаштування після закінчення навчання – головне завдання навчального закладу.

У 2013 році училище здійснило випуск 186-ти учнів, з них:

 • 176 чоловік – працевлаштовані, з них за професією - 99%;
 • 5 чоловік з числа випускників продовжили навчання, з них: 3 випускники навчається в нашому навчальному закладі; 2 чоловіки стали студентами ВНЗ;
 • 3 випускники знаходяться у відпустці по догляду за дитиною;
 • 2 чоловіки призвані до Збройних Сил України.

На підприємствах міст Сумської області працевлаштовані - 67% від загальної кількості випускників, на підприємствах сільської місцевості - 19%, за межами Сумської області - 14%.

На початку 2014 року був проведений моніторинг працевлаштування випускників 2013 року.

Випускники задоволені отриманою професією. Високий  рівень

задоволеності складає – 65,6%, середній – 34,4%, низький -0%.

Змінили місце роботи -43 випускники,  що складає - 23%, з них:

 • з причини не задоволення умовами праці - 17 чоловік;
 • з причини незадоволення заробітною платою - 22 чоловіки;
 • з причини вступу до навчальних закладів -2 чоловіки;
 • з причини служби у ЗСУ-2 чоловіки.

Навчальний заклад продовжує співпрацювати з роботодавцями та міськрайонним центром зайнятості в плані працевлаштування учнів. В 2013 році 4 учні училища працевлаштовані за допомогою центру зайнятості.

Гострим питанням залишається працевлаштування дітей-сиріт та забезпечення їх житлом. Після закінчення терміну навчання  - ця проблема лягає на навчальний заклад. Питання допомагають вирішувати соціальні партнери.

Проведено анкетування роботодавців з метою визначення рівня підготовки випускників. Опитано 108 керівників підприємств, установ та організацій. 97 роботодавців відповіли, що знання, вміння та навички учнів задовольняють роботодавців повністю, 11 керівників відповіли що потреби відповідають не повною мірою, а саме: випускники підготовлені до роботи, але  мало  працювали  з   новітніми  матеріалами та сировиною,   які  застосовуються  на  даних підприємствах.

Роботодавці використовують різні засоби адаптації випускників на робочому місці:

 • 38   підприємства   закріплюють   за  випускниками   наставників   з   числа передовиків виробництва;
 • 108 приймають систему преміювання;
 • 98 підприємства забезпечують робочі місця випускників новітньою технікою, обладнанням, інструментами.

В    2014    році    перед    навчальним    закладом    стоїть    завдання    з працевлаштування   випускників    поточного    року.

Робітники навчального закладу тісно співпрацюють з роботодавцями у цьому напрямку.

Стан виконання плану надходжень від виробничої практики за 2013 рік

Організація виробничої практики в училищі здійснюється згідно Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ затвердженого наказом МОН України за № 419 від 30.05.2006 р. та Порядку надання робочих місць для проходження учнями навчальних закладів виробничої практики із внесеними змінами (Постанова №503 від 26.06.13р).

Основними завданнями виробничої практики є: адаптація учнів у конкретних виробничих умовах, закріплення теоретичних знань та вдосконалення професійних умінь і навичок, оволодіння сучасною технологією та прогресивними методами виконання робіт у виробничих умовах, оволодіння досвідом кращих робітників підприємства та прагнення до подальшого вдосконалення своєї кваліфікації.

Перевірка баз практик здійснюється згідно графіків, складених на кожну групу. На допомогу молодим майстрам розроблені рекомендації з переліком питань щодо організації та контролю проходження виробничої практики, комплекс зразків оформлення документів. Розглянуті та погоджені на засіданнях методичних комісій детальні програми виробничої практики.  Облік виконаних учнями виробничих завдань проводиться у щоденниках з виробничої практики.

Головна роль у виробничій практиці належить майстру виробничого навчання. Саме майстер знає умови виробництва, у яких проводиться практика, оснащеність, технологію, систему матеріально-технічного забезпечення, систему господарювання підприємства.

Майстри беруть активну участь в організації практики, співпрацюють з керівництвом, розподіляють учнів по робочих місцях відповідно до їх професії, стежать за виконанням програм виробничого навчання, норм виробітку, контролюють забезпеченість  учнів матеріалами, сировиною, інструментами, обладнанням. Майстри слідкують, щоб кожен учень групи освоїв усі прийоми праці, попрацював на усіх видах устаткування, виконав завдання, характерні для його професії.

Особливу увагу майстри звертають на забезпечення належних умов праці учнів при проходженні виробничої практики.

Кращими в організації виробничої практики учнів протягом 2013 року хотілося б відмітити майстрів: Товстоп’ята О.І., Богомола С.О., Олешко Н. О., Токар В.В., Конопленко І.В., Корогод Л.М., Олійник Г.В., Демченко М.М. Майстри на власному прикладі показують переваги робітничої професії, передають власний досвід учням, викликають інтерес учнів до практичного застосування знань, вчасно оформляють відповідні документи.

Згідно переліку підприємств, установ, організацій, затвердженого обласним управлінням освіти в 2013 році 192-а підприємства забезпечили робочі місця учням училища для проходження практики, серед яких: ТОВ «Таланпром», ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина», ЗАТ «Роменська гардино-тюлева фабрика», ТОВ «Роменський завод продтоварів»,ТОВ «Екомаркет», ТОВ «Озазис-Центр», ТОВ «Будинок харчування», мережа магазинів «П’ятірочка», КП «Торговий дім», завод «Кобзаренка», завод Тутковського, ФОП «Манько», ФОП «Мусійко» . ПП фірма «Тандем», газета «Вісті Роменщини», газета «Новий погляд», ПП Пасюков, ТОВ „Агропромбуд”, ПП Міськдорсервіс, ТОВ „Техномашсервіс”,   ВТП «Меблевий комбінат», та інші.

4% від загальної кількості учнів згідно укладених договорів проходили виробничу практику на підприємствах за межами області, на що є дозволи обласного управління освіти і науки.

Керівники підприємств дбають про забезпечення належних умов праці учнів, дотримання правил і норм з охорони праці та виробничої санітарії. Випадки порушень правил техніки безпеки – не виникали.

Відгуки підприємств про роботу учнів під час виробничої практики - позитивні.

На базі навчального закладу виробничу практику проходили 35 чоловік. Учні працювали над покращенням матеріально-технічної бази училища, виконували замовлення фізичних осіб на базі навчальних майстерень.

Протягом 2013 року виникали і труднощі в організації практики учнів. 87% підприємств, з якими укладені угоди на підготовку робітничих кадрів, надали учням місця для проходження виробничої практики. 13% підприємств відмовились надавати робочі місця для проходження виробничої практики з ряду причин:

 • відсутність робочих місць у термін проходження практики -1%;
 • припинення діяльності підприємства – 8 %;
 • неможливість надання робочих місць учням, яким не виповнилось 18 років з ряду професій, де обов’язковою умовою для виконання виробничих завдань є досягнення особою вісімнадцятирічного віку. Роботи цих професій пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям і здоров’ям людини, шкідливими та безпечними умовами праці. До переліку професій входять майже всі професії, за якими ведеться підготовка в нашому навчальному закладі (продавець прод. та непрод. товарів, кухар, кондитер, муляр, штукатур, лицювальник-плиточник, столяр будівельний, електрогазозварник,
 • слюсар з ремонту автомобілів інші.) – 4 %.

Учні були працевлаштовані на інші підприємства міста та району.

За роботи, виконані учнями у період виробничої практики на рахунки навчального закладу протягом року надійшло 208 тисяч 505 гривень в т. ч.:  на спецрахунок – 109 тис. 656 грн., на спонсорський -98 тис. 849 грн., які спрямовуються на розвиток навчального закладу та удосконалення матеріально - технічної бази училища.

Здійснюється пошук нових робочих місць. Укладаються угоди, змінюється перелік підприємств, які надають робочі місця для проходження практики учнів училища.

Головним завданням є формування банку даних підприємств, установ, організацій, що надаватимуть робочі місця учням училища для проходження виробничої практики у 2014-2015 навчальному році.

Співпраця з роботодавцями дає певні результати у вигляді надходжень від виробничої практики на рахунок навчального закладу.

Загальна сума надходжень за 2013 рік становить 236826 грн., що складає 52% від запланованої, з них по напрямках:

 • «Будівництво» - 93294 грн. (42% від запланованої суми по напрямку);
 • «Харчові технології, торгівля та ресторанний бізнес» - 103250 грн.    (63% від запланованої суми по напрямку);
 • «Сфера послуг та легка промисловість» - 11852 грн. ( 80% від запланованої суми по напрямку);
 • «Інформаційні технології » 28430  грн.  (53%  від  запланованої суми  по напрямку).

Суми надходжень не відповідають запланованим. Це зумовлено причинами, які були викладені вище  та деякими іншими.

Понапрямку «Будівництво» вагома кількість годин виробничої практики згідно навчальних планів припадає на зимовий період, в який дуже важко знайти об'єкт для відпрацювання навчально-виробничих робіт з професії муляр, штукатур,  лицювальник - плиточник. Деякі підприємства вимагають постійного знаходження і на робочому місці майстра виробничого навчання, але це не можливо, так як учні однієї групи проходять практику на декількох підприємствах. Тому запланована по напрямку сума 224364 грн. виконана на 42%.

Напрямки «Харчові технології, торгівля та ресторанний бізнес» та «Сфера послуг та легка промисловість» виконали план виробничої діяльності на суму - 115102 грн. Терміни проходження практики груп КK-2 та КК - а, які заплановані навчальними планами у зимовий період, рішенням методичної комісії були перенесені на весняно-літній, що допомогло виконанню плану в середньому по напрямках на 72%. Але залишається практика випускних груп, яка згідно навчальних планів повинна проходити у осінньо-зимовий період. Ще існує вагома причина, яка не сприяє виконанню плану надходжень від виробничої практики. Професії кухар, кондитер, продавець, кравець пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям та здоров’ям людини. Учні, які не досягли 18 років не можуть виконувати ряд виробничих завдань, цим самим підприємець не має підґрунтя здійснювати грошові виплати.

По напрямок  «Інформаційні технології» було заплановано 53544 грн. План надходжень   викопаний   на  53%.  Це  пов’язано   з відсутністю фінансів   на| підприємствах.

На початку 2014 року завідувач виробничою практикою провела роботу по створенню банку даних баз практики. В ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання   про   можливість   проходження   виробничої   практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями   відповідно   з   розрядами,   обговорювались   терміни   проходження практики та питання оплати праці за фактично виконаний обсяг робіт.

Банк даних налічує понад 200 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області. Основними базами, де учні проходять виробничу практику є підприємства: ПП «Мережа маркет», ТОВ «Оазис-Центр», ТОВ «Роменський завод продтоварів»,  мережа магазинів «П'ятірочка», КП «Торговий дім», ТОВ завод «Кобзаренка», ФОП Шевцова В.Г., ПАТ «Роменська гардино-тюлева фабрика» , ПП «Спецкомплект», ФОП «Манько», ФОП «Мусійко», газета «Вісті Роменщини», газета «Новий погляд» та інші. Постійно йде пошук нових робочих місць.

Виробнича діяльність

На базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» працюють майстерні та лабораторії, які виготовляють корисну продукцію та реалізовують її споживачам.

В майстернях та лабораторіях навчального закладу створені всі умови для виконання плану виробничої діяльності. Навчальний заклад надає послуги з виготовлення виробів з деревини, металу, швейної, кондитерської, кулінарної, поліграфічної продукції, послуги з ремонту автомобілів. Протягом 2013 року було виконано та реалізовано товару на суму 339,8 тис. грн.

У 2014 році планується:

 • розширити виготовлення асортименту кулінарних страв та кондитерських виробів із застосуванням новітніх технологій, виконання замовлень по обслуговуванню свят;
 •  розширити асортимент продовольчих та непродовольчих товарів, які реалізуються в магазині-лабораторії, збільшити об’єми реалізації.

На даний момент укладений договір на виконання робіт з пошиття спецодягу з Роменським міським центром зайнятості.

З метою залучення замовників навчальний заклан планує проводити виставку моделей в етнографічному стилі під час святкових заходів у місті, на ярмарках, семінарах, тощо.

Навчальний заклад тісно спрацює з приватними особами на виготовлення виробів з деревини та металу, які набули попиту на ринку та на виконання зварювальних робіт.

Для проведення Всеукраїнського конкурсу було виділено Управлінням освіти і науки 75 000 грн., але цієї суми було недостатньо, з спец. рахунку було перераховано – 18 000грн.

В 2014 рік наш навчальний заклад увійшов з кредиторською заборгованістю в сумі 257 720 за всіма фондами. На 1 червня залишилася заборгованість 40 000 грн. за обладнання їдальні.

Заробітна плата, стипендія, комунальні виплати, харчування сиріт, виплата на працевлаштування (6 мінімальних заробітних плат) сиротам при працевлаштування виплачуються вчасно по сьогоднішній день в повному обсязі.

На даний час проводиться ремонт бібліотеки з заміною вікон, стелі, реконструкції стін; ремонт 4-го поверху; ремонт в гуртожитку 2-х кімнат з заміною вікон та утепленням стін, ремонт в кабінеті фельдшера; поточні ремонти приміщень. Всі перелічені ремонти за рахунок зароблених коштів.


Організація роботи з обдарованими учнями

Найважливішим в організації роботи з обдарованими учнями в училищі є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання і адміністрації. Виходячи з цього, в училищі визначено головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:

 • створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих учнів;
 • розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій;
 • навчання і виховання;
 • створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу викладачів.

Організаційна робота в навчальному закладі здійснюється за такими напрямками: удосконалення творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання, організація роботи з обдарованими учнями; визначає постійний психологічний патронаж усіх учасників навчально-виховного процесу; поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

На виконання поставлених завдань в училищі створено «Банк даних обдарованих учнів Роменського ВПУ». Для узгодженої роботи адміністрації училища, викладачів, практичного психолога в навчальному закладі, як і в кожного із викладачів, розроблені заходи по роботі з даною категорією учнів. Кожен викладач оформив матеріали для роботи з даною категорією учнів: діагностичну картку обдарованої дитини, анкети для виявлення творчих здібностей, поради психологів педагогічним працівникам та батькам щодо методів роботи з даною категорією вихованців, завдання поглибленої складності з відповідних навчальних предметів та програми факультативних курсів.

Особливо хочеться відзначити велику методичну роботу з цього напрямку викладачів: Яцменко CM., Новак О.І., Карпенко В.А., Ільїної Т.М., Омеляненка О.В., Дівенко І.О., Рибкіної В.В., Мартинішиної Ю.Ю., Пугач Т.М.; майстрів виробничого навчання: Токар В.В., Циса С.В., Воскобойнікова Г.О., Помаран Т.М., Гречаник М.І., які активно залучають учнів до пошукової діяльності, опрацювання навчальних матеріалів з додаткової літератури та джерел Інтернету.

Стимулювання пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних вправ та творчих завдань, відбувається із залученням їх до організації та проведення тематичних тижнів, конкурсів професійної майстерності, участі в предметних олімпіадах, проведення нестандартних уроків та залучення їх до факультативних занять, де вихованці мають можливість поглибити і розширити свої знання, а в кінцевому результаті - підвищити якість навчальних досягнень.

У 2013-2014 н.р. згідно наказу директора училища від 20.11.2013 №240А-уч «Про проведення училищного конкурсу творчих учнівських робіт» з 15 березня по 15 квітня 2014 було організовано загальноучилищний конкурс учнівських творчих робіт. Мета конкурсу – популяризація ефективних форм та напрямків роботи з обдарованою молоддю серед педагогічних працівників училища, а також підтримка обдарованої молоді та їх наставників. На конкурсі було представлено 41 учнівська робота. Подані на конкурс роботи продемонстрували результати впровадження ефективних форм та методів роботи з обдарованою молоддю, активізацію потенційних можливостей обдарованих учнів, залучення їх до активної участі в конкурсах і змаганнях. Учні та наставники засвідчили вміння використовувати сучасні комп’ютерні та інноваційні технології, художню майстерність, авторську розробку обраної теми, враховуючи при цьому практичну значимість роботи.

Вищезазначені заходи дали свої результати. У 2013-2014н.р. за підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямками підготовки:


№ п/п

ПІБ учня

Група/професія

Місце

ПІБ викладача

1

Сумцов Євгеній Якович

- учень групи МШП-3 «муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»

І

Новак Олександра Іванівна

2

Холоша Андрій Вікторович

- учень групи КК-4 «кухар, кондитер»

ІІ

Ільїна Тетяна Миколаївна

3

Лазоренко Ростислав Віталійович

- учень групи КК-2«кухар, кондитер»

І

Ільїна Тетяна Миколаївна

4

Лебедь
Анна Вікторівна

- учениця групи КЗ-4 «кравець, закрійник»

ІІІ

Пугач Тамара Миколаївна

5

Балюра Олександр Сергійович

- учень групи ЕГЗ-2 «Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів»

ІІІ

Омеляненко Олександр Вікторович

6

Макаренко Сергій Ігорович

- учень групи АСЕ-3 «Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник»

І

Омеляненко Олександр Вікторович

Учні училища здобули вагомі результати у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах. Так, у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 5 учнів отримали «Відмінний результат», у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека» - 5 учнів «Срібний Лелека» та 5 учнів – «Золотий Лелека», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» - 5 учнів «відмінний результат».

Високий результат, ІІ місце, у ІУ етапі (підсумковому) ХІУ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика отримала Продченко Наталія, учениця групи  М-1а, викладач Яцменко С.М.

У 2013-2014н.р. учні училища активно долучилися до написання історико-літературних творчих проектів:

 • Іванисенко Радміла, учениця групи ПП-2, викладач Яцменко С.М., з творчою роботою з української мови «Україна, як і Кобзар, - вічні», яка зайняла ІІ місце;
 • Кащенко Таїсія, учениця групи ОКБ-2, викладач Король А.М., з проектом дослідження з історії «Україна, як і Кобзар, - вічні», який зайняв ІІІ місце.

У конкурсах професійної майстерності, який є особливо пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу Роменського ВПУ, теж мають гідні досягнення:

 • Бабка Олена, учениця групи КК-3, приймала участь у ІІІ етапі обласного  конкурсу професійної майстерності за професією «Кухар» і виборола ІІ місце (майстер виробничого навчання Корогод Л.М., викладач спецдисциплін  Ільїна Т.М.)
 • Батурін Станіслав, учень групи АСЕ-3, приймав участь у ІІІ етапі обласного  конкурсу професійної майстерності за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» і виборов ІІ місце (майстри виробничого навчання Воскобойніков Г.О., Цис С.В., викладач спецдисциплін    Омеляненко О.В.)
 • Притика Інна – гр. КЗ-2, Ільяшевич Юлія – КЗ-2, Калевич Аліна – КЗ-4, Різник Наталія – КЗ-4, Лебедь Анна – КЗ-4, під керівництвом майстрів виробничого навчання Помаран Т.М., Гречаник М.І. та викладача спецдисциплін Пугач Т.М. приймали участь у обласному фестивалі краси та моди «Кришталевий силует-2014» з колекцією одягу «Etno-Fashion» за номінацією «Український водевіль». Отримали диплом учасника фестивалю краси та моди «Кришталевий силует-2014» за вірність національним традиціям та пам’ятний знак фестивалю.

Але поряд з результативною роботою більшості викладачів є і не доопрацювання, усунення яких потребує клопіткої роботи.

Так, у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014н.р. отримали наступні результати:


Назва предмету

Місце

Учень

Викладач

Англійська мова

9 місце

Продченко Наталія Сергіївна

Близнюк Оксана Володимирівна

Історія

10 місце

Водолагіна Світлана Леонідівна

Король Альона Миколаївна

Математика

10 місце

Подверзяк Яна Олександрівна

Лазаренко Оксана Юріївна

Інформаційні технології

6 місце

Карпець Євген Петрович

Дівенко Ірина Олександрівна

Біологія

10 місце

Филон Алла Миколаївна

Марченко Тетяна Григорівна

Хімія

6 місце

Панащенко Ірина Володимирівна

Сененко Алла АнатоліївнаКонтингент за напрямками підготовки

В 2013-2014 навчальному році контингент учнів станом на 01.10.2013 року – становить 671 учнів. В училищі у цьому навчальному році здійснювалася підготовка з 11-ти робітничих професій та трьох спеціальностей. План випуску – 187 чол., з яких 149 учнів отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Формування та збереження контингенту.

На 2013-2014 н.р. училищу був встановлений план державного замовлення кваліфікованих робітників – 190 чол. та молодших спеціалістів – 45 чол., фактично набрано 190 учнів кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів – 45учнів, що становить 100%.


Рік

План набору (кваліфіковані робітники)

План набору
(молодші спеціалісти)

Фактично набрано (кваліфіковані робітники)

Фактично набрано (молодші спеціалісти)

%

2012

280

15

240

15

85%

2013

190

45

190

45

100

2014

200

45

145  станом на 01.07.14

45

72

На початок  2013-2014   навчального року загальний контингент учнів складав  662 учня.


Навчальний рік

Контингент на 1 вересня

2013-2014

662

Прогнозований контингент на 2014-2015 н.р. становить – 670 учнів, із них:

 • перехідний контингент – 470 учнів;
 • новий набір – 200 учнів.

Загальна кількість учнів станом на 01.10.2013р

Випуск

Перехідний контингент

всього

З них сиріт

медалістів

Дипломів з відзнакою

всього

З них сиріт

Відмінників навчання

673

187

8

-

10

470

20

8

У 2013-2014н.р. навчалися 29 учнів за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 15 учнів за спеціальністю «Виробництво харчової продукції», 15 учнів за спеціальністю «Товарознавтво та комерційна діяльність». Станом на 01.07.2014р. контингент молодших спеціалістів становить 89 чол.: 30 учнів - «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 29 учнів – «Товарознавство та комерційна діяльність», 30 учнів – «Виробництво харчової продукції».

За результатами державної кваліфікаційної  атестації у 2014 році з отриманням дипломів кваліфікованого робітника про присвоєння відповідної кваліфікації та молодшого спеціаліста випустили 187 учнів в порівнянні з минулим роком 169 учнів, з них станом на 01.07.2014р. працевлаштовано 162 учня, що становить 96%.

Повну загальну середню освіту в 2014р. отримали – 149 випускників, в минулому році – 131 випускник.

Крім підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за держзамовленням, Роменське ВПУ проводить підготовку незайнятого населення за направленнями центру зайнятості  та за рахунок фізичних та юридичних осіб. Так, у 2013-2014н.р. було підготовлено за направленням центру зайнятості –74 слухачів, що на 9 більше ніж за минулий рік;  за власні кошти – 36 чоловік, що на 26 більше  ніж  у 2012- 2013 н.р.

За три роки  з училища було підготовлено учнів та слухачів:


Роки

Молодші спеціалісти

Кваліфіко-вані робітники

Учні, які навчалися понад державне замовлення

Слухачі, які навчаються за власні кошти (курси)

Слухачі за направленням центру зайнятості

Всього

2014

14

173

9

36

74

306

2013

-

169

15

10

65

259

2012

40

220

20

11

53

344

Всього

54

562

44

57

192

909

Випускники училища не лише працевлаштовуються після закінчення навчання, а й продовжують навчання у вищих навчальних закладах, так у 2013 році із 169 випускників  працевлаштовано 155 учнів, що становить 91,7% від загальної кількості випускників; виявили бажання продовжити навчання 7 учнів – 4,1% випускників, не працевлаштовано 7  учнів – 4,1 % випускників.

За три роки  з училища було випущено учнів:


Роки

Кількість учнів, які закінчили навчання

Працевлаштовано

Продовжили навчання

2013

169

155 (91,7%)

7 (4,1%)

2012

220

202 (91,8%)

5 (2,2%)

2011

314

187 (59,6%)

76 (22,3%)

Всього

703

544 (77,3%)

88 (12,5%)

Втрата контингенту у 2013-2014 навчальному році

Прізвище та ініціали учнів

Курс

Професія

Дата відрахування

Причина

1

Лут О.І.

1

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів

09.10.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

2

Шумко І.В.

1

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

09.10.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

3

Агурєєв М.В.

1

Кухар, кондитер

09.10.2013

Зміна місця проживання

4

Потворов О.С.

2

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

09.10.2013

Порушення навчальної дисципліни та правил Статуту, правил внутрішнього розпорядку училища

5

Гаценко Л.М.

1

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

06.11.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

6

Борох П.А.

1

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

06.11.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

7

Величко Н.В.

1

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

06.11.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

8

Гаценко М.М.

1

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

25.11.2013

У зв’язку із сімейними обставинами

9

Олефір І.А.

1

Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів

31.01.2014

За власним бажанням

10

Білик І.А.

2

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

31.01.2014

Грубі порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища

11

Горбань Г.М.

1

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

16.06.2014

У зв’язку з позбавленням воліФізичне виховання

 1. Згідно діючого плану з фізичного виховання були розроблені та затверджені плани спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів на навчальний рік.
 2. У групах були проведені вибори фізоргів, які брали активну участь у спортивно-масовій роботі.
 3. Протягом року проводилась секційна робота. В училищі працювали секції з міні футболу, волейболу, настільного тенісу, з фізичної підготовки, в яких займалось 144 учні. Заняття були згідно розкладу та велися журнали секцій.
 4. Проводилися збори фізоргів та засідання методичної комісії.
 5. Протягом року постійно висвітлювалося на сайті, в засобах масової інформації спортивне життя і події, які відбувалися в училищі.
 6. Згідно наказу директора від 06.09.13р. №69-ОД протягом року проводилась спартакіада училища між учнями та тренерами училищ і міста.
 7. Була проведена спартакіада згідно положення по всіх видах спорту, за винятком легкоатлетичного кросу, який не був проведений у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
 8. Зборні команди училища взяли участь у міській спартакіаді, де вибороли друге місце.
 9. Обласна спартакіада пройшла не в повному обсязі, та згідно таблиці результатів наше училище набрало 196 балів і показало другий результат.
 10. Згідно навчальної програми була здійснена підготовка та прийом нормативних оцінок, середній бал якої по училищу становить 8.0 балів.
 11. Спортсмени училища також брали активну участь у спортивно-масовій роботі міста і протягом навчального року брали участь у наступних заходах:
  • Легкоатлетична естафета, присвячена Дню міста
  • Змагання до Дня Перемоги
  • Турнір з волейболу серед ВПУ, СНАУ, КНЕУ, присвячений 69-й річниці визволення України від фашизму.
  • Першість м.Ромни з волейболу серед трудових колективів присвячений пам'яті героїв «Небесної сотні»
  • Турнір з міні футболу між колективами ВПУ, СНАУ і КНЕУ
 12. План роботи методичної комісії фізичного виховання на рік виконаний.
 13. Протягом року ознайомлювались із досвідом роботи кращих педагогів Шитюга В.В., Романенко В.О., Дмитренко С.П.
 14. Куточок «Спортивного життя» в училищі був обновлений кубками, новими фотографіями спортсменів та грамотами.
 15. В плані вдосконалення матеріальної бази фізичної культури проводиться ремонт тренажерної зали та роздягальні спортивного залу.
 16. В плані роботи по залученню спонсорів кабінет фізичного виховання  успішно співпрацює з підприємцем Шишко Л.В.
 17. Річна інвентаризація основних засобів здійснена згідно плану.
 18. Поточний ремонт приміщень проводиться за планом роботи училища.

Виховна робота

Єдина науково-методична проблема училища «Впровадження ІКТ з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу» реалізовувалася і при організації виховної роботи.

У проведенні навчально-виховної роботи педагогічний колектив училища керувався Законами України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», «Про попередження насильства в сім’ї»,  Конвенцією ООН про права дитини, Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та ін. відповідно до Конституції України, наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Статуту училища на принципах гуманізації, демократизації, розвитку компетентної, самодостатньої особистості з урахуванням національних традицій, місцевих соціально-економічних умов.

Виховна робота в училищі проводилася згідно річного плану за напрямками:  правове та превентивне виховання, громадянське виховання, національно-патріотичне виховання, морально-етичне виховання, трудове виховання, екологічне виховання, естетичне виховання, родинно-сімейне виховання,  виховання здорового способу життя.

В основу виховної системи Роменського вищого професійно-технічного училища покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Для забезпечення ефективної реалізації завдань виховання молоді в училищі був складений план роботи на навчальний рік, який містив:

 • планування та організаційні заходи;
 • виховну робота з учнями училища;
 • роботу практичного психолога та соціального педагога;
 • роботу гуртків та секцій;
 • роботу методичної комісії класних керівників;
 • заходи контролю за ефективністю виховного процесу.

На початку року складені, погоджені та затверджені плани виховної роботи училища та підрозділів і служб, складені розклади роботи гуртків і спортивних секцій, проведення загально училищних лінійок, зборів, відкритих виховних годин.

Аналізуючи виконання запланованих заходів слід відмітити, що в них закладені всі найважливіші питання життєдіяльності учнівського та педагогічного колективу на 2013-2014 н.р. і в переважній більшості ці плани були виконані. У змісті планів висвітлені питання роботи з учнями  пільгового контингенту та учнів, які перебувають на обліку в училищі та інших службах міста.

Класними керівниками проведено заходи з організації роботи органів учнівського самоврядування груп. За сприяння практичного психолога складені психолого-педагогічні характеристики груп та окремих учнів, визначено коло питань щодо методики виховання для обговорення під час проведення засідань методичного об’єднання класних керівників, органів учнівського самоврядування та батьківських зборів.

Наше училище приймало участь в усіх творчих заходах НМЦ ПТО Сумської області: виставках, конкурсах, конференціях, обговореннях.

Плідна робота проводились по залученню учнів до здорового способу життя.  До роботи в цьому напрямку вдалось залучити учнів з числа дітей-сиріт та учнів, схильних до скоєння злочинів та правопорушень.

Зросла зацікавленість учнів у роботі спортивних гуртків: кількість учнів що займається в них – 70% від загальної кількості контингенту.

Учні училища брали участь в змаганнях з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, міні-футболу, футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу та інших змагань.

Значно зросла якість та результативність гурткової роботи в училищі. Показником цього є перше призове місце в обласному огляді художньої самодіяльності та конкурсі технічної творчості.

З метою естетичного та патріотичного виховання учнів здійснено сучасне оздоблення центрального холу училища (куточок символіки України), експозиція «Права та обов’язки учнів училища»

Значна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є   сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини,   надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме:

 • протягом року в училищі працювала Рада профілактики правопорушень. Проведено (станом на 01.06.2014 р.) дев’ять засідань;
 • організовано зустрічі вихованців з працівниками ВКМСН, які провели бесіди з учнями та педагогічним колективом про кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, наслідки порушення громадського порядку під час перебування на вулиці та після занять, насильство в сім’ї, його попередження та наслідки, відповідальність за незаконне зберігання наркотичних речовин;
 • оновлено банк даних контингенту учнів, створено картотеку учнів схильних до протиправної поведінки та розроблено плани індивідуальної роботи з ними;
 • проведено виховні заходи: акції «Ця рука нікого не вдарить», «Квітка толерантності», години спілкування «Про честь людини», «Яким я потрібен сьогоденню», виховні години «Майбутній сім’янин виховується в родині», «Я і закон», «Діти: злочин і кара», «Що таке правомірна поведінка» та ін..;
 • проведено тижні правових знань під час яких, учням були роз’яснені окремі їхні права та обов’язки як громадян України. В рамках тижнів проведені вікторини диспути,  присвячені різним галузям права.

Не менш важливим напрямом виховання учнів в училищі є національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати. Розв'язання цього завдання має на меті прищеплення й розвиток в учнів цілого ряду якостей. З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, критичного мислення, активної життєвої позиції в училищі було проведено:

 • масові заходи до Дня визволення Роменщини та Дня Перемоги, лінійки пам’яті, вечір-реквієм «Вклоніться люди ветеранові війни»;
 • акції «Доброго ранку, ветеран!», організовано роботу волонтерських загонів для допомоги людям похилого віку;
 • конкурс стіннівок «Ми - громадяни Європи»;
 • виховні години в навчальних групах «Я – громадянин України», «Дзвони Чорнобиля», «Мій родовід», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»;
 • заходи до дня Соборності України, до Дня Європи, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, партизанському руху, Перемозі у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 рр., пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

Учнівський та педагогічний колектив пишається плідною співпрацею з місцевим комітетом ветеранів та органами міської влади. Позакласні заходи патріотичного спрямування  мають завжди високий рівень та виховну цінність. Зокрема щороку проводиться зустріч з ветеранами за участю представників міської адміністрації.

Учні училища приймали участь у міському мітингу, присвяченому річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників, до річниці перемоги України у Великій Вітчизняній війні організовано покладання квітів до обеліску, що на території навчального закладу.

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.  В цьому напрямку проведені наступні заходи:

 • козацькі розваги, туристичні походи, участь у міських змаганнях до дня фізкультурника;
 • акції «Міняю цигарку на цукерку», «ВІЛ стосується кожного», конкурс плакатів «Здоровий світ здоровими очима»;
 • виховні години «Здорові звички – здоровий спосіб життя», які сприяли збереженню здоров’я учнів;
 • виховний захід «Це страшно, це смертельно», під час якого з учнями спілкувалися про небезпеку вживання наркотиків, роз’яснювали, що бажання бути модним в молодому віці – має негативні наслідки в зрілому. Для відвертої розмови був запрошений лікар нарколог;
 • відверта розмова «У чому сенс життя», метою якого було розглянути проблему суїциду, акцентувати увагу на аморальності гри власним життям та небезпеці такої поведінки;
 • виховний захід «Коли мобілка приросла до вуха» - з метою формування загальної культури користування мобільними пристроями, розвиток навичок  протидії негативному соціальному впливу, з’ясування причин і наслідків телефонної залежності, аналіз існуючих у молодіжному середовищі міфів про престиж;
 • членами учнівського самоврядування проведено лекції по формуванню здорового способу життя «Здоров’я – перш за все».

З метою пропаганди здорового способу життя, занять фізкультурою і спортом, зміцнення здоров’я учнів в училищі були проведені спортивні змагання протягом Тижня учнівського самоврядування, змагання з міні-футболу, волейболу, тенісу та спортивні турніри. Учні училища брали участь у обласних спортивних конкурсах.

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою формування їх життєвих компетенцій – є завданням морально-етичного виховання. З цією метою в училищі проводились бесіди та виховні години:

 • «Про честь людини»;
 • «Соромся порожнечі душі»;
 • «Джерела доброти»;
 • заняття з елементами тренінгу «Толерантність».

Крім цього було проведено ряд заходів до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного Дня боротьби з наркоманією, Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом.

Особистісному розвитку та становленню учнів сприяють участь кращих вихованців у конкурсах «Містер училища», «Міс училища», обласному конкурсі «Учень року».

Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню, метою якого є гармонійний всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування в учнів моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства. Щоб досягти цієї мети в училищі проводились виховні заходи, направлені на збереження і примноження родинно-сімейних традицій:

 • виховні години: «Батьківське щастя», «сімейний бюджет молодого подружжя», «Ми матір називаємо святою»;
 • концерт до 8 березня, на який були запрошені матері кращих учнів училища.

Протягом року в навчальних групах були проведені батьківські збори (1-2 рази на семестр), з метою батьківського всеобучу; індивідуальні бесіди, практичним психологом розроблялись поради та виступи для батьків.

З метою дотримання єдиних вимог у вихованні учнів майстрами та класними керівниками налагоджений та підтримується постійний зв’язок з батьками учнів (мобільні телефони, відвідування за місцем проживання чи роботи, виклик до училища за потребою).

В рамках художньо-естетичного виховання проводились заходи по відзначенню пам’ятних і знаменних дат видатних людей – 120-тиріччя Дня народження О. Довженка, Шевченківські дні. Традиційно проводяться загальноучилищні заходи до державних, професійних, календарних свят.

Учні училища взяли участь в:

 • огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів Сумської області «Таланти профтехосвіти»;
 • обласних оглядах-конкурсах художньої творчості;
 • проведено традиційні конкурси «У пошуках нових зірок», «Зимові фігури», конкурс новорічних газет, зимових букетів «Зимова казка» та на кращий поетичний твір.

Якісно збільшилась зайнятість учнів у гуртках художньої та технічної творчості, спортивних секціях.

Традиційно в училищі проводились конкурси стіннівок різної тематики, які щоразу відкривали нові таланти та допомагали зрозуміти світогляд учнів.

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування, та соціально незахищених категорій. Всі учні незахищених категорій отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Щороку традиційно проводиться захід «В гостях у Святого Миколая» для ветеранів праці училища та учнів пільгових категорій.

Класні керівники широко впроваджують цікаві методи і форми роботи для формування в учнів цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, екскурсії сприяють розвитку естетичного смаку учнів, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного краю, пробуджують творчі бажання.

В 2013 – 2014 навчальному  році члени циклової методичної комісії класних керівників працювали над методичною  проблемою «Впровадження ІКТ у виховний процес з метою формування та розвитку життєвої компетентності учнів».

Протягом навчального року  класними керівниками були проведені та обговорені відкриті виховні години:

№ з/п

Термін

Група

П.І.П.  класного керівника, майстра

Тема виховної години

1

Вересень

АСЕ-2

Омеляненко О.В.

Є пам’ять, якій не буде кінця.

2

Жовтень

ЕГЗ

Богомол С.О.

Визволення рідного краю.

3

Листопад

БС-5

Шпаченко Н.І.

Етикет.

4

Грудень

ПП-2

Саєнко І.І.

Іде Святий Миколай, ти добром його стрічай.

5

 

АСЕ-4

Радчук Н.А.

Захищати Вітчизну – почесна справа.

6

Січень

СТ-3

Скляр А.А.

Різдвяні традиції в Україні.

7

Лютий

АСЕ-3

Дівенко І.О.

Якщо мобілка приросла до вуха.

8

Березень

ОКБ-3

Сененко А.А.

Природничі науки жартома.

 

 

ПП-2

Яцменко С.М.

Ти в нашій пам’яті, Кобзарю!

9

Квітень

ОКБ-2

Король А.М.

В історію свою візьми нас, Україно!

 

 

КЗ-2, СТ-3

Скляр А.А.

Милосердя як прояв вищої любові до ближнього.

В училищі організовано систему інформування - щовівторка проводяться лінійки, де учням доводиться важлива інформація, розглядаються поточні питання виховної роботи.

Важливі питання, творчі завдання, виховні заходи обговорювались разом з представниками лідерів навчальних груп. У повсякденній роботі самоврядування учнів виявляється в плануванні їх діяльності; організації цієї діяльності; в аналізі своєї праці; підбитті підсумків зробленого та прийнятті рішень, а також в співпраці з класними керівниками. Було проведено: День здоров’я; виставка новорічних композицій; святкові дискотеки; участь у засіданнях стипендіальної комісії і засіданнях Ради профілактики правопорушень.

Проблема удосконалення виховного процесу у професійно-технічному навчальному закладі.

Таким чином, створена в училищі система виховання, в основі якої лежить широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, актуалізується у контексті компетентнісного підходу, спрямованого на усвідомлення вихованцем себе як особистості, створює умови для соціалізації особистості, розвитку її здібностей, розкриває перспективи участі молоді у політичному та громадському житті суспільства.

Вечір знайомств у гуртожитку
Гурткова робота
Іллінський ярмарок
Андріївські вечорниці
Робота учнівського самоврядування
Робота учнівського самоврядування
Посвята в першокурсники
Привітання з Днем вчителя
У пошуках нових зірок
Міжнародний день толерантності
Акція «Міняємо цигарку на цукерку»
День Святого Валентина
Новорічні свята 2014
Учень року 2014
Містер і міс училища
Таланти профтехосвіти


Фінансово-господарська діяльність за 2013-2014 н.р.

Робота господарського підрозділу відбувається згідно затвердженого плану  робіт та розроблених заходів, що забезпечують життєдіяльність усіх підрозділів училища.

Два рази на рік проводились обстеження стану будівель, споруд і приміщень. На ліквідацію виявлених недоліків та забезпечення вимог щодо експлуатації будівель складались кошториси з обрахування кількості матеріалів, необхідних для проведення ремонтних робіт, внаслідок чого господарська служба забезпечила придбання необхідної кількості матеріалів. Учнями та працівниками училища було проведено ремонтні роботи, що сприяло покращенню стану будівель і приміщень.

Перед початком осінньо-зимового періоду проведені роботи по утепленню віконних та дверних блоків. Постійно відбувається заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Також проводяться роботи по забезпеченню порядку та благоустрою території училища.

У гуртожитку облаштували кімнату для приготування їжі і провели ремонтні роботи у кімнатах №200, №201, №301, №401,  №405, №419. Замінили віконні блоки на металопластикові в кімнатах №401 та №403.

Для забезпечення роботи навчально-виховного процесу необхідно зміцнювати та покращувати матеріально-технічну базу навчального закладу.

На протязі 2013 року загальні надходження становлять 1 381 766 грн – це спецфонд  та спонсорський фонд.

В 2013 році придбали основних засобів, а саме: зварювальний інвентарний полу автомат; касові апарати – 2 шт; вишку, углошліфувальний пристрій; електроплиту, побутовий холодильник;модеми до касового апарату; системні блоки – 2 шт; монітор; газонокосилку; бетономішалку; торговельний прилавок; телевізор на загальну суму 50 332 грн.

Для покращення умов проживання в гуртожитку проведений ремонт в 7 кімнатах, замінено 6 віконних блоків, зроблено укріплення стін та косметичний ремонт всього гуртожитку. Проведено реконструкцію фасаду учбового корпусу та коридору 2-го поверху навчально-побутового корпусу.

Проведено ремонт їдальні: замінено віконні блоки, перероблено стелю, стіни. Відремонтовано кабінет кухарів. Замінено - 34 віконних блоків, 6 дверей.

Починаючи з липня 2013р. рух коштів по державному казначействі був обмежений, а з жовтня взагалі припинили оплату коштів за основні заходи, тому кошти, виділені Управлінням освіти і науки на ремонт м’якої покрівлі навчально-побутового корпусу в сумі 200 000 грн. не були перераховані, а з рахунку списалися 31 грудня 2013р. до бюджету.

Охорона праці

Працівники допоміжних підрозділів (господарської служби) забезпечені необхідним спецодягом.

Було придбано п'ять вогнегасників та укомплектовано куточки пожежної безпеки необхідним інвентарем. Здійснювалися перевірки мікрокліматичних умов навчальних приміщень. Проводилися з працівниками господарської служби інструктажі з охорони праці, про що є відповідні записи у журналі інструктажів.

Також проведена перевірка обладнання технічних і захисних засобів за умови закінчення термінів експлуатації.

На початку року були розроблені заходи на покращення умов праці, навчання, попередження травматизму на робочих місцях. Так на протязі року закуповувались миючі засоби для гігієни праці та виробничої санітарії на суму 12 675 грн. Для забезпечення електробезпеки постійно перевіряється справність електричних мереж, вимикачів, розеток та іншого електрообладнання. Закуплено 6 вогнегасників та 5 рукавів, перезарядили 16 вогнегасників.

На протязі 2013-2014 н.р. в навчальному закладі були проведені наступні заходи:

 1. Місячник з ОП (з 1 по 30 квітня 2014р.)
 2. Навчальне тренування від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру з метою своєчасного і надійного укриття учнів, працівників під час можливого радіаційного зараження міста
 3. Конкурс стінних газет на тему: «Охорона праці та безпека життєдіяльності»
 4. Виставка наочних посібників, періодичних видань з охорони праці та безпеки життєдіяльності
 5. Проведена лекція з лікарем-терапевтом на тему «Запобігання професійних захворювань»

Основні напрямки діяльності закладу:

 1. Продовжити дослідно-експериментальну роботу з теми «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки» (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 201)
 2. Cтворення профільного навчально-практичного центру з упровадження інноваційних технологій інформаційно-комунікативної галузі. Впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій, створення інформаційного забезпечення професій.
 3. Підвищення якості надання освітніх послуг з метою підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів згідно державних стандартів.
 4. Розробка Державного стандарту ПТО з професії «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».
 5. Продовжити виконання заходів з енергозбереження і скорочення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносії.
 6. Здійснення ремонту покрівлі навчального корпусу.
 7. Реконструкція бібліотеки.