Подати заяву для вступу

Методичний фестиваль для викладачів та майстрів виробничого навчання Роменського ВПУ

10.01.2018 року в Роменському ВПУ було проведено методичний фестиваль на тему: «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-цифрових компетентностей учасників освітнього процесу».

Подоляка О. В., голова методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комп`ютерних технологій, розповіла присутнім про інноваційні форми, методи і технології навчання. Зазначила, що інформаційне суспільство XXI століття потребує реформування освіти України, завданням якої є підготовка освіченої, творчої, конкурентоспроможної на сучасному ринку особистості. Тому однією з ключових тем є вдосконалення форм, методів і технологій навчання.

Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні. Такими технологіями є інтерактивні, що дозволяють розв`язувати вище зазначені проблеми.

До інноваційних методик навчання, крім інших, відносяться:

- e-learning;

- m-learning;

- u-learning;

- f-learning;

- blended-learning,

в яких використовуються інтерактивні та комп`ютерні технології навчання.

Процес реформи сучасної освіти України передбачає забезпечення якісної предметної підготовки фахівців в умовах зменшення аудиторного навантаження і збільшення інформації. Один із шляхів щодо вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні нових, більш ефективних методів і технологій навчання. До яких відносять електронне навчання (e-learning), дистанційні освітні технології.

В умовах розвивального навчання необхідно домогтися максимальної активності учнів, що забезпечується інтерактивними методами навчання. На відміну від активних методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з вчителем, між собою та на домінуванні активності учнів у процесі навчання.

Фото 1. 10.01.2018
На фото: під час вступного слова голови методичної комісії О.В Подоляки

Про електронне навчання, як систему навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій на прикладі SMART-комплексу з предмета “Обладнання для роботи в офісі” розповіла викладач спецдисциплін Рибкіна В. В.

Вона зазначила, що перед освітою висувається завдання – формування особистості конкурентоспроможною, успішною в електронному середовищі. Це зумовило необхідність створення нових моделей навчання, які будуються на використанні мережевих та інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання.

Упровадження електронного навчання (Е – learning) в українську систему освіти є актуальним, дозволяє здійснювати освіту на відстані, в будь-який час, експортувати вітчизняні освітні послуги та ін.

Е – learning – (скорочення від Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, он-лайн навчання, навчання з використанням комп`ютера, мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій.

Вказала на цілі використання електронного навчання, яке поклало початок Smart-навчанню. SMART-комплекс – дидактична система, в якій із метою створення умов для педагогічної активності, інформаційної взаємодії між викладачами та учнями інтегруються прикладні програмні продукти, бази даних, а також інші дидактичні засоби й методичні матеріали, що забезпечують та підтримують навчальний процес.

Охарактеризувала викладач SMART-комплекс із предмета «Обладнання для роботи в офісі».

Викладачі Мартинішина Ю. Ю. та Дівенко І. О. розповіли про мобільне он-лайн навчання за допомогою комп`ютерних технологій та завдання для навчальних груп в LearnningApps.rg з предмету інформатика. Визначили, що являє собою LearningApps.org, який є сервісом Web 2.0 для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи.

Метою їх роботи є створення загальнодоступної бібліотеки незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії. Це конструктор для розробки інтерактивних завдань за різними предметними дисциплінами для застосування на уроках і в позакласній роботі.

Фото 2. 10.01.2018
На фото: І.О. Дівенко та Ю.Ю. Мартинішина розповіли про мобільну освіту

Майстри виробничого навчання Іщенко Ю. І. та Галенко М. М. на конкретних прикладах розповіли про використання перевернутого навчання у професійній освіті.

Використовуючи елементи «перевернутого навчання», можна показати унікальний, практично необмежений потенціал мережі Інтернет, його значимість у плані самоосвіти. Завдяки технології «перевернутого навчання» можна формувати в учнів відношення до мережі як до джерела знань, способу транслювання та набуття практичного досвіду, створювати реальну можливість зміни від «висиджування» і «зубріння» на уроці до формування активної життєвої позиції учня як рівноправного суб`єкта освітнього процесу, розвитку життєво важливих компетенцій на предметному матеріалі.

Перевернуте навчання не таке просте, як може здатися на перший погляд: недостатньо підготувати відеоматеріали, завантажити її на YouTube і дати посилання на неї своїм учням. Потрібно ретельно підготуватися.

Учні опрацьовують вдома короткі відео-лекції, медіа-матеріали, а вивільнений від пояснень час на уроці відводиться на виконання вправ, обговорення проектів, дискусій.

На уроці детально розбираються завдання і вправи з теми. Цінність перевернутого навчання полягає у можливості використовувати навчальний час для групових занять, де учні можуть обговорювати зміст лекції, перевіряти свої знання і взаємодіяти один з одним в практичній діяльності.

Майстер виробничого навчання консультує, направляє, підтримує.

Це конструктор для розробки інтерактивних завдань для застосування на уроках виробничого навчання і в позакласній роботі. Основна ідея інтерактивних завдань полягає в тому, що учні можуть перевірити й закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів.

Фото 3. 10.01.2018
Фото 4. 10.01.2018
На фото: М.М. Галенко, Ю.І. Іщенко ділились досвідом використання "перевернутого навчання"

Підсумовуючи виступи , викладачі та майстри неодноразово наголошували, що електронне навчання поєднує в собі традиційні та он-лайн методи навчання з можливостями інформаційних технологій, дозволяє значно зменшити витрати на навчання, підвищити ефективність навчального процесу. Але ж не слід забувати, що електронне навчання – це не єдиний спосіб одержання знань в межах глобального навчального процесу, це лише одна з його складових.

Комп`ютерна підтримка уроків інформатики має позитивні наслідки, тому що реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються навички комп`ютерної грамотності.

Фото 5. 10.01.2018
На фото: П.І. Помаран окреслив плани використання інтерактивних технологій

Завданням сучасного викладача є навчити учнів виявляти та використовувати можливості соціальних освітніх мереж для підвищення якості навчання та розвитку інформаційної компетентності.