Подати заяву для вступу

Заходи щодо цивільного захисту та дій в умовах терористичного акту учасників навчально-виробничого процесу (лист від 19.09.2017 р. № 3-745).

Методичні рекомендації щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту (наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 23.03.2015 р. № 167).

I. Загальнi положення

1.1. Цi Методичнi рекомендацiї розроблено з метою надання практичних порад населенню у разi загрози та виникнення надзвичайних ситуацiй, пов’язаних з терористичними актами.

1.2. Термiни та визначення, що вживаються у цих Методичних рекомендацiях, застосовуються у значеннях, визначених у Кодексi цивiльного захисту України , Законi України «Про боротьбу з тероризмом» .

II. Дiї населення у разi отримання iнформацiї вiд невiдомої особи про погрозу вчинення теракту

2.1. Отримавши iнформацiю по телефону щодо анонiмного замiнування будiвлi(об’єкта з масовим перебуванням людей), рекомендується:

-не класти передчасно слухавку;

-уважно вислухати i з’ясувати вимоги та iнформацiю про характер погрози щодо вчинення теракту й по можливостi записати вимоги;

-спробувати пiд час розмови встановити iнформацiю про особу (стать, вiк, особливостi мови тощо);

-запропонувати повторити свої вимоги, поставити уточнюючи запитання про характер погрози, мiсце та час її реалiзацiї, мотивувати про надання якнайбiльше iнформацiї про вчинення теракту;

-установити мотиви дiй, поставити запитання про цiлi, якi вiн ставить, запропонувати iншi шляхи вирiшення вимог;

-обов’язково звернути увагу на фоновi звуки (шум вулицi, машин, якi проїжджають, музику, звуки тощо, що допоможе в подальшому визначити мiсце, звiдки здiйснено анонiмний дзвiнок);

-закiнчуючи розмову, повторити основнi моменти телефонної бесiди;

-пiсля завершення розмови зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102;

-обмежити коло осiб, якi знають про погрозу вчинення теракту.

2.2. Отримавши iнформацiю поштою,рекомендується:

-поводитися максимально обережно з поштовим посланням;

-обов’язково його зберiгати з усiма матерiалами (лист iз текстом, будь-якi вкладення, конверт i обгортку тощо);

-не зшивати, не склеювати, не робити написи, не пiдкреслювати або обводити окремi мiсця;

-повiдомити в правоохороннi органи за номером 102 та передати їм надiсланi поштою матерiали;

-обмежити коло осiб, якi знають про погрозу й передачу матерiалiв у правоохороннi органи.

2.3. Отримавши iнформацiю на вулицi,рекомендується:

-уважно вислухати i з’ясувати вимоги та iнформацiю про характер погрози щодо вчинення теракту й по можливостi запам’ятати (записати) вимоги;

-спробувати уважно запам’ятати iнформацiю про особу (стать, вiк, особливостi мови, у що одягнений тощо);

-запропонувати повторити висунутi вимоги, поставити уточнюючи запитання про характер погрози, мiсце та час її реалiзацiї, мотивувати особу надати якнайбiльше iнформацiї про вчинення теракту;

-установити мотиви дiй, поставити запитання про цiлi, якi особа переслiдує, запропонувати iншi шляхи вирiшення вимог;

-закiнчуючи розмову, повторити основнi моменти телефонної бесiди;

-Пiсля завершення розмови зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102;

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити приховану фото та вiдеофiксацiю дiй терористiв;

-обмежити коло осiб, якi знають про погрозу вчинення теракту.

2.4. Отримавши iнформацiю про евакуацiю(iз квартири, установи, мiсця з масовим перебуванням людей), рекомендується:

-не панiкувати, зберiгати спокiй;

-взяти iз собою документи, грошi, цiнностi (у разi необхiдностi лiки);

-вiдключити всi електричнi прилади;

-знеструмити квартиру та перекрити подачу води i газу до квартири;

-замкнути вхiднi дверi до квартири;

-перевiрити сусiднi квартири на наявнiсть у них дiтей, якi на час проведення (оголошення) евакуацiї залишились без нагляду дорослих, та повiдомити про це представникiв правоохоронних органiв за номером 102 (аварiйно-рятувальних служб за номерами 101 та 104);

-залишати будинок спокiйно, не створюючи панiки, при цьому надавати допомогу лiтнiм, важкохворим людям, жiнкам i дiтям.

III. Дiї населення у разi виявлення пiдозрiлих предметiв, що можуть бути використанi для вчинення теракту

3.1. У разi виявлення пiдозрiлого предмета, схожого на вибуховий пристрiй,рекомендується:

-негайно припинити роботи в мiсцi (районI) його виявлення;

-поiнформувати про нього iнших осiб, якi знаходяться поруч, у разi можливостi забезпечити їх евакуацiю з небезпечної територiї;

-не пiдходити, не торкатися та не пересувати його;

-знаходячись поблизу нього, утримуватися вiд курiння, використання засобiв радiозв’язку, у тому числi й мобiльного, не здiйснювати самостiйнi дiї;

-по можливостi забезпечити охорону виявленого пiдозрiлого предмета, (за захисними спорудами чи предметами), ведучи спостереження на безпечнiй вiдстанi, як зазначено нижче:

Фото 1. 08.10.2017

-по можливостi позначити або огородити мiсце перебування (для огорожi можна використовувати рiзнi пiдручнi матерiали — дошки, жердини, гiлки, мотузки, шматки яскравої матерiї тощо);

-повiдомити про небезпечну знахiдку будь-який мiсцевий орган виконавчої влади, черговi служби правоохоронних органiв за номером 102, надавши iнформацiю про характернi ознаки ймовiрного вибухового пристрою (мiсце його розташування, дату i час виявлення та особу, яка його виявила);

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити фото та вiдеофiксацiю мiсця знаходження пiдозрiлого предмета, схожого на вибуховий пристрiй;

-обов’язково дочекатися прибуття представникiв правоохоронних органiв, знаходячись на безпечнiй вiдстанi вiд мiсця знахiдки.

У разi залишення пiдозрiлого предмета невiдомою особою, свiдком чого ви стали, максимально запам’ятати її зовнiшнiсть, одяг, автотранспорт та його номернi знаки.

Основними характерними ознаками, що вказують на можливу належнiсть пiдозрiлого предмета до вибухового пристрою є наявнiсть:

-знаходження в мiсцях з масовим перебуванням людей (громадському транспорт) без нагляду валiзи, пакунка, коробки тощо;

-зовнiшньої схожостi з боєприпасами, навчально-iмiтацiйними, сигнальними, освiтлювальними та пiротехнiчними виробами;

-антени з радiоприймальним пристроєм годинникового механiзму або електронного таймера;

-запаху гасу, розчинника, пально-мастильних i хiмiчних матерiалiв тощо;

-елементiв (деталей), що не вiдповiдають їх прямому призначенню;

-стороннiх пiдозрiлих предметiв у дверях, вiкнах, закрiплених за допомогою дроту, ниток, важелiв, шнурiв тощо.

IV. Дiї населення у разi виникнення надзвичайної ситуацiї або надзвичайної подiї на об’єктах, у тому числi тiєї, що виникла внаслiдок теракту

4.1. У громадському транспортi(автобусi, тролейбусi, трамваї, маршрутному таксі) рекомендується:

-негайно вийти iз салону транспорту через вхiднi (вихiднI) дверi, у разi неможливостi вiдкрити дверi залишити салон через аварiйнi виходи (вибити скло та очистити рами вiкон вiд його уламкiв);

-пiд час евакуацiї з транспорту зберiгати спокiй, надавати допомогу пасажирам iз дiтьми, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;

-зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102, вказавши мiсце (адресу, район) надзвичайної ситуацiї (подiї);

-пiсля виходу з епiцентру подiї залишатися у безпечному мiсцi для отримання домедичної та екстреної медичної допомоги (у разi необхiдностI) та надання iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв щодо ймовiрних причин теракту;

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити фото та вiдеофiксацiю мiсця подiї;

-по можливостi та наявностi необхiдних знань i навичок надати домедичну допомогу постраждалим.

4.2. На залiзничному транспортi рекомендується:

-пiд час екстреної евакуацiї з вагона зберiгати спокiй, iз собою брати тiльки необхiднi речi (документи, грошi, одяг), великi речi залишати у вагонi, тому що вони можуть призвести до затримки здiйснення евакуацiї;

-надавати допомогу пасажирам iз дiтьми, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;

-пiд час поштовхiв (ударiв) доцiльно триматися за виступи полиць й iншi нерухомi частини вагона або згрупуватися, прикриваючи голову руками, щоб уникнути травм;

-у разi перевертання вагона мiцно триматися руками, упертися ногами у верхню полицю, стiну тощо, закриваючи очi, щоб у них не потрапили уламки скла, дитину притиснути досебе обличчям, прикриваючи їй голову своїми руками;

-пiсля зупинки вагона оглянути й визначити шляхи евакуацiї;

-якщо немає небезпеки виникнення пожежi, не поспiшати вибиратися;

-спробувати попередити панiку серед пасажирiв;

-виходити з вагона по одному, пропускаючи вперед дiтей, жiнок, лiтнiх людей, iнвалiдiв;

-пiд час евакуацiї через боковi дверi та аварiйнi виходи бути уважним та обережним, щоб не потрапити пiд зустрiчний потяг;

-пiд час перекидання чи пошкодження вагона вибиратися тiльки через вiкна, опустивши фрамуги або вибити будь-яким способом скло, попередньо очистивши рами вiд його уламкiв; по можливостi дiтей i постраждалих виносити на руках;

-зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102, вказавши мiсце (станцiя або дiлянка мiж залiзничними станцiями) надзвичайної ситуацiї (подiї);

-по можливостi та у разi наявностi необхiдних знань i навичок надати домедичну допомогу постраждалим.

4.3. У мiсцях з масовим перебуванням людей
4.3.1. На стадiонi у фан-зонi, натовпi рекомендується:

-виконувати всi вказiвки (команди) працiвникiв стадiону (стюардiв);

-зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102, вказавши мiсце (адресу) надзвичайної ситуацiї (подiї);

-здiйснити спробу вибратися з натовпу людей, у разi неможливостi цього — рухатися разом iз натовпом;

-дотримуватися загальної швидкостi руху натовпу, не штовхатися, не тиснути на людей, якi йдуть попереду;

-по можливостi стримувати поштовхи неспокiйних людей ззаду й збоку, по можливостi пропустити їх уперед себе;

-зняти з себе (у разi можливостI) довгий, занадто вiльний, iз металевими деталями одяг, а також усе, що може стиснути шию (шнурiвку куртки, краватку, шарф, медальйон на шнурку, коштовностi, бiжутерiю);

-зiгнути руки у лiктях, кулаки спрямувати вгору або зчепити долонi в замок перед грудьми — так ви зможете захистити грудну клiтину;

-спробувати вибратися з натовпу разом iз людьми, якi ведуть себе спокiйно (вишукатися клином, в серединi якого розмiстити дiтей i жiнок, розсуваючи натовп, рухатися з нього);

-заздалегiдь оцiнити напрямок руху i цiлеспрямовано йти в ньому;

-не намагатися чинити опiр стихiйному руху натовпу, чiплятися (хапатися) за стiни, лiхтарнi стовпи, дерева тощо;

-триматися далi вiд скляних вiтрин, сiтчастих огорож, турнiкетiв, сцен;

-притиснути руками до тiла особистi речi (парасольку, сумку тощо);

-рухатися у натовпi, не нахилятися та не пiднiмати свої особистi речi, якi впали;

-впевнено триматися на ногах, падiння всерединi натовпу небезпечно для життя, в разi падiння не думати про свiй одяг або сумку, зiгнути руки й ноги, захистити голову руками, а живiт — зiгнувши й пiдтягнувши ноги до тулуба; швидко спробувати впертися руками i однiєю ногою в землю й рiзко пiднятися по ходу руху людей; якщо не вийде вiдразу встати — не панiкувати, повторити свої спроби декiлька разiв;

-не привертати до себе увагу висловлюваннями полiтичних, релiгiйних та iнших симпатiй, ставленням до того, що трапилося;

-не наближатися до груп осiб, якi поводять себе особливо агресивно;

-не реагувати на подiї, сутички, якi трапляються поряд iз вами;

-якщо з вами дитина, посадити її на плечi та просуватися далi, а якщо вас двоє, — повернутися обличчям один до одного, створивши зi своїх тiл i рук захисну капсулу для дитини, i просуватися далi;

-вибратися у безпечне мiсце, оглянути територiю навколо себе, оцiнити ситуацiю та залишатися там для отримання домедичної та екстреної медичної допомоги (у разi необхiдностI) та надання iнформацiї працiвникам правоохоронних органiв;

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити фото та вiдеофiксацiю мiсця подiї;

-по можливостi та у разi наявностi необхiдних знань i навичок надати домедичну допомогу постраждалим.

4.3.2. У разi руйнування будiвлi рекомендується:

-визначити вiльне мiсце, до якого є можливiсть перемiститися; намагатися змiцнити стелю в помешканнi уламками меблiв, конструкцiй будинку, якi є поряд;

-вiдсунути вiд себе гострi предмети та не здiйснювати спроби самостiйно вибратися з-пiд завалу;

-закривати органи дихання тканиною (у разi можливостi зволоженою), через яку можна дихати;

-у разi наявностi мобiльного телефону негайно зателефонувати до правоохоронних органiв за номером 102 та служби порятунку за номером 101, вказавши адресу (кiлькiсть поверхiв будiвлi, мiсце її виникнення, наявнiсть людей) надзвичайної ситуацiї (подiї);

-по можливостi визначити своє мiсце перебування пiд завалом якимось сигналом (звуком);

-вибратися в безпечне мiсце та надати необхiдну допомогу дiтям, жiнкам, лiтнiм людям, iнвалiдам;

-у разi затиснення уламками конструкцiй будинку дiлянок тiла масажувати їх для пiдтримання циркуляцiї кровi;

-нi в якому разi не запалювати вогонь (запальничку, сiрники), що може призвести до вибуху;

-намагатися перебувати якомога довше у свiдомостi (читати вiршi, спiвати пiснi тощо);

-по можливостi та у разi наявностi необхiдних знань i навичок надати домедичну допомогу постраждалим;

-пiд час евакуацiї використовувати внутрiшнi сходи, зовнiшнi пожежнi драбини тощо, при цьому не користуватися лiфтами.

Необхiдно пам’ятати, що вiдразу пiсля повiдомлення про теракт аварiйно-рятувальнi пiдроздiли розпочинають роботу щодо визволення постраждалих з-пiд завалiв. Пiд час проведення аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт передбачено перiодичнi «ХВИЛИНИ ТИШІ», пiд час яких зупиняють роботу залученого до робiт спецiального обладнання та технiки, щоб почути сигнали (звуки) про допомогу. Саме в цi хвилини необхiдно найголоснiше подавати сигнали про своє мiсцезнаходження.

4.3.3.. У разi витоку побутового газу у будiвлi рекомендується:

-зберiгати спокiй;

-негайно вимкнути всi газовi прилади; вiдкрити вiкна i дверi та провiтрити всi примiщення; негайно вийти з примiщення та зателефонувати до Служби газу за номером 104 та служби порятунку за номером 101;

-не курити та не користуватись електричними приладами;

-повiдомити iнших мешканцiв, якщо будинок багатоквартирний, та залишити будiвлю, не користуючись лiфтом;

-надати допомогу в евакуацiї жiнкам, iнвалiдам, лiтнiм людям, дiтям;

-перевiрити сусiднi квартири на наявнiсть у них дiтей, якi тимчасово залишились без нагляду дорослих, та повiдомити про це представникiв Служби газу (правоохоронних органiв, служби порятунку за номерами 102 та 101);

-вiдiйти та знаходитись на безпечнiй вiдстанi вiд будинку (у разi можливостi на вiдкритому майданчику або пустирI) та чекати подальших iнструкцiй спецiалiстiв.

V. Дiї населення у разi захоплення в заручники (в транспортi, будiвлI)

5.1. У разi захоплення в заручники рекомендується:

-своїми дiями не провокувати терористiв на насильницькi дiї (уникати рiзких рухiв, шуму тощо);

-не чинити опiр озброєним терористам, що може призвести до численних людських жертв, не дивитися їм в очi, якщо вимагають вiддати особистi речi — негайно вiддати;

-у разi необхiдностi виконувати вимоги злочинцiв, не допускати панiки;

-не пiддаватися на провокацiйнi дiї терористiв;

-бути уважними, запам’ятати прикмети злочинцiв (риси їх облич, одяг, iмена, клички, можливi шрами i татуювання, особливостi мови i манери поведiнки, тематику їх розмов);

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити приховану фото та вiдеофiксацiю дiй терористiв;

-бути готовим до складнощiв (вiдсутнiсть свободи руху, їжi, води тощо);

-почувши стрiльбу та вибухи (у разi штурму), негайно лягти на пiдлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на потилицю, i не рухатися;

-у жодному випадку не бiгти назустрiч спiвробiтникам правоохоронних органiв або вiд них, оскiльки вони можуть прийняти вас за злочинця;

-по можливостi триматися як можна далi вiд дверей та вiкон.

5.2. У разi перебування в примiщеннi будiвлi (територiї, де знаходяться заручники, при цьому не бути захопленим терористами та ними знайденим) рекомендується:

-зберiгати спокiй та намагатись уникнути контакту з терористами;

-повiдомити, як можна тихiше, правоохороннi органи за номером 102 про злочинцiв та своє мiсцезнаходження;

-не палити i не наближатись до дверей i вiкон, сховати свої документи, що засвiдчують особу;

-чiтко виконувати iнструкцiї та вказiвки правоохоронцiв;

-по можливостi та у разi наявностi фото-, вiдеозасобiв здiйснити приховану фото та вiдеофiксацiю дiй терористiв;

-почувши стрiльбу та вибухи, негайно лягти на пiдлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на потилицю i не рухатися (уникнути рiзких рухiв).

Пам’ятайте, що одразу пiсля вашого повiдомлення правоохоронним органам про подiю, негайно ними буде вжито вичерпних заходiв для збереження вашого життя та здоров’я.

VI. Прикiнцевi положення

6.1. Завдяки умiлим та чiтким дiям населення пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй можна запобiгти зайвим людським жертвам i втратам та надати можливiсть правоохоронним органам i спецiальним аварiйно-рятувальним службам i пiдроздiлам виконувати в межах компетенцiї завдання щодо недопущення, запобiгання та оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї, у тому числi тi, що виникли внаслiдок терористичної дiяльностi.

6.2. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй або надзвичайних подiй, утому числi внаслiдок терористичного акту, кожна людина повинна знати номери правоохоронних органiв та екстрених служб для негайного їх iнформування, а саме:

служба порятунку — 101;

правоохороннi органи — 102;

швидка медична допомога — 103;

аварiйна служба газу — 104.