Подати заяву для вступу

Звіт директора ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помарана П.І. за 2012-2013 н.р.

Вступ

Вся робота колективу училища у 2012-2013 навчальному році була підпорядкована головні меті: підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних  робітників і спеціалістів. Навчально-виробничий процес впроваджувався відповідно до Річного плану роботи Роменського ВПУ на 2012-2013 навчальний рік, який був розглянутий на засіданні педагогічної ради училища, протокол № 7 від 31 вересня 2012р. та затверджений директором училища.

Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з законами України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, “Положення про ВПУ“, наказом МОН України «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки, управління освіти і науки Сумської  обласної державної адміністрації, Статуту училища, а також згідно  інструктивно-методичних рекомендацій  державних органів влади. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року були внесені зміни в структуру штату закладу.

Колектив училища в цілому виконав поставлені завдання, відображені в Річному плані роботи Роменського ВПУ на 2012-2013 навчальний рік.

Стержневою складовою навчально-виховного процесу є педагогічний колектив, служби, спеціалісти і обслуговуючий персонал.

Категорії та педагогічні звання викладачів ДПТНЗ “Роменське ВПУ”
Фото 1. Звіт


Нагороди педагогічних працівників ДПТНЗ “Роменське ВПУ”
Фото 2. Звіт


Розряди та педагогічні звання майстрів в/н ДПТНЗ “Роменське ВПУ”
Фото 3. Звіт


Експериментальна робота

Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з науковими установами

Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України (відділ змісту освіти галузей промисловості та будівництва), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом педагогіки і психології професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

 • розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • оновлення змісту професійно-технічної освіти;
 • розвиток соціального партнерства;
 • децентралізація управління професійним навчанням в Україні;
 • вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі;
 • апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Діяльність Всеукраїнського експериментального педагогічного майданчика на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з теми «Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у ВПУ»

На базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у 2008-2012 роках працював експериментальний педагогічний майданчик Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з теми «Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у ВПУ».Фото 4. Звіт В ході роботи було теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі; розроблено концепцію управлінської діяльності у ВПУ, структурно-функціональну модель управління багатопрофільним вищим професійним училищем, функціональні посадові обов’язки основних суб’єктів організації навчально-виробничого процесу; удосконалено методичні підходи до організації науково-методичної, навчальної, навчально-виробничої, виховної роботи суб’єктами управлінської діяльності.

Матеріали роботи педагогічного майданчика були представлені на IV виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті», яка відбулась у жовтні 2012р. у м. Київ, та були відзначені срібною медаллю.

Підсумкові результати діяльності експериментального педагогічного майданчика було розглянуто та схвалено на засіданні Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яке відбулось у Національній академії педагогічних наук України 18 грудня 2012 року.

Фото 5. Звіт
Під час засідання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 18 грудня 2012 р.

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки»

В 2013 році на базі ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» під науковим керівництвом Радкевич В.О., директора Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України та Паржницького В.В., начальника відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидата педагогічних наук згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №501 розпочато дослідно-експериментальну роботу з теми «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».

Використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій навчання

У 2013 році з метою підвищення комп’ютерною грамотності педагогічних працівників училища, впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій між лабораторією «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійної технічної освіти» Інституту ПТО Національної Академії Педагогічних наук України та ДПТНЗ «Роменське ВПУ» започатковано співпрацю з розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних засобів навчання.

Під час методичного тижня у січні 2013 р. Майбородою Л.А, науковим співробітником лабораторії, було проведено майстер-клас на тему «Підвищення ефективності розроблення та використання навчальних презентацій у ПТНЗ» та семінар-практикум «Методика застосування навчальних відеоматеріалів на уроках загальноосвітньої та професійної підготовки», який включав презентацію концепції та технології створення навчальних відеофільмів для подальшого використання в навчально-виховному процесі.

Педпрацівниками Роменського ВПУ започатковано створення власних відеофільмів, які були представлені на загальноучилищній виставці методичних напрацювань у червні 2013 р.

Участь у всеукраїнських та міжнародних виставках

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» систематично бере активну участь у міжнародних та республіканських виставкових заходах. Так, за результатами IV виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті - 2012» училище нагороджене срібною медаллю та дипломом за активне упровадження інноваційних освітніх технологій; на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» матеріали, представлені Роменським ВПУ, були відзначені дипломом за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти.

Співробітництво з науковими установами, навчальними закладами ПТО, вузами, участь училища в роботі міжнародних виставок дає можливість постійно отримувати найновішу інформацію про тенденції розвитку освіти, знаходити відповіді на актуальні питання, експериментально перевіряти власні напрацювання.

Навчально-методична проблема року

Пріоритетним напрямком навчально-методичною діяльності в училищі було здійснення системної роботи над методичною проблемою “Активізація творчої діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів”.

Структура методичної роботи з педагогічними працівниками

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 9 предметних та 1 циклова методичні комісії. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

 • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
 • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

Система роботи з удосконалення фахової та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання охоплює наступні напрямки:

 • курси підвищення кваліфікації
 • стажування
 • підвищення комп’ютерної грамотності
 • самоосвіта
 • психолого-педагогічні тренінги
 • вивчення педагогічного досвіду
 • участь у науково-методичних заходах різних рівнів
 • робота над індивідуальними інноваційними проектами

В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. Методичний кабінет велику увагу приділяє питанням придбання навчальних посібників, періодичних фахових видань. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та керівництво Роменського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими навчальними закладами області та країни, методичними центрами, науковими установами дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, впроваджувати передовий досвід у власну діяльність.

Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються у рішеннях педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Багатовекторна діяльність, що здійснюється методичним кабінетом ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами нашого училища спрямована на постійний саморозвиток і вдосконалення з метою покращення підготовки молодого покоління до самостійного життя.

Навчально-методичне забезпечення

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2012-2013 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей.

Модернізація змісту ПТО

У 2013 році творчою групою ДПТНЗ «Роменське ВПУ» було розроблено новий Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 7122 «Муляр». З метою врахування вимог підприємств-замовників кадрів до підготовки кваліфікованих робітників було внесено зміни до робочих навчальних програм з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з врахуванням потреб регіонального ринку праці.

Засідання педагогічної ради

У 2012-2013 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися: підсумки поетапної кваліфікаційної атестації, переведення учнів на наступний курс навчання (протокол № 7 від 31.09.2012р.); підсумки роботи педколективу училища у 2011-2012 н.р. та завдання на 2012-2013 н.р, розгляд Річного плану роботи на 2012-2013н.р. (протокол № 7 від 31.09.2012р.); визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями, одержання диплому з відзнакою (протокол № 7 від 31.09.2012р.); визначення професійно спрямованих предметів загальноосвітньої підготовки, що виносяться на державну підсумкову атестацію в 2012-2013 н.р. (протокол № 7 від 31.08.2012р.); про вступ ДПТНЗ «Роменське ВПУ» до складу Асоціації ПТНЗ України торговельно-кулінарного профілю (протокол № 8 від 25.10.2012р.); про організацію чергування у Роменському ВПУ (протокол № 8 від 25.10.2012р.); затвердження правил внутрішнього розпорядку для учнів ДПТНЗ «Роменське ВПУ» (протокол № 8 від 25.10.2012р.); підсумки роботи з організації виробничої практики учнів та працевлаштування випускників у 2011-2012н.р. та завдання на 2012-2013 н.р. (протокол № 10 від 28.11.2012р.); організація профорієнтаційної роботи у 2012-2013 н.р. (протокол № 10 від 28.11.2012р.); організація роботи методичних комісій з ефективного супроводу навчально-виробничого процесу та аналізу його результативності (протокол № 10 від 28.11.2012р.); фінансова діяльність Роменського ВПУ у 2012 році, затвердження плану позабюджетної діяльності на 2013 рік (протокол № 1 від 31.01.2013р.); якість організації професійної підготовки учнів з професій «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» (протокол № 1 від 31.01.2013р.); оцінка роботи педагогічних працівників, які атестуються (протокол № 3від 20.03.2013р.); допуск учнів до державної підсумкової атестації (протокол № 3 від 20.03.2013р.; № 4 від 19.04.2013р.; № 5 від 30.04.2013р.); стан охорони праці і техніки безпеки в училищі (протокол № 6 від 28.05.2013р.); стан викладання історії; географії в училищі; якість професійної підготовки учнів з професій «Оператор комп’ютерного набору», «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» (протокол № 6 від 28.05.2013р.) та інші.

Упровадження нових професій

У 2012-2013 навчальному році продовжувалась робота з апробації проекту Державного стандарту 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», розробки відповідного комплексно-методичного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази. Зокрема було створено нову лабораторію з професії «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування» обладнану сучасними комп’ютерами та іншим матеріально-технічним забезпеченням.

Науково-методична робота творчих груп

Працюючи над реалізацією науково-методичної проблеми училища, педпрацівники навчального закладу продовжували роботу над темами «Професійно-прикладне спрямування уроків теоретичного навчання з предметів природничого циклу» (методична комісія викладачів природничо-математичного циклу), «Впровадження інтерактивних форм і методів навчання, інформаційних технологій на уроках з предметів гуманітарного циклу» (методична комісія викладачів суспільно-гуманітарного циклу) тощо. Викладачі Г.Д. Глушкіна, О.В. Близнюк ефективно працюють над проектом «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови». Творча група педпрацівників у складі Т.М. Пугач, Т.М. Помаран, М.І. Гречаник працюють над темою «Ефективність використання сучасних інноваційних технологій при здійсненні підготовки фахівців швейного напрямку».

Фото 6. Звіт

Фото 7. Звіт

Викладачі методичної комісії будівельних професій (О.І. Новак, О.В. Омеляненко, Н.І. Шпаченко, В.М. Бурнос) працюють над розробками та впровадженням у навчально-виховний процес сучасного навчально-методичного забезпечення. Крім роботи у складі творчих груп 19 викладачів та майстрів в/н реалізують індивідуальні інноваційні проекти.

Неперервна освіта педагогічних працівників
Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

На 2012-2013 навчальний рік було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації 13 педпрацівниками Роменського ВПУ:

 • при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 1 чоловік;
 • при Донецькому інституті післядипломної освіти – 9 чоловік;
 • при Університеті менеджменту освіти (м. Київ) – 3 чоловіка.

При Сумському обласному інституті ППО курси підвищення кваліфікації пройшла Карпенко В.А., викладач математики.

При Донецькому інституті післядипломної освіти пройшли курси підвищення кваліфікації 9 чоловік – 4 викладача спецдисциплін та 5 майстрів виробничого навчання.

При Університеті менеджменту освіти (м. Київ) у І півріччі 2013 року пройшли І етап курсів підвищення кваліфікації 3 заступника директора.

Участь в обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду

В поточному навчальному році педагогічні працівники училища брали активну участь у обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду, які проводились Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Сумській області. У вересні 2012 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбувся обласний семінар-практикум викладачів предмета «Технології» на тему: «Впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості природничо-математичної та професійної підготовки кваліфікованих робітників».

З метою підвищення професійної майстерності, методичної грамотності педпрацівники училища брали участь у всіх заходах, підготовлених обласним НМЦ ПТО:

 • Семінар-практикум викладачів предмета «Технології» Впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості природничо-математичної та професійної підготовки кваліфікованих робітників (Методика викладання дизайну шкільних та офісних інтер’єрів через проектно-технологічну діяльність. Використання bCad та Home Desing 3D);
 • ШППД. Семінар-практикум для заступників директора з навчально-методичної роботи (методистів);
 • Семінар-практикум. Панорамне заняття викладачів іноземної мови;
 • Семінар-практикум керівників методичних комісій професійної підготовки «Впровадження інноваційних технологій навчання та покращення науково-методичного забезпечення в системі ПТО»;
 • Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-методичної роботи (методистів). Розробка робочих навчальних планів.
 • Засідання методичної секції викладачів природничо-математичного циклу;
 • ШППД. Педагогічна майстерня «Сучасний урок» для викладачів з предмету «Інформаційні технології»;
 • Засідання творчої групи школи вивчення та впровадження інноваційних технологій для працівників легкої промисловості та сфери послуг;
 • Трибуна перспективного досвіду викладачів природничо-математичного циклу;
 • Семінар-практикум для викладачів професійно-технічної підготовки із загально будівельних професій;
 • Школа методичної підготовки молодих фахівців «Перші кроки до майстерності»;
 • Засідання творчої групи школи вивчення та впровадження інноваційних технологій для працівників легкої промисловості та сфери послуг;
 • Засідання методичного об’єднання викладачів курсів духовно-морального спрямування;
 • Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-методичної роботи (методистів) «Аналіз стану навчально-виробничого процесу ПТНЗ області та завдання на новий навчальний рік».

Вивчення педагогічного досвіду педпрацівників училища

Творчі здобутки викладачів та майстрів виробничого навчання є не тільки науково-методичним надбанням їх авторів, а й всього педагогічного колективу училища.

Протягом навчального року педпрацівники училища долучали до вивчення позитивних напрацювань своїх колег під час відкритих уроків, засідань методкомісій, ярмарки ідей, предметних тижнів. Методичними комісіями проводились предметні тижні, презентації інноваційних ідей, відкриті інтерактивні, інформаційно-комунікаційні уроки досвідчених викладачів і майстрів виробничого навчання тощо.

У 2012-2013 навчальному році вивчався педагогічний досвід викладача вищої категорії, старшого викладача Близнюк Оксани Володимирівни. Викладач англійської мови Близнюк О.В. працювала над інноваційним проектом «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови». Метою впровадження проекту є підвищення ефективності навчального процесу шляхом використання навчальних комп’ютерних програм, мультимедійних презентацій, ресурсів мережі Інтернет, що дає змогу залучити до сприйняття навчального матеріалу різні види органів чуття учнів, інтенсифікувати навчальний процес, підвищити вмотивованість самостійного вивчення предмету, швидко та ефективно визначати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу і вносити відповідні корективи.

Вивчення досвіду викладача Близнюк О.В. з використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій було складовою методичної роботи в училищі з підвищення компетентності педагогів навчального закладу з упровадження сучасних інформаційних технологій навчання.

Майстер-класи

Під час обласного семінару-практикуму викладачів предмета «Технології» на тему: «Впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості природничо-математичної та професійної підготовки кваліфікованих робітників» викладач-методист Роменського ВПУ Білан А.С. провів з учасниками семінару майстер-клас на тему «Робота з програмою Home Design 3D».

Фото 8. Звіт

Під час методичного тижня у січні 2013 р. Майбородою Л.А, науковим співробітником лабораторії «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійної технічної освіти» Інституту ПТО Національної Академії Педагогічних наук України, для педагогічних працівників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» було проведено майстер-клас на тему «Підвищення ефективності розроблення та використання навчальних презентацій у ПТНЗ».

Фото 9. Звіт

Методичний тиждень

У січні 2013 року в училищі було проведено методичний тиждень, під час якого згідно з річним планом роботи було проведено семінар-практикум на тему «Методика застосування навчальних відеоматеріалів на уроках загальноосвітньої та професійної підготовки», який включав презентацію концепції та технології створення навчальних відеофільмів для подальшого використання в навчально-виховному процесі; методичний діалог на тему «Мій педагогічний досвід», психологічний тренінг з педпрацівниками на тему «Психічне здоров’я педагогічних працівників», «Створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих учнів, забезпечення їх самореалізації» тощо. Протягом 2012-2013 н.р. методичними комісіями проведено предметні тижні, тижні з професій.

Атестація педагогічних працівників

Результати атестації педагогічних працівників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у 2012-2013 навчальному році

Категорія педпрацівників, які пройшли атестацію у 2012-2013н.р.

Кількість педпрацівників

викладачі

5

майстри виробничого навчання

5

Всього:

10Рівень атестаційної комісії

Рішення атестаційної комісії

Кількість педпрацівників

Викладачі

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист».

1

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач».

1

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоїти педагогічне звання «старший викладач».

2

І

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

1

Майстри виробничого навчання

І,ІІІ

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше встановленому 12 тарифному розряду. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

2

І

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду.

2

І

Відповідає займаній посаді. Відповідає раніше присвоєному 10 тарифному розряду.

1Інформаційно-видавнича діяльність
Підготовлено до друку

У 2012-2013 навчальному році викладачі та майстри виробничого навчання училища продовжували роботу з підготовки друкованих та електронних навчальних, навчально-методичних посібників для педпрацівників та учнів. Методичною радою Роменського ВПУ проведено конкурс методичних напрацювань педпрацівників навчального закладу. Кращі роботи учасників конкурсу направлено на розгляд методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області.

Методичним кабінетом Роменського ВПУ видано 27 найменувань навчальних посібників, методичних рекомендацій, які використовуються у навчально-виховному процесі.

Публікації у фахових та періодичних виданнях

У першому номері журналу «Професійна технічна освіта» за 2013р. надруковано статтю Помарана П.І. на тему «Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі» про підсумки науково-дослідної роботи творчої групи Всеукраїнського експериментального педагогічного майданчика на базі Роменського ВПУ з питань удосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі. Питання організації роботи Роменського ВПУ з розвитку соціального партнерства були висвітлені у матеріалах Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції за 2012 рік Інституту ПТО НАПН України. Матеріали про ДПТНЗ «Роменське ВПУ» були надруковані в Енциклопедії професійно-технічної освіти України.

Фото 10. Звіт               Фото 11. Звіт

Контингент за напрямками підготовки

В 2012-2013 навчальному році контингент учнів станом на 01.10.2012 року – становить 671 учнів. В училищі у цьому навчальному році здійснювалася підготовка з 11-ти робітничих професій та однієї спеціальності. План випуску – 153 чол., з яких 131 учень отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Аналіз прийому учнів нового набору станом на 11 червня 2013 р.

Професія

К-сть учнів СПТУ

К-сть учнів ТУ

Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник

27

 

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник

13

 

Кухар, кондитер

17

 

Продавець продовольчих товарів,  продавець непродовольчих товарів

8

 

Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

10

 

Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів

 

9

Кухар

 

12

Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування

 

5


Формування та збереження контингенту

На 2012-2013 н.р. училищу був встановлений план державного замовлення – 280 учнів, фактично набрано 240 учнів, що становить 85%.

Рік

План набору

Фактично набрано

%

2011

260

220

85%

2012

280

240

85%

2013

190

 станом на 18.06.2013р. - 114

 

На початок 2012-2013 навчального року загальний контингент учнів складав 671 учнів.

Навчальний рік

Контингент на 1 вересня

2012-2013

671

Загальна кількість учнів станом на 01.10.2012р

Випуск

Перехідний контингент

всього

З них сиріт

медалістів

Дипломів з відзнакою

всього

З них сиріт

Відмінників навчання

671

153

10

-

10

505

17

-

Втрата контингенту у 2012-2013 навчальному році

Прізвище та ініціали учнів

Курс

Професія

Дата відрахування

Причина

1

Карпинський С.Е.

4

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

07.09.2012р

Грубі порушення навчальної дисципліни (не приступив до занять)

2

Косюшко С.В.

4

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

07.09.2012р

Грубі порушення навчальної дисципліни (не приступив до занять)

3

Циба А.В.

4

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

10.09.2012р.

У зв’язку зі смертю

4

Хандога Р.П.

2

Кухар, кондитер

01.11.2012р.

У зв’язку з сімейними обставинами

5

Книга Л.В.

1

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

01.11.2012р.

У зв’язку з сімейними обставинами

6

Красницька Н.М.

1

Кухар, кондитер

02.01.2013р.

Продовжує навчання у Дмитрівській ЗОШ

7

Рудейченко О.В.

2

Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів

02.01.2013р.

За порушення правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність та невиконання вимог навчального плану і програм

8

Петров М.І.

2

Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)

01.04.2013р.

За власним бажанням

9

Волошина Л.С.

1

Кухар

25.04.2013р.

У зв’язку з грубим порушенням навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища, невиконання вимог навчального плану і програм

10

Шушвал Я.Г.

1

Кухар

25.04.2013р.

У зв’язку з грубим порушенням навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища, невиконання вимог навчального плану і програм


Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

Курс

Високий рівень

Достатній рівень

% якості знань

І

1,3%

28,2%

29,5%

ІІ

2,2%

35%

37,2%

ІІІ

2,7%

48,6%

51,3%

Разом

2,1%

37,3%

39,4%


Підсумки проведення державної підсумкової атестації

у ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище»
(2012-2013 навчальний рік)

Математика

% відп.

Річна оцінка

Державна підсумкова атестація

П.Р.
Кільк./
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Н/а
(причини)

П.Р.
Кільк/
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Не з’явил.
(причини)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

93/62%

58/38%

-

-

-

71/47%

77/51%

3/2%

-

87%

Загальний середній бал з математики – 6,2

 

Загальний середній бал по ДПА з математики – 6,7

 

 

Українська мова

П.Р.
Кільк./
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Н/а
(причини)

П.Р.
Кільк/
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Не з’явил.
(причини)

% відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

100/56%

77/45%

1/1%

-

-

79/44%

98/55%

1/1%

-

-

Загальний середній бал з української мови – 6,2

 

Загальний середній бал по ДПА з української мови – 6,5

 

 

Хімія

П.Р.
Кільк./
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Н/а
(причини)

П.Р.
Кільк/
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Не з’явил.
(причини)

% відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

14/54%

12/46%

-

-

-

6/23%

20/77%

-

-

81%

Загальний середній бал з хімії – 6,2

 

Загальний середній бал по ДПА з хімії – 6,8

 

 

Фізика

П.Р.
Кільк./
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Н/а
(причини)

П.Р.
Кільк/
%

С.Р.
Кільк./ %

Д.Р. Кільк./
%

В.Р.
Кільк./
%

Не з’явил.
(причини)

% відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

87/57%

65/43%

-

-

-

70/16%

79/52%

3/2%

-

87%

Загальний середній бал з фізики – 6,2

 

Загальний середній бал по ДПА з фізики – 6,7

 

 


Підсумки проведення державної підсумкової атестації у ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» (2012-2013 навчальний рік) (річна оцінка та ДПА)
Фото 12. Звіт Фото 13. Звіт
Фото 14. Звіт Фото 15. Звіт

Інформація про забезпеченість та ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки

В ДПТНЗ «Роменське ВПУ» діє 4 комп’ютерних кабінети, які обладнані 63 комп’ютерами на базі процесорів Celeron, AMD, що об’єднані у одну локальну мережу, підключену до мережі Internet. А також комп’ютерами обладнані бухгалтерія, приймальна та відділ кадрів, навчальна частина, бібліотека, методичний кабінет, кабінети загальноосвітньої підготовки (кабінет математики, хімії, біології, української мови, світової літератури та художньої культури). В училищі є 8 принтерів, 4 багатофункціональних пристрої (принтер, ксерокс, сканер).

Комп’ютери та периферійне обладнання у робочому стані і використовується як для навчання, виробничої діяльності, так і виготовлення документації.

Училище має свій сайт в інтернеті, який постійно оновлюється: romnyvpu.com.ua

В 2012-13 н.р. активно проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази училища:

 • обладнано кабінет-лабораторію інформаційно-комунікаційного устаткування для підготовки кваліфікованих робітників по новій професії «монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», підготовка по якій проводиться вперше в Україні;
 • Фото 16. Звіт
 • проведено ремонт кабінету №11;
 • проведено ремонт кабінету психолога;
 • Фото 18. Звіт
 • у січні-травні 2013 року було проведено огляд-конкурс серед психологічних кабінетів професійно-технічних навчальних закладів області. У результаті кращим, який зайняв І місце, було визнано психологічний кабінет ДПТНЗ «Роменське ВПУ» (практичний психолог Радчук Н.А.).
 • Фото 17. Звіт
 • придбано телевізор на І поверх;
 • проведено ремонт кімнат в гуртожитку;
 • проведені заходи по напрямку енергозбереження;
 • придбано комп’ютер для електронної бібліотеки;
 • створюється кабінет «Обладнання» з професії «кухар»;
 • облаштовано пандус;
 • розпочато ремонтні роботи на ІІ поверсі;
 • замінено на 70 % внутрішні мережі водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення в центральному корпусі та тепло забезпечення в гуртожитку; дворові інженерні мережі;
 • модернізовано лабораторію кравців (частково обладнано новими технічними засобами навчання);
 • проведено благоустрій території, в тому числі побудовано фонтан;
 • Фото 19. Звіт
 • облаштовано спортзал в гуртожитку;
 • проведено ремонтні роботи майданчика зі штучним покриттям та впорядкована його робота.

Навчальні майстерні та лабораторії училища -

це навчальний підрозділ для проведення уроків виробничого навчання, позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнані приміщення, які забезпечують організацію виробничої діяльності учнів і майстрів виробничого навчання. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і дидактичної бази, наявної в майстернях, лабораторіях.

У навчальних майстернях та лабораторіях здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професіями: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів; кухар-кондитер; кравець-закрійник; муляр, штукатур, лицювальник-плиточник; столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій; слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник; оператор комп’ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія); монтажник інформаційно-комунікайного устаткування.

Працевлаштування випускників «Роменського ВПУ»

Головним завданням навчального закладу є підготовка кваліфікованих конкурентоздібних працівників та їх працевлаштування.

Випускникам училища видаються направлення на роботу, оформлені за домовленістю з замовниками на підставі укладених договорів.

Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між випускником та роботодавцем.

У 2012 році навчальним закладом випущено 220 кваліфікованих робітників, з них:

 • 195 чоловік працевлаштовані за професією;
 • 12 випускників продовжують навчання;
 • 13 чоловік знаходяться у декретній відпустці по догляду за дитиною, яка не досягла 3-х річного віку.

Навчальний заклад продовжує тісно співпрацювати з роботодавцями в плані працевлаштування учнів після закінчення терміну навчання.

Виникає багато питань правового характеру з оформлення документів. З роботодавцями ведеться роз’яснювальна робота.

Гострим питанням залишається працевлаштування дітей-сиріт та забезпечення їх житлом. Багато учнів школи-інтернату продовжують навчання у Роменському ВПУ і забезпечення житлом з належним житлово-побутовими умовами після закінчення терміну навчання – це проблема, яка лягає на навчальний заклад. Питання допомагають вирішувати соціальні партнери.

На початку 2013 року був проведений моніторинг працевлаштування випускників 2011-2012 навчального року.

100% випускників були працевлаштовані навчальним закладом, з них:

 • 89% випускників - працевлаштовані за професіями;
 • 87% випускників - працюють у межах області.

Випускники задоволені отриманою професією. Високий рівень задоволеності складає - 62%, середній - 38%, низький -0%.

Змінили місце роботи -76 випускників, що складає-39%, з них:

 • з причини не задоволення умовами праці – 24 чоловіки;
 • з причини незадоволення заробітною платою – 30 чоловік;
 • з причини вступу до навчальних закладів - 15 чоловік;
 • з причини служби у ЗСУ-7 чоловік.

З метою визначення рівня підготовки випускників були опитані 132 керівника підприємств, установ та організацій. 128 роботодавців відповіли, що знання, вміння та навички учнів задовольняють роботодавців повністю, 4 керівника відповіли що потреби відповідають не повною мірою, а саме: випускники підготовлені до роботи, але мало працювали з новітніми матеріалами, які застосовуються на даних підприємствах.

Роботодавці використовують різні засоби адаптації випускників на робочому місці:

 • 34 підприємства закріплюють за випускниками наставників з числа передовиків виробництва;
 • 132 підприємства регулярно виплачують робітникам заробітну плату та приймають систему преміювання;
 • 22 підприємства забезпечують робочі місця випускників новітньою технікою, обладнанням, інструментами.

В 2012-2013 році перед навчальним закладом стоїть завдання з працевлаштування випускників поточного року. Приблизно 87% випускників будуть працевлаштовані на підприємствах, де проходять переддипломну практику.

Робітники навчального закладу тісно співпрацюють з роботодавцями у цьому напрямку.

Стан виконання плану надходжень від виробничої практики за 2012 рік

Виробнича практика – це важлива частина підготовки кваліфікованих робітників.

Організація практики, пошук робочих місць – головна задача майстрів виробничого навчання та завідувачів виробничою практикою, які здійснюють зв’язок ВПУ з підприємствами, організовують підготовку робочих місць на тих базах практики, які забезпечують виконання програм для відповідних кваліфікаційних рівнів, безпечні умови праці практикантів.

З кожним роком все складніше вирішується питання щодо оплати праці учнів під час виробничої практики. Це зумовлено рядом об’єктивних причин:

 • відсутність вакансій;
 • відсутність правового підґрунтя здійснювати грошові виплати учням з ряду професій, де обов’язковою умовою для виконання виробничих завдань є досягнення особою 18 років. Роботи цих професій пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям і здоров’ям людини, шкідливими та безпечними умовами праці.

Завідувачі виробничою практикою та майстри виробничого навчання тісно співпрацюють з керівниками підприємств, організацій, установ з питань проходження виробничої практики учнями навчального закладу:

 • вивчають виробничий процес на підприємствах, оснащення та устаткування, організацію робочих місць та праці;
 • ознайомлюються з об’єктами для виконання навчально-виробничих робіт;
 • знайомляться з наставниками практикантів;
 • контролюють завантаження учнів роботами відповідно до вимог навчальної програми;
 • контролюють дотримання учнями норм охорони праці та санітарно-гігієнічних вимог;
 • регулюють питання можливості оплати праці під час практики у кожному окремому випадку.

Співпраця з роботодавцями дає певні результати у вигляді надходжень від виробничої практики на рахунок навчальн6ого закладу.

Загальна сума надходжень за 2012 рік становить 213135 грн., що складає 52% від запланованої, з них по відділенням:

 • «Будівництво» - 72848 грн. (38% від запланованої суми по відділенню);
 • «Технологія харчування» - 107997 грн. (62% від запланованої суми по відділенню);
 • «Комп’ютерні технології» - 32290 грн. (73% від запланованої суми по відділенню).

Суми надходжень не відповідають запланованим. Це зумовлено причинами, які були викладені вище , та деякими іншими.

По відділенню «Будівництво» вагома кількість годин виробничої практики згідно навчальних планів припадає на зимовий період, в який дуже важко знайти об’єкт для відпрацювання навчально-виробничих робіт з професій муляр, штукатур, лицювальник - плиточник. Деякі підприємства вимагають постійного знаходження на робочому місці майстра виробничого навчання, але це не можливо, так як учні однієї групи проходять практику на декількох підприємствах. Тому запланована по відділенню сума 190672 грн. виконана на 38%.

Відділення «Технологія харчування торгівельна та кравецька справа» виконало план виробничої діяльності на суму - 173603 грн. Терміни проходження практики груп КК-2 та КК-а, які заплановані навчальними планами у зимовий період, рішенням методичної комісії були перенесені на весняно-літній, що допомогло виконанню плану на 62%. Але залишається практика випускних груп, яка згідно навчальних планів повинна проходити у осінньо-зимовий період. Ще існує вагома причина, яка не сприяє виконанню плану надходжень від виробничої практики. Професії кухар, кондитер, продавець продовольчих та непродовольчих товарів пов’язані з матеріальною відповідальністю, життям та здоров’ям людини. Учні, які не досягли 18 років не можуть виконувати ряд виробничих завдань, цим самим підприємець не має підґрунтя здійснювати грошові виплати.

Відділенням «Інформаційні технології» було заплановано 44116 грн. План надходжень виконаний на 73 %. Це пов’язано з відсутністю фінансів на підприємствах.

На початку 2013 року завідувачі виробничої практики провели роботу по створенню банку даних баз практики. В ході цієї роботи з керівниками підприємств обговорювались питання про можливість проходження виробничої практики відповідно з вимогами навчальних програм, погоджувались програми практик за професіями відповідно з розрядами, обговорювались терміни проходження практики та питання оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт.

Банк даних налічує понад 200 назв підприємств, установ, організацій міста, району та області. Основними базами, де учні проходять виробничу практику є підприємства: ТОВ «Екомаркет», ТОВ «Озазис-Центр», ТОВ «Будинок харчування», ТОВ СОЦ «Авангард», мережа магазинів «П’ятірочка», КП «Торговий дім», завод «Кобзаренка», завод Тутковського, ФОП «Манько», ФОП «Мусійко» . ПП фірма «Тандем», Укртелеком, газета «Вісті Роменщини», газета «Новий погляд» та інші. Постійно йде пошук нових робочих місць.

Виробнича діяльність

На базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ» працюють навчальні майстерні та лабораторії, які виготовляють корисну продукцію та реалізовують її споживачам.

В майстернях та лабораторіях навчального закладу створені всі умови для виконання плану виробничої діяльності. Навчальний заклад надає послуги з виготовлення виробів з деревини, металу, швейної, кондитерської, кулінарної, поліграфічної продукції, послуги з ремонту автомобілів. Протягом 2012 року було виготовлено та реалізовано товару на суму 321,4 тис. грн.

В 2013 році планується:

 • розширити асортимент кулінарної та кондитерської продукції, виготовляти кулінарні страви та кондитерські вироби із застосуванням новітніх технологій та сировини;
 • збільшити кількість замовлень на послуги дитячого кафе «Світ казки»;
 • розширити асортимент продовольчих та непродовольчих товарів, який реалізується у магазині – лабораторії, збільшити об’єми реалізації.

На даний час укладені договори на виконання робіт з пошиття рукавиць, спецодягу, постільної білизни та інших швейних виробів з підприємствами: ПП «Спецкомплект», ЗАТ «Роменська гардинно-тюлева фабрика», ПП Тепло сервіс».

З метою залучення замовників навчальний заклад планує проводити виставку моделей в етнографічному стилі під час святкових заходів у місті, на ярмарках, семінарах, тощо.

Навчальний заклад планує заключити договори з керівниками підприємств на виготовлення виробів з деревини та металу, які набули попиту на ринку та на виконання зварювальних робіт.

Завданням функціонування навчальних майстерень та лабораторій є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту професійного навчання;
 • забезпечення поглибленого вивчення професії;
 • організації роботи гуртків і факультативів;
 • індивідуальної підготовки майстрів виробничого навчання до занять та підвищення їх науково-методичного рівня;
 • забезпечення можливості використання сучасних педагогічних засобів навчання спільно з традиційною наочністю;
 • профорієнтації.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм.

За звітний період в училищі проводилися також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази училища.

Проведений частковий ремонт водопостачання санвузла майстерні штукатурів, закуплено зварювальне обладнання та касові апарати для магазину-майстерні продавців, матеріали та інструменти для виконання ремонтних робіт, створена лабораторія будівельних матеріалів. Закуплені всі необхідні матеріали для ремонту покрівлі майстерень будівельного напряму. І це не весь перелік, його можна продовжувати.

В майстернях та лабораторіях училища проводяться заходи з енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих віконних блоків на теплозберігаючі склопакети, поступово йде заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі. Як наслідок, маємо тенденцію щодо зменшення витрат тепла та електроенергії.

Аналізуючи кваліфікаційний рівень майстрів виробничого навчання встановлено, що серед багатьох якостей особистості визначне місце посідає професійно-педагогічна компетентність, яка набуває особливого значення під час проведення уроків виробничого навчання та організації виробничої практики учнів. Усвідомлення важливої ролі майстра, сприяло посиленню вимог до його підготовки, що спричинило низку організаційно-педагогічних заходів у цьому напрямі. Значну роль у підвищенні рівня компетентності майстрів виробничого навчання відіграло: проведення стажування; організація курсів підвищення кваліфікації; постійно-діючі семінари-практикуми з вивчення нової техніки, прогресивної технології виробництва, методів навчання, методики та організації проведення уроків виробничого навчання; виставки; стимулювання їх до постійної самоосвіти.

Майстри виробничого навчання приділяють багато уваги якості виконання завдань шляхом ретельного контролю, своєчасного виявлення помилок та їх усунення. При цьому сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Завдяки участі у навчально-виробничому процесі саме компетентних майстрів виробничого навчання, які цілеспрямовано реалізовують можливості кожного заняття, використовують власні методики навчання і виховання, більшість учнів їх груп демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності до роботи на виробництві.

З 20 по 22 березня проходив заключний ІІІ тур обласного конкурсу «Педагог-новатор-2013». ДПТНЗ «Роменське ВПУ» представляла майстер виробничого навчання ІІ категорії, відмінник освіти України Панченко Антоніна Іванівна.

Антоніна Іванівна вже довгий час працює над питанням «Організація системи роботи майстра виробничого навчання зі здібними та обдарованими учнями», постійно удосконалює методику проведення уроків виробничого навчання. Велику увагу майстер приділяє організації факультативних занять з обдарованими учнями та індивідуальній роботі з дітьми.

Фото 20. Звіт
Майстер виробничого навчання ІІ категорії, відмінник освіти України Панченко Антоніна Іванівна зі своїми учнями

За результатами конкурсу, Антоніну Іванівну відзначили як лауреата конкурсу «Педагог-новатор-2013» у закладах професійно-технічної освіти в номінації «майстер виробничого навчання з професій будівельного профілю» та нагороджено відповідним дипломом.

Фото 21. Звіт
За участь у конкурсі "Педагог-новатор 2013" Антоніна Панченко була відзначена дипломом лауреата

17 вересня 2012 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів професії «кухар». Конкурс проходив в місті Суми.

Фото 22. Звіт Фото 23. Звіт
Майстер Роменського ВПУ Ірина Конопленко під час конкурсу професійної майстерності

Наш навчальний заклад представляла майстер виробничого навчання – Конопленко Ірина Василівна.

Три дня тривала напружена боротьба за звання «кращий» серед майстрів Сумської області. І як результат – майстер ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Конопленко Ірина Василівна зайняла третє місце.

17 жовтня в місті Кролевець пройшов ІІ етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів професії «кравець». ДПТНЗ «Роменське ВПУ» в цьому конкурсі представляла майстер виробничого навчання Гречаник Марія Іванівна, яка перемогла в І етапі конкурсу.

Фото 24. Звіт
Майстер Роменського ВПУ Марія Гречаник під час конкурсу професійної майстерності

Однак проведені заходи не задовольняли зростаючих вимог і рівень компетентності майстра виробничого навчання. Недостатня підготовка майстрів виробничого навчання до навчальних занять, володіння методикою, професійною майстерністю приводило до технологічних помилок учнів. При інструктуванні учнів деякими майстрами мало уваги приділялося раціональній організації робочого місця, забезпеченню необхідним інструментом, пристроями, матеріалами, що призводило до зайвих рухів, підвищеній втомлюваності і, як наслідок, зниженню ступеня використання робочого часу. На результатах учнів позначалася і неспроможність майстрів своєчасно забезпечити їх технологічною документацією, здійснювати систематичний контроль та проводити колективне чи індивідуальне інструктування. Тому на засіданнях методичних комісій розглядалися проблемні питання виконання планів самоосвіти, якості виробничих завдань, створення навчально-методичних комплексів за професіями, планування колективної та індивідуальної роботи з підвищення кваліфікації, вивчення досвіду та впровадження його у навчально-виробничий процес.

На майбутнє основними векторами діяльності роботи є:

 • Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.
 • Покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної підготовки.
 • Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.
 • Покращення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Удосконалення системи контролю за навчально-виробничим процесом.

Організація роботи з обдарованими учнями

Особливий відповідальний напрямок роботи педагогічного колективу - це робота з обдарованими дітьми, яка проходить на засадах гуманізму, демократії, із застосуванням нових підходів до організації навчального процесу з утвердженням педагогіки особистості, де розкриваються та реалізовуються різноманітні таланти та здібності учнів.

Для кращої результативності роботи в училищі створено «банк даних» обдарованих учнів, який кожного року поповнюється новими молодими особистостями. Для узгодженої роботи адміністрації училища, викладачів, практичного психолога в навчальному закладі, як і в кожного із викладачів, розроблені заходи по роботі з даною категорією учнів.

Результати роботи з обдарованою молоддю розглядаються на засіданнях педагогічних рад, методичних комісій, де визначаються основні напрямки поглиблення знань, удосконалення вмінь та навичок учнів під час виконання вправ, диференційованих за двома рівнями - основним та підвищеним, що передбачається завданнями ЗНО.

Викладачі навчального закладу активно залучають учнів до пошукової діяльності, опрацювання додаткової літератури та джерел Інтернету.

Стимулювання пізнавальної діяльності учнів відбувається шляхом залученням їх до факультативних занять, організації та проведення тематичних тижнів, конкурсів професійної майстерності, участі в предметних олімпіадах, проведенні нестандартних уроків, де вихованці мають можливість поглибити і розширити свої знання, а в кінцевому результаті - підвищити якість навчальних досягнень.

Велике значення для кожного учня має не тільки моральне, а й матеріальне заохочення. Тому загальними зборами трудового колективу Роменського ВПУ та адміністрацією училища було прийнято «Положення про надання учням матеріальної допомоги та заохочення їх за досягнуті успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності», що теж виступає стимулюючим фактом до активної пізнавальної діяльності вихованців.

Результати участі учнів училища у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін:

 • 2010-2011 навчальний рік: математика – 3 місце, фізика – 2 місце, інформатика – 3 місце, українська мова та література – 3 місце, іноземна мова – 2 місце;
 • 2011-2012 навчальний рік: математика – 10 місце, фізика – 6 місце, хімія – 13 місце, інформатика – 9 місце, правознавство – 9 місце, українська мова та література – 10 місце, іноземна мова – 6 місце»;
 • 2012-2013 навчальний рік: інформатика – 10 місце, українська мова та література – 11 місце, іноземна мова – 12 місце.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика призерами стали:

 • у 2010-2011 навчальному році – Вертій Катерина;
 • у 2011-2012 навчальному році – Мельник Інна;
 • у 2012-2013 навчальному році – Голощапова Оксана та Опришко Ірина.

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призерами стали:

 • у 2011-2012 навчальному році – Кошман Катерина;
 • у 2012-2013 навчальному році – Голощапова Оксана.

У 2011-2012 навчальному році Вертій Катерина стала призером обласного етапу конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Роменщина – козацький край», яка була представлена на республіканському рівні. Учениця Мельник Інна посіла ІІІ місце на обласному конкурсі учнівської творчості з української мови, де захищала творчу роботу «Ромен, мій сивочолий Ромен…».

Результати участі учнів училища у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»:

 • 2010-2011 навчальний рік: 10 учнів мають «відмінний результат», а 8 учнів - «добрий результат»;
 • 2011-2012 навчальний рік: 8 учнів - «добрий результат»;
 • 2012-2013 навчальний рік: 5 учнів - «відмінний результат».

Результати участі учнів училища у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:

 • 2010-2011 навчальний рік: 2 учні мають «відмінний результат», а 6 учнів - «добрий результат»;
 • 2011-2012 навчальний рік: 8 учнів - «відмінний результат».

У 2012-2013 навчальному році 10 учнів училища взяли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» та 5 учнів – у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

З 27 по 29 березня у Міжнародному виставковому центрі в місті Києві проходив VIII Міжнародний фестиваль з кулінарного мистецтва та сервісу в Україні. Учениця Роменського ВПУ Кириченко Дар`я зайняла І місце у номінації «Вироби з тіста» та ІІІ місце у номінації «Традиційний хліб», за що була відзначена відповідними Дипломами.

Фото 25. Звіт

Також вона була нагороджена Дипломом за активну участь у фестивалі.

Фото 26. Звіт

Лебедь Анна зайняла ІІ місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії "Кравець"

Фото 27. Звіт

5 найкращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Сумської області отримали стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації Юрія Чмиря. Серед них учениця першого курсу ДПТНЗ «Роменське ВПУ» професії «Оператор комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» - Олександра Міщенко.

Фото 28. Звіт

Міщенко Олександра є неодноразовою учасницею та призеркою змагань з важкої атлетики на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях. Зокрема, у жовтні 2009 року Олександра зайняла ІІ місце на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років, що проходив у м. Кременчук, у травні 2011 року - І місце у чемпіонаті України з важкої атлетики серед дівчат до 15 років, що проходив у м. Славутич, Київської області та у листопаді 2012 року зайняла І місце на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 13 та 15 років, який проходив у м. Славутич, Київської області, за що була нагороджена медалями, дипломами Державної служби молоді та спорту України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

6 червня у Київському палаці дітей та юнацтва відбувся Всеукраїнський звіт-огляд переможців регіональних фестивалів технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів. Захід відбувся відповідно до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з підготовки і проведення в Україні Року дитячої творчості.

Метою заходу є популяризація творчих технічних ідей, підтримка талановитої учнівської молоді, підняття іміджу професійно-технічної освіти, активізація співпраці між педагогами та обмін досвідом.

Участь у огляді-звіті взяла і делегація ДПТНЗ «Роменське ВПУ», яка представила вироби декоративно-прикладного мистецтва, що вже давно стали відомими за межами Сумської області.

Фото 29. Звіт
Сумська делегація разом з Президентом Національної академії педагогічних наук Василем Кременем


Фізичне виховання

Фізичне виховання учнів в складовою частиною системи виховання і освіти, що спрямована на зміцнення здоров’я людини і має на меті всебічний розвиток майбутніх робітників і підготовки їх до трудової діяльності.

В нашому училищі працює 4 спортивних працівника, за учбовий рік числиться 2074 часів занять ф/к. Працює 5 спортивних секцій, усі мають змогу приймати участь в змаганнях різного рівня і покращувати свої фізичні можливості.

Кабінет ф/к забезпечений необхідним інвентарем на 65%. Для занять ф/к в училищі є спортивний зал 24-12 м., тренажерний зал, площадка з нестандартним обладнання та площадка для ігрових видів спорту з штучними покриттям.

Кращі спортсмени нашого училища приймали участь в обласній спартакіаді з наступних видів спорту:

 • Міні футбол – 2 місце.
 • Лижні гонки – 5 місце.
 • Л. крос – 11 місце.
 • Волейбол дівчата – 2 місце.
 • Баскетбол хлопці – 5 місце.
 • Баскетбол дівчата – 2 місце.
 • Л. атлетика – 5 місце.
 • Н. теніс дівчата – 11 місце.

В цілому в спартакіаді ми займали 7 місце, в міській спартакіаді училища – 2 місце обравши участь в слідуючих змаганнях:

 • Міні футбол – 1 місце.
 • Волейбол – 2 місце.
 • Баскетбол – 2 місце.
 • Л. атлетика – 3 місце.
 • Н. теніс – 3 місце.

Внутрі училища проведені змагання з:

 • Міні футбол – 88 учасників.
 • Волейбол – 71 учасників.
 • Баскетбол – 74 учасника.
 • Л. крос – 76 учасників.
 • Н. теніс – 40 учасників.

В цілому в змаганнях прийняло участь більш ніж 300 учнів.

В перспективі на наступний навчальний рік планується:

 • Покращити матеріальну базу (придбання спортивного інвентарю).
 • Зробити реконструкцію роздягальні, душової та туалету.
 • Покращити результати виступу наших спортсменів на змаганнях різних рівнів.

Виховна робота

У 2012-2013 навчальному році виховна робота ДПТНЗ «Роменське ВПУ» була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров'я», Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ серед населення регіону. У зв'язку з цим педагогічний колектив училища вирішував таку виховну проблему: «Особливості роботи класного керівника в умовах особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів».

Планування виховної роботи ведеться на всіх рівнях. Заступником директора з виховної роботи складається річний план роботи з урахуванням заходів, передбачених перспективними планами роботи класних керівників груп, соціального педагога, практичного психолога, керівників гуртків і секцій, завідувача бібліотекою, майстрів-вихователів та вихователів гуртожитку. Складається розклад роботи гуртків, секцій, графіки проведення засідань ради профілактики училища, наркологічного посту, батьківського комітету, проведення загальноучилищних лінійок, зборів, виховних годин.

На початку навчального року здійснено грунтовний аналіз контингенту учнів. Складені списки учнів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неповних сімей, учнів, які постраждали від наслідків аварії на чорнобильській АЕС, дітей-інвалідів. Окремо вивчені особові справи та визначено пріоритетні напрямки виховної роботи з учнями, які перебувають на обліку в училищі як схильні до порушень статутних вимог закладу, знаходяться на обліку в КМСН, наркодиспансері, службі у справах дітей. У 2012-2013 навчальному році в училищі навчалися 29 учнів пільгової категорії (станом на 1. 09. 2012р.).

Виховна робота навчального закладу ведеться за кількома основними напрямками: превентивне, національно-патріотичне, трудове, фізичне, художньо-естетичне, екологічне та сімейне виховання. Згідно цих напрямків визначаються теми виховних годин, бесід та інших заходів. Виконання завдань кожного із них сприяє формуванню зрілої особистості молодого робітника, повноцінного громадянина нашого суспільства.

Виховна робота з учнями училища у 2012-2013 н.р. була спрямована на виховання національної самосвідомості, почуття патріотизму, формування культури поведінки, кращих моральних якостей на основі засвоєння національних та загальнолюдських цінностей, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, забезпечення умов для їх життєтворчості та самореалізації, а також виховання колективів груп в дусі колективізму і самостійності.

У рамках гуманізації навчально-виховного процесу значна увага приділялася особистісно-орієнтованому підходу до учнів у навчанні і вихованні, який впроваджується викладачами і класними керівниками. Акцент робиться на таких аспектах, як: розвиток особистості дитини; становлення та прояв індивідуальних особливостей учнів; особистісні досягнення вихованців; формування у групах та навчальному закладі сприятливого середовища для розвитку учнів; функціонування системи медико-психологічного й соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку учнівської молоді.

Згідно плану виховної роботи проводилася активна профілактична робота. Питання поведінки учнів розглядалися на загальних зборах учнів груп, батьківських зборах, засіданням органів учнівського самоврядування, засіданнях ради профілактики правопорушень училища.

В училищі розроблена програма превентивного виховання учнів, основними завданнями якої є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки, та забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання. Це профілактика шкідливих звичок серед підлітків, заходи з профілактики поширення ВІЛ, СНІДу. Проходили акції з пропаганди здорового способу життя, зустрічі з медичними працівниками, перегляд фільмів, лекції, виховні години.

Постійно ведеться робота з неблагополучними сім’ями та важкими дітьми: індивідуальні бесіди, психологічні поради, діалоги. Налагоджена продуктивна співпраця з міським відділом у справах молоді, сім’ї та спорту, зі службою захисту дітей, психологами.

Правовий аспект превентивного виховання включає в себе охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури. В училищі крім уроків правознавства, факультативних занять, проводилась індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень, класні години на правові теми, зустрічі з представниками правоохоронних органів. Загально училищні акції «Ця рука нікого не вдарить» та «Квітка толерантності» були спрямовані на виховання в учнів терпимого ставлення до інших та запобіганню агресивності і конфліктності у стосунках між підлітками.

Аналізуючи роботу направлену на попередження правопорушень можна сказати, що є певні результати. Зменшилася кількість учнів училища, які підозрюються у скоєні протиправних вчинків.

Активізувалася робота, скерована на формування у вихованців училища прагнення до здорового способу життя. Відновлено роботу клубу здорового способу життя та наркопосту. Учні були активними учасниками спартакіад, взяли участь у проведенні традиційного Дня здоров’я, зустрічах з наркологом, лікарем-інфекціоністом; проводились систематичні бесіди керівників груп, радіопередачі, випуск санітарних бюлетенів. В нашому навчальному закладі запроваджено практику медико-санітарного інформування учнів з періодичністю два рази на місяць (2 і 4 тижні). У бібліотеці постійно діє виставка «За здоровий спосіб життя».

Активно проводилась робота з національного виховання учнів. Цьому сприяло проведення ряду патріотичних заходів, які мали результативний вплив на усвідомлення національної самоідентифікації учнів: День української вишиванки (на третій день Світлого Христового Воскресіння), виставка декоративно-вжиткового мистецтва, Андріївські вечорниці, захід до Дня Святого Миколая, зустріч з поетами «Любимо ми Україну, знаємо пісню її солов’їну», виховні години, присвячені державній символіці і державним святам України та багато інших.

Відмічалися визначні дати в історії української державності. Проводились лінійки та виховні години до Дня Соборності України, мітинги біля пам’ятника жертвам фашизму, воїнам-афганцям, героям-чорнобильцям.

Завдання, яке стоїть перед адміністрацією та керівниками груп у 2013-2014 навчальному році, – не допустити фрагментарності у проведенні роботи з національно-патріотичного виховання, особливо цінні знахідки в цій царині перевести в розряд традицій.

Художньо – естетичне виховання дозволяє цілеспрямовано розвивати в учнів художньо – естетичні погляди і переконання, стимулює інтерес до різноманітних видів мистецтва. Позаурочна робота за цим напрямом проводилася на базі численних гуртків: драматичного, вокального співу, декоративно-прикладного мистецтва, технічної творчості, комп’ютерних технологій та ін. Діти, які займаються в гуртках, є активними учасниками загально училищних, міських та обласних заходів. Гуртківці приймають участь і в різноманітних конкурсах. Серед них «У пошуках нових зірок», конкурси стінгазет, плакатів, ікебан. Години репетицій і спілкування стають для обдарованих дітей місцем комфорту. Саме тут вони почуваються самостійними. В гуртках розвиваються таланти, інтереси, вміння і навички.

В училищі працює учнівське самоврядування на чолі з учнем групи М-1А Олександром Шлепелем, центри якого у цьому навчальному році активізували свою роботу. Самоврядування стало надійним помічником педагогічному колективу. За участю активістів підготовлені і проведені заходи до Дня працівників освіти, Дня визволення міста, 8 Березня. Відбулася звітно-виборча конференція та спортивне свято у рамках проведення традиційного тижня самоврядування. На чолі з керівником учнівського самоврядування радники центрів взяли участь у підготовці і проведенні свят та тематичних вечорів: посвяти у першокурсники, новорічного балу-маскараду, конкурсів зимових фігур, новорічних ікебан, спартакіади та святкової програми «Містер училища» до Дня Захисника Вітчизни та розважальної програми «Кохання з першого погляду» до Дня св. Валентина.

Учнівська рада організовує учнів для участі у волонтерській роботі. До складу волонтерських загонів входять учні різних груп, які спільно допомагали людям похилого віку, провели акцію до Дня Перемоги «Доброго ранку, ветеране!» тощо.

Педагогічний та учнівський колективи училища тісно співпрацювали із шефськими організаціями: організовували привітання із професійними святами та ювілейними датами.

Екологічне виховання також має певні результати. Учні провели акцію «Посади дерево», взяли участь у місячнику прибирання та благоустрою території міста. Організували та провели конкурс плакатів до Дня Землі та посадили алею дерев.

На базі Роменського ВПУ створена і діє другий рік поспіль молодіжна громадська організація «Сузір’я». Місія організації – підвищення якості життя населення. Організація співпрацює з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками, ветеранськими, молодіжними, іншими громадськими та благодійними організаціями.

Фото 30. Звіт

Щороку члени організації беруть участь у різноманітних святкуваннях та акціях. Прибирання сміття у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, екологічна акція “Посади дерево”, благодійна акція “Діти – дітям”, туристично-екологічний похід та прибирання узбережжя ріки Сула – традиційні заходи в діяльності організації.

Фото 31. Звіт

В травні 2013 року Роменська молодіжна громадська організація «Сузір`я» виступила ініціатором проведення низки заходів для вшанування пам’яті Ісаака Йосиповича Шварца - радянського і російського композитора, народного артиста Російської Федерації, лауреата Державної премії Росії, уродженця міста Ромни.

За підтримки активістів МГО «Сузір`я» учні та педагоги музичної школи підготували захоплюючий культурологічний захід, у ході якого прозвучали музичні твори відомого композитора, цікаві біографічні сторінки Ісаака Шварца, уривки з кінофільмів. Зараз разом із Роменською міською громадською організацією “Ділова Агенція Розвитку”, «Сузір’я» працює над вивченням зв’язків І.Й. Шварца з містом Ромни та Сумщиною.

Успішність навчально-виховної діяльності училища значно полегшує виконання завдань профорієнтаційної роботи.

Профорієнтаційна робота в училищі починається з вересня погодженням із підприємствами – замовниками кадрів плану набору на новий навчальний рік. Наступний етап – розподіл інженерно-педагогічних працівників за школами міста та району і подальша систематична робота з учнями та їх батьками, Дні відкритих дверей за участі міськрайонного центру зайнятості, виїзди агітбригади до загальноосвітніх навчальних закладів.

Активно використовуються в профорієнтаційній роботі інформаційні технології. Ми демонструємо учням презентації пропонованих професій, уривки з відеофільму про училище, професії кухарів та зварювальників. Училище активно співпрацює із засобами масової інформації. постійно публікуються оголошення в міських та районних газетах, забезпечується реклама на радіо та телебаченні.

З 2011 року профорієнтаційна робота проводиться спільно зі школами. Проходять спільні виховні та спортивні заходи, майбутні абітурієнти запрошуються до участі у майстер-класах із робітничих професій. Окремі професії презентували наші учні і в загальноосвітніх школах Липоводолинського, Недригайлівського, Лохвицького, Талалаївського, Буринського та Конотопського районів.

Свідченням високої результативності виховної роботи училища є участь навчального закладу у заходах та конкурсах різних рівнів. Роменське ВПУ - постійний учасник міського Іллінського ярмарку та різних святкувань, де учні можуть продемонструвати свої професійні та творчі здібності. Щороку училище отримує нагороди за участь та перемогу у обласних ярмарках-виставках, творчих конкурсах:

 • Гран-прі у конкурсі-огляді художньої самодіяльності «Таланти профтехосвіти»;
 • І місце у конкурсі волонтерських загонів;
 • Диплом переможця у номінації «Винахідник року» конкурсу «Учень року - 2013» ;
 • газета «Калейдоскоп» отримала диплом лауреата республіканського конкурсу «Шкільних медіа», який проходив у м. Миколаїв.

У 2013-2014 н.р. зберігатимуться й посилюватимуться в училищі тенденції щодо співпраці учителів і учнів для досягнення виховної мети. Домінуючим буде особистісно-орієнтований підхід до навчання.

Фото 32. Звіт
У пошуках нових зірок
Фото 33. Звіт
Учасники конкурсу «Учень року»
Фото 34. Звіт
Під час акції «Квітка толерантності»
Фото 35. Звіт
У ході акції «Ця рука нікого не вдарить»
Фото 36. Звіт
Під час соціологічного опитування
Фото 37. Звіт
Під час акції «Дерево здоров`я»
Фото 38. Звіт
Під час акції «Міняємо цигарки на цукерки»
Комп`ютерні «Віруси» - кращі
Фото 39. Звіт
Під час спортивно-розважальної програми «Веселі старти»
Фото 40. Звіт
Під час проведення звітно-виборчої конференції
Фото 41. Звіт
Проведення уроків лідерами учнівського самоврядування
Фото 42. Звіт
Різдвяне дійство в оселях ветеранів
Фото 43. Звіт
Учні училища біля Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна


Охорона праці та безпека життєдіяльності

Постійною діючою комісією з питань охорони праці на початку року розроблені заходи на покращення умов праці, навчання, попередження травматизмом на робочих місцях учнів та працівників. На кожний підрозділ призначені відповідальні особи з правових та організаційних питань, безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії.

На протязі 2012-13 н.р. в ДПТНЗ «Роменське ВПУ» були проведені заходи:

 • конкурс стінних газет на тему «Охорона праці та безпеки життєдіяльності»;
 • виставка наочних посібників, періодичних видань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • місячник з охорони праці (1 по 30 квітня 2013 р.) , під час якого відбулися:
  • I. Правові та організаційні заходи:
   Переглядались: наявність законодавчих актів, наявність нормативної документації, інструкції з безпеки праці, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та техніки безпеки, журнал 3-х ступеневого контролю, куточки з охорони праці та безпеки життєдіяльності. При цьому виявлено, що всі інструкції охорони праці є в наявності на виробничих підрозділах у навчальних майстернях, кабінетах та інших приміщеннях.
  • II. Безпека праці в галузі.
   Згідно з розробленими заходами проводилось навчання з працівниками з питань безпеки праці.
   Проведена перевірка знань працівників (згідно з графіком)з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:
   • керівників підрозділів;
   • викладачів;
   • майстрів виробничого навчання;
   • інших працівників.
   Протягом місячника були оновлені запобіжні надписи, знаки безпеки у гуртожитку, їдальні, навчальних майстернях.
   Перевірено заземлення, занулення.
   Протягом місячника придбано за рахунок позабюджетних надходжень електроінструменти та засоби захисту від враження електричними струмом, проведено їх випробування.
  • IIІ. Пожежна безпека.
   Перевірено наявність інструкцій з пожежної безпеки, плану евакуації колективу та учнів на разі пожежі.
   Здійснено перевірку пожежегасіння, інформативних знаків, пожежних щитів та гідрантів.
  • IV. Електробезпека.
   Проведений інструктаж з питань по забезпеченню допуску до роботи працівників: майстрів виробничого навчання – столярів, операторів комп’ютерного набору, продавців, кухарів, електрогазозварювальників, слюсарів з ремонту автомобілів, слюсарів з ремонту автомобілів. Перевірка плануючої документації з електробезпеки.
  • V. Гігієна праці та виробнича санітарія.Згідно плану роботи служби охорони праці училища проведений аналіз виконання заходів колективного договору, передбачених угодою між адміністрацією і первинною профспілковою організацією працівників, спрямованих на створення безпечних умов праці працюючих і учнів.
  • VI. Навчальні та позанавчальні заходи з охорони праці.
   З метою попередження та усунення причин травматизму під час навчання та навчальної практики учнів:
   • Проведені бесіди з охорони праці з профзахворювань в різних галузях промисловості використання праці осіб з професійними захворюваннями, інвалідів, віл інфікованих.
   • Проведена лекція лікарем профпатологом ЦРЛ «Запобігання професійним захворюванням» до дня ОП.
   • Проведена виставка літератури з ОП.
   • Підготовлено і переглядається збірник відеороликів з ОП та ТБ на робочих місцях.
   • Проведені обстеження та надані акти-дозволи на безпечну експлуатацію спортивних приміщень, обладнання та інвентарю.
   • Наявність та укомплектованість аптечок, забезпечення миючими засобами згідно норм.

Фінансова діяльність ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
Загальний фонд

Відповідно до затвердженого кошторису на 2012 рік сума складає 9348905 грн. На протязі року заробітна плата підвищувалася 6 раз. Щорічна винагорода виплачена в середньому 35%, також виплачувалися премії та інші заохочувальні виплати.

КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали обладнані на протязі року додатково були виділені кошти в сумі – 115006 грн. Кредиторська заборгованість на 31 грудня складала 87278 грн. На бюджетні кошти закуплено: столи для комп’ютерного відділу, шпалери для кабінету психологів, меблі для гуртожитку, стенд інформаційний для гуртожитку, цегла, кисень та інші матеріали.

На медикаменти виділено з бюджетних коштів 9 тис. грн.

Для харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з малозабезпечених сімей виділено коштів в сумі 361 320 грн. Вартість харчування в робочі дні становила 38, 87грн., в канікулярні та вихідні 42,76 грн. Для учнів із числа дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, харчування становить 40 % від осіб із числа дітей-сиріт, що становить 15,55 та 17,10грн. Щодо виплати стипендії, то в 2012 році виплачена в повному обсязі з преміальним фондом 10% та становить 2 200 499 грн. Всі сироти працевлаштовані, кошти які виплачуються при працевлаштуванні – це 6 мінімальних прожиткових мінімумів. Кошти виплачені в повному обсязі.

2 дітей пройшли оздоровлення в оздоровчому таборі «Ровесник».

З вересня 2012 р. прийняті зміни в кошторисі. Затвердили кошти на виплати для молодших спеціалістів в сумі 103 800 грн.

Для забезпечення навчально-виробничого процесу було виділено кошти в сумі 50000 грн., за які закуплено 12 комп’ютерів та багатофункціональний пристрій.

Спеціальний фонд

Для зміцнення матеріально-технічної бази училища було придбано матеріалів на суму 257287 грн. Проведені ремонтні роботи в гуртожитку, відремонтовано 7 кімнат. Проведені ремонти в навчальному корпусі, а саме: кабінет 41, кабінет 11, кабінет психолога, перебудована роздягальна та зроблена капличка, проведений ремонт в кабінеті шеф-кухара, проведено благоустрій території, збудований пандус, збудований фонтан, проведена реконструкція фасаду при вході в навчально-побутовий корпус, в приміщенні їдальні була замінена плитка на мийці посуду та встановлені водонагрівачі. Частково замінена система опалення, водопостачання, проведений частковий ремонт даху.

Віконні блоки замінені в кількості 40 шт., дверні блоки – 5 штук.

Закуплено основних засобів по спец. рахунку на суму 23391грн., по спонсорському рахунку 98075грн., а саме: комп’ютери – 16 шт; касовий апарат – 1 шт; швейна машина – 5 шт; ксерокс – 2 шт; набор посуду – 1 шт; газозварювальний апарат – 1 шт; системні блоки – 2 шт; пневматичні гвинтівки – 2 шт; шуруповерт – 1 шт; ваги електронні – 1 шт; ваги електронні – 1 шт; проектор – 1 шт; фотоапарат – 1 шт; принтер – 1 шт; меблів на суму – 2593грн.; автомобіль.

Бібліотечний фонд збільшився на 6890 грн.

Надходження

 

2011 р.

2012 р.

% збільшення надходжень
2012 р. в порівнянні з 2011 р.

спецрахунок

966540 грн.

1082553 грн.

12%

спонсорський рахунок

184530 грн.

251629 грн.

36%


Видатки

 

2011 р.

2012 р.

% збільшення надходжень
2012 р. в порівнянні з 2011 р.

матеріали

358600 грн.

476430 грн.

33%

основні засоби

45740 грн.

171470 грн.

75%

харчування учнів

252143 грн.

300520 грн.

19%

відрядні

31925 грн.

29739 грн.

-2%

послуги

33400 грн.

34060 грн.

1%

 

723819,00 грн.

1014231,00 грн

 

Фото 44. Звіт
Фото 45. Звіт

Аналізуючи надходження та видатки 2011-2012 років, потрібно відзначити, що збільшилися надходження та видатки навчального закладу, і як наслідок – зміцнилася матеріально-технічна база навчального закладу.