Подати заяву для вступу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 2017-2021 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

"Розвиток професійних компетентностей та педагогічної майстерності педагогів як основа моделювання інноваційного освітнього простору"

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 10 предметних методичних комісій. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

 • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
 • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Робота кожної методичної комісії перебуває у стані постійного моніторингу та вдосконалення, вона має систематичний, комплексний характер, спрямована на зростання якості освіти та виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури, фахової майстерності педагогічних працівників. Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. Методичний кабінет велику увагу приділяє питанням придбання навчальних посібників, періодичних фахових видань. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та керівництво Роменського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими навчальними закладами області та країни, методичними центрами, науковими установами дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, впроваджувати передовий досвід у власну діяльність.

Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються у рішеннях педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Багатовекторна діяльність, що здійснюється методичним кабінетом ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами нашого училища спрямована на постійний саморозвиток і вдосконалення з метою покращення підготовки молодого покоління до самостійного життя.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2015-2016 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Зокрема опрацьовано новий галузевий стандарт вищої освіти зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», розроблено нові інтегровані навчальні плани зі спеціальностей «Харчові технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Будівництво та цивільна інженерія».

У 2016-2017 навчальному році здійснюється оновлення навчально-методичного забезпечення професій: "Електрогазозварник", "Муляр", "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування" відповідно до нових ДСПТО.

У 2017-2018 навчальному році проводиться робота по розінтеграції професій та їх ліцензування.

СИСТЕМА РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ охоплює наступні напрямки:

курси підвищення кваліфікації

стажування

підвищення комп’ютерної грамотності

самоосвіта

психолого-педагогічні тренінги

вивчення педагогічного досвіду

участь у науково-методичних заходах різних рівнів

робота над індивідуальними інноваційними проектами

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з науковими установами

Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

 1. розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
 2. оновлення змісту професійно-технічної освіти;
 3. розвиток соціального партнерства;
 4. апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
 5. впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 6. управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.
 7. організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ "ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ"

У Роменському ВПУ відбувся науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

5 січня 2017 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ», згідно з програмою дослідно-експериментальної роботи за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі», відбувся науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

Фото 4. 06.01.2017
На фото: під час науково-практичного семінару «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

У ході семінару та «круглого столу» розглянуто питання організації вхідного контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до ПТНЗ, обговорено технологію розроблення модульних навчальних програм, тестових завдань для проведення вхідного контролю, завдань вихідного кваліфікаційного контролю тощо.

Фото 7. 06.01.2017
На фото: учасники семінару за круглим столом обговорили всі питання порядку денного

Учасники семінару також розглянули та обговорили розробленні членами творчої групи Проект методичних рекомендацій з організації вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються до ПТНЗ на відкрите професійне навчання та Проект положення про організацію екстернату у ПТНЗ України.

Роменське ВПУ презентувало результати експериментальної роботи в Національній академії педагогічних наук України

1 лютого 2017 року в Національній академії педагогічних наук України відбулось засідання комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Фото 1. 05.02.2017
На фото: під час засідання в Національній академії педагогічних наук України

У засіданні взяли участь: Карбишева Вікторія Оттівна – заступник директора, начальник Відділу організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань Департаменту професійної освіти МОН України; Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти МОН України; Ничкало Неля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України та інші.

Фото 3. 05.02.2017
На фото: участь у засіданні взяло поважне представництво науковців

На засіданні було заслухано звіти керівників дослідно-експериментальних робіт всеукраїнського рівня системи професійно-технічної освіти.

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Іванович Помаран презентував результати І етапу експериментальної роботи за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі». Доповідач звернув увагу присутніх на неврегульованість ряду питань організації професійного навчання населення протягом життя, представив розроблені творчою групою методичні матеріали з організації вхідного контролю для провадження відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі, проект Положення про організацію екстернату у професійно-технічних навчальних закладах.

Фото 6. 05.02.2017
На фото: директор Роменського ВПУ представив результати І етапу експериментальної роботи, що проводиться навчальним закладом

Комісія з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України схвалила результати дослідно-експериментальної роботи Роменського ВПУ у 2016 році.

Фото 15. 03.01.2017
Фото 16. 03.01.2017

Більш детально про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі» читайте в МАТЕРІАЛИ РОМЕНСЬКОГО ВПУ.

У Роменському ВПУ пройшов найково-практичний семінар

16 червня 2017 року в ДПТНЗ «Роменське ВПУ» пройшов науково-практичний семінар «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі: технологія, проблеми та перспективи».

Розпочався захід оглядом матеріально-технічної бази Роменського ВПУ. Гості та запрошені побували в музеях училища, відвідали капличку Св. Тетяни, оглянули кабінети, майстерні та лабораторії. Значний інтерес у присутніх викликав навчально-практичний центр по підготовці монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, що був нещодавно відкритий у навчальному закладі.

Фото 1. 20.06.2017
Фото 2. 20.06.2017
Фото 4. 20.06.2017
Фото 5. 20.06.2017
На фото: у ході огляду матеріально-технічної бази Роменського ВПУ
Фото 7. 20.06.2017
Фото 8. 20.06.2017
Фото 10. 20.06.2017
На фото: під час науково-практичного семінару

З вітальним словом до учасників семінару звернулася директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук Гробова В.П., яка подякувала присутнім за проведення експериментальної роботи в напрямку професійно-технічної освіти та висловила впевненість у тому, що спільними зусиллями проблеми в даній галузі будуть вирішені.

Фото 11. 20.06.2017
На фото: Гробова Вікторія Павлівна, директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук

Привітав учасників зібрання господар ДПТНЗ «Роменське ВПУ» - Помаран П. І., який розповів присутнім про роботу навчального закладу, його досягнення та напрацювання. Він також поінформував про досвід впровадження відкритого професійного навчання населення у регіоні.

Фото 12. 20.06.2017
На фото: Помаран Павло Іванович, директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Роменське вище професійне училище"

У ході семінару, згідно порядку денного, з питанням «Модульне навчання в європейському досвіді: ретроспективний аналіз» виступила академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Ничкало Н.Г.

Фото 19. 20.06.2017
На фото: Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України

Про інноваційні методики і технології професійного навчання кваліфікованих фахівців у своїй доповіді повідомила директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Радкевич В.О.

Фото 18. 20.06.2017
На фото: Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України

На питання «Відкрите інформаційно-освітнє середовище ПТНЗ» звернув увагу присутніх молодший науковий співробітник лабораторії електронних засобів навчання ІПТО НАПН України Кононенко А. Г.

Про організацію навчального процесу на модульно-компетентнісній основі розповіла методист НМЦ ПТО у Сумській області Чхайло О.М.

Про переваги та недоліки екстернату в ПТНЗ поінформувала методист НМЦ ПТО у Сумській області Ященкова Є.І.

З питанням «Організація вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів» виступила заступник директора з НМР Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» Рукавичка Т.Я.

Фото 15. 20.06.2017
На фото: Салатун Сергій Андрійович, Роменський міський голова пообіцяв всіляко підтримувати ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

За активну участь у роботі експериментального майданчику та плідну роботу почесними грамотами були нагороджені: директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помаран П. І. та члени робочої групи дослідно-експериментальної роботи ДПТНЗ «Роменське ВПУ»: методист Чернобук Г. Г., викладачі спецдисциплін Новак О. І. та Омеляненко О. В.

Фото 20. 20.06.2017
Фото 21. 20.06.2017
На фото: вручення почесних грамот

Усі присутні мали змогу взяти участь у дискусії з питання навчання населення на модульно-компетентнісній основі, обговорили актуальні питання професійно-технічної освіти України та регіону, розглянули перспективи розвитку професійної освіти, відпрацювали питання вдосконалення, після чого були підведені підсумки та ухвалено рішення за результатами роботи семінару.

Фото 23. 20.06.2017
Фото на згадку. Подвір`я ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

МАТЕРІАЛИ РОМЕНСЬКОГО ВПУ:

 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2018 РОКУ
 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2017 РОКУ
 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2016 РОКУ
 • Значок WORD ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ»
 • Значок WORD ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»
 • Значок WORD ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ
 • Значок WORD Формування та організація діяльності маркетингової служби ПТНЗ;
 • Значок WORD ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Значок WORD Концепція управлінської діяльності у багатопрофільному вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Структурно-функціональна модель управління багатопрофільним вищим професійним училищем;
 • Значок WORD Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу;
 • Значок WORD Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі