Подати заяву для вступу

Результат проходження виробничої практики - поповнення трудових колективів кваліфікованими робітничими кадрами

3 червня відбулася перевірка щодо стану організації виробничої практики учнів випускних курсів ДПТНЗ «Роменське ВПУ», яку провела комісія у складі: головного спеціаліста управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації - Чхайло Олени Миколаївни, старшого майстра ДПТНЗ «Роменське ВПУ» - Міщенко Надії Григорівни та завідувача виробничою практикою ДПТНЗ «Роменське ВПУ» - Гайдук Руслани Іванівни.

Зокрема, було перевірено наявність нормативно-правової бази, яка забезпечує проходження учнями виробничої практики; відповідність годин виробничої практики в навчальних планах згідно з Державними стандартами ПТО; стан виконання навчальних планів та програм (дотримання термінів, місця організації та проведення виробничої практики); забезпеченість учнів, майстрів в/н на період практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для відповідальних штатних працівників підприємства; забезпеченість учнів матеріалами, інструментами, іншими засобами, необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до навчальних програм, виконання учнями встановлених норм виробітку часу, здійснення інших заходів, пов’язаних з вивченням учнями нової техніки, технологій виробництва, передових методів праці; оформлення навчальної, обліково-плануючої документації щодо організації проведення виробничої практики учнів; здійснення відповідного контролю за організацією проходження учнями виробничої практики (у тому числі за межами області).

У ході перевірки було вибірково відвідані робочі місця виробничої практики учнів Роменського ВПУ таких груп: КК-4 з професії «Кухар, кондитер», КЗ-4 з професії «Кравець, закрійник», МШП-3 з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник», М-2б з професії «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», ЕГЗ-2 з професії «Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів», КК-б з професії «Кухар», АСЕ-4 з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник».

Було встановлено, що навчальні групи Роменського ВПУ проходять виробничу практику згідно навчальних планів та програм. Терміни проходження виробничої практики зазначені у графіку навчального процесу. Програми виробничої практики розроблені на основі Державних стандартів ПТО, розглянуті та затверджені на засіданнях методичних комісій. У навчальному закладі видані відповідні накази на проходження виробничої практики навчальних груп із зазначеними термінами проходження практики та робочими місцями кожного учня. Місця проходження виробничої практики постійно перевіряються майстрами виробничого навчання, завідувачем виробничої практики згідно графіків перевірки, які складені на кожну групу. Під час проходження практики учні та майстри в/н використовують особистий спецодяг. При необхідності учням на підприємствах надається перша долікарняна допомога. Учні забезпечуються засобами індивідуального захисту (распіраторами, окулярами) згідно вимог безпеки праці за відповідними темами програми виробничої практики. Учні, які виходять на виробничу практику, забезпечені особистим інструментом для виконання програми виробничої практики на 75-80%. Учні забезпечуються матеріалами (100%), інструментами, пристроями, необхідними засобами навчання відповідно до програми виробничої практики по узгодженню з підприємствами. Керівники підприємств дбають про забезпечення належних умов праці учнів, дотримання правил і норм з охорони праці та виробничої санітарії. Випадки порушень правил техніки безпеки – не виникали.

Під час проходження виробничої практики учні знайомляться з новими видами технологічного обладнання, інноваційними технологіями виробництва, працюють з новою технікою, сучасними інструментами. Розробка програм практик здійснюється в училищі за участю працівників базових підприємств на основі Державних стандартів ПТО. До створення програми залучаються майстри виробничого навчання, а також працівники базового підприємства. Програми виробничої практики розглянуті на засіданнях методичних комісій, погоджені з керівниками підприємств і затверджені заступником директором з НВР. Перед початком практики у групах проведені збори з учнями груп та їх батьками, на яких розглянуті питання з організації виробничої практики. За два тижня до початку практики між підприємствами, які надають робочі місця для проходження виробничої практики та навчальним закладом укладені відповідні договори. У договорах зазначена кількість учнів, професія або спеціальність, за якими учні проходять практику, терміни, умови і порядок проведення виробничої практики, забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, термін дії договору та інші взаємні зобов`язання сторін. Направлення учнів на практику оформляється наказом по училищу, а прийом – наказом по підприємству. Перед початком практики на підприємстві проводиться обстеження робочих місць, призначених для передвипускної практики учнів. Представники училища і базового підприємства вивчають стан техніки безпеки та промислової санітарії на робочих місцях і встановлюють можливість проведення практики учнів. Облік виконання навчальних програм та досягнень учнів під час проходження практики проводяться у щоденниках з виробничої практики. Перевірка організації та проходження виробничої практики здійснюється за графіками, складеними майстрами виробничого навчання на закріплені групи. Питання організації та проведення виробничої практики заслуховується на засіданнях методичних комісій та нарадах при директорові згідно розробленого графіка по кожній групі. Кожен майстер виробничого навчання звітується перед завідувачем виробничої практики щодо перевірки робочих місць учнів згідно складеного графіка. Розробляються заходи щодо усунення недоліків, виявлених при перевірці проходження практики. Контроль за проходженням виробничої практики здійснюється майстрами виробничого навчання. Графіки контролю майстрами виконуються. Завідувач виробничої практики, заступник директора з НВР здійснюють контроль за проходженням виробничої практики з метою вивчення стану та якості виконання робочих планів та навчальних програм, стану дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, рівня їх підготовки, раціонального використання матеріалів та сировини. Завідуючі виробничою практикою, заступник директора з НВР здійснюють контроль згідно графіка внутріучилищного контролю, в якому відображено тематичність та періодичність його проведення. Порушень, які б тягли за собою адміністративну відповідальність посадових осіб – виявлено не було.

Також в навчальному закладі створено банк даних баз практики для проходження виробничого навчання та виробничої практики. У ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання про можливість проходження виробничої практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями відповідно з розрядами, обговорювались терміни проходження практики та питання оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт. На сьогодні, банк даних баз практики налічує понад 170 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області.

У ході перевірки керівники підприємств, на яких проходять практику учні Роменського ВПУ, відзначили лише позитивні сторони учнів та дали схвальні відгуки. Так, керівники наголосили, що практиканти виконують виробничі завдання чітко та в повному обсязі. Вони тактовні, виховані, виявляють знання правил культури, показують гарну професійну підготовку, володіють професійно-теоретичними знаннями, дотримуються правил і норм безпеки праці. Рівень підготовки учнів відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам з професій. Також, учні виявляють творчі здібності, із захопленням ставляться до обраної справи і прагнуть особистого зростання.

Приємно було почути, що роботодавці, з якими навчальний заклад плідно співпрацює багато років, мають надію і на подальшу співпрацю, адже результатом проходження виробничої практики учнями Роменського ВПУ є поповнення трудових колективів підприємств, організацій та установ кваліфікованими робітничими кадрами.