Подати заяву для вступу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 2017-2021 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

"Розвиток професійних компетентностей та педагогічної майстерності педагогів як основа моделювання інноваційного освітнього простору"

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

В училищі функціонує 10 предметних методичних комісій. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

 • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
 • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
 • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
 • вивчення передового педагогічного досвіду;
 • апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
 • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

Робота кожної методичної комісії перебуває у стані постійного моніторингу та вдосконалення, вона має систематичний, комплексний характер, спрямована на зростання якості освіти та виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури, фахової майстерності педагогічних працівників. Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. Методичний кабінет велику увагу приділяє питанням придбання навчальних посібників, періодичних фахових видань. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та керівництво Роменського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими навчальними закладами області та країни, методичними центрами, науковими установами дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, впроваджувати передовий досвід у власну діяльність.

Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються у рішеннях педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Багатовекторна діяльність, що здійснюється методичним кабінетом ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами нашого училища спрямована на постійний саморозвиток і вдосконалення з метою покращення підготовки молодого покоління до самостійного життя.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2015-2016 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Зокрема опрацьовано новий галузевий стандарт вищої освіти зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», розроблено нові інтегровані навчальні плани зі спеціальностей «Харчові технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Будівництво та цивільна інженерія».

У 2016-2017 навчальному році здійснюється оновлення навчально-методичного забезпечення професій: "Електрогазозварник", "Муляр", "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування" відповідно до нових ДСПТО.

У 2017-2018 навчальному році проводиться робота по розінтеграції професій та їх ліцензування.

СИСТЕМА РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ охоплює наступні напрямки:

курси підвищення кваліфікації

стажування

підвищення комп’ютерної грамотності

самоосвіта

психолого-педагогічні тренінги

вивчення педагогічного досвіду

участь у науково-методичних заходах різних рівнів

робота над індивідуальними інноваційними проектами

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з науковими установами

Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

 1. розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
 2. оновлення змісту професійно-технічної освіти;
 3. розвиток соціального партнерства;
 4. апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
 5. впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 6. управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.
 7. організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі.

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ "ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ"

У Роменському ВПУ відбувся науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

5 січня 2017 року на базі ДПТНЗ «Роменське ВПУ», згідно з програмою дослідно-експериментальної роботи за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі», відбувся науково-практичний семінар «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

Фото 4. 06.01.2017
Фото 5. 06.01.2017
На фото: під час науково-практичного семінару «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу».

У ході семінару та «круглого столу» розглянуто питання організації вхідного контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до ПТНЗ, обговорено технологію розроблення модульних навчальних програм, тестових завдань для проведення вхідного контролю, завдань вихідного кваліфікаційного контролю тощо.

Фото 7. 06.01.2017
На фото: учасники семінару за круглим столом обговорили всі питання порядку денного

Учасники семінару також розглянули та обговорили розробленні членами творчої групи Проект методичних рекомендацій з організації вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються до ПТНЗ на відкрите професійне навчання та Проект положення про організацію екстернату у ПТНЗ України.

Фото 9. 06.01.2017
На фото: Чернобук Г. Г., методист ДПТНЗ «Роменське ВПУ» зупинився в своїй доповіді на питанні організації вхідного контролю для осіб, які приймаються до ПТНЗ на відкрите професійне навчання
Фото 11. 06.01.2017
На фото: Ященкова Є. І., методист НМЦ ПТО У Сумській області презентувала Проект положення про організацію екстернату у ПТНЗ України

Роменське ВПУ презентувало результати експериментальної роботи в Національній академії педагогічних наук України

1 лютого 2017 року в Національній академії педагогічних наук України відбулось засідання комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Фото 1. 05.02.2017
Фото 4. 05.02.2017
На фото: під час засідання в Національній академії педагогічних наук України

У засіданні взяли участь: Карбишева Вікторія Оттівна – заступник директора, начальник Відділу організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань Департаменту професійної освіти МОН України; Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти МОН України; Ничкало Неля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України та інші.

Фото 2. 05.02.2017
Фото 3. 05.02.2017
На фото: участь у засіданні взяло поважне представництво науковців

На засіданні було заслухано звіти керівників дослідно-експериментальних робіт всеукраїнського рівня системи професійно-технічної освіти.

Директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло Іванович Помаран презентував результати І етапу експериментальної роботи за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі». Доповідач звернув увагу присутніх на неврегульованість ряду питань організації професійного навчання населення протягом життя, представив розроблені творчою групою методичні матеріали з організації вхідного контролю для провадження відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі, проект Положення про організацію екстернату у професійно-технічних навчальних закладах.

Фото 5. 05.02.2017
Фото 6. 05.02.2017
На фото: директор Роменського ВПУ представив результати І етапу експериментальної роботи, що проводиться навчальним закладом

Комісія з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України схвалила результати дослідно-експериментальної роботи Роменського ВПУ у 2016 році.

Фото 15. 03.01.2017
Фото 16. 03.01.2017

Більш детально про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі» читайте в МАТЕРІАЛИ РОМЕНСЬКОГО ВПУ.

У Роменському ВПУ пройшов найково-практичний семінар

16 червня 2017 року в ДПТНЗ «Роменське ВПУ» пройшов науково-практичний семінар «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі: технологія, проблеми та перспективи».

Розпочався захід оглядом матеріально-технічної бази Роменського ВПУ. Гості та запрошені побували в музеях училища, відвідали капличку Св. Тетяни, оглянули кабінети, майстерні та лабораторії. Значний інтерес у присутніх викликав навчально-практичний центр по підготовці монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, що був нещодавно відкритий у навчальному закладі.

Фото 1. 20.06.2017
Фото 2. 20.06.2017
Фото 3. 20.06.2017
Фото 4. 20.06.2017
Фото 5. 20.06.2017
На фото: у ході огляду матеріально-технічної бази Роменського ВПУ
Фото 6. 20.06.2017
Фото 7. 20.06.2017
Фото 8. 20.06.2017
Фото 9. 20.06.2017
Фото 10. 20.06.2017
На фото: під час науково-практичного семінару

З вітальним словом до учасників семінару звернулася директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук Гробова В.П., яка подякувала присутнім за проведення експериментальної роботи в напрямку професійно-технічної освіти та висловила впевненість у тому, що спільними зусиллями проблеми в даній галузі будуть вирішені.

Фото 11. 20.06.2017
На фото: Гробова Вікторія Павлівна, директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук

Привітав учасників зібрання господар ДПТНЗ «Роменське ВПУ» - Помаран П. І., який розповів присутнім про роботу навчального закладу, його досягнення та напрацювання. Він також поінформував про досвід впровадження відкритого професійного навчання населення у регіоні.

Фото 12. 20.06.2017
На фото: Помаран Павло Іванович, директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Роменське вище професійне училище"

У ході семінару, згідно порядку денного, з питанням «Модульне навчання в європейському досвіді: ретроспективний аналіз» виступила академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Ничкало Н.Г.

Фото 19. 20.06.2017
На фото: Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України

Про інноваційні методики і технології професійного навчання кваліфікованих фахівців у своїй доповіді повідомила директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Радкевич В.О.

Фото 18. 20.06.2017
На фото: Радкевич Валентина Олександрівна, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України

На питання «Відкрите інформаційно-освітнє середовище ПТНЗ» звернув увагу присутніх молодший науковий співробітник лабораторії електронних засобів навчання ІПТО НАПН України Кононенко А. Г.

Фото 14. 20.06.2017
На фото: Кононенко Андрій Геннадійович, молодший науковий співробітник лабораторії електронних засобів навчання ІПТО НАПН України

Про організацію навчального процесу на модульно-компетентнісній основі розповіла методист НМЦ ПТО у Сумській області Чхайло О.М.

Фото 13. 20.06.2017
На фото: Чхайло Олена Миколаївна, методист НМЦ ПТО у Сумській області

Про переваги та недоліки екстернату в ПТНЗ поінформувала методист НМЦ ПТО у Сумській області Ященкова Є.І.

Фото 16. 20.06.2017
На фото: Ященкова Єлизавета Іллівна, методист НМЦ ПТО у Сумській області

З питанням «Організація вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів» виступила заступник директора з НМР Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» Рукавичка Т.Я.

Фото 17. 20.06.2017
На фото: Рукавичка Тетяна Яківна, заступник директора з НМР Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»
Фото 15. 20.06.2017
На фото: Салатун Сергій Андрійович, Роменський міський голова пообіцяв всіляко підтримувати ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

За активну участь у роботі експериментального майданчику та плідну роботу почесними грамотами були нагороджені: директор ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Помаран П. І. та члени робочої групи дослідно-експериментальної роботи ДПТНЗ «Роменське ВПУ»: методист Чернобук Г. Г., викладачі спецдисциплін Новак О. І. та Омеляненко О. В.

Фото 22. 20.06.2017
Фото 20. 20.06.2017
Фото 21. 20.06.2017
На фото: вручення почесних грамот

Усі присутні мали змогу взяти участь у дискусії з питання навчання населення на модульно-компетентнісній основі, обговорили актуальні питання професійно-технічної освіти України та регіону, розглянули перспективи розвитку професійної освіти, відпрацювали питання вдосконалення, після чого були підведені підсумки та ухвалено рішення за результатами роботи семінару.

Фото 23. 20.06.2017
Фото 24. 20.06.2017
Фото на згадку. Подвір`я ДПТНЗ "Роменське ВПУ"

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Зміна практичних завдань, які мають вирішувати ПТНЗ, спонукала колектив державного професійно-технічного закладу «Роменське вище професійне училище» за наукового супроводу фахівців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України розпочати дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою «Педагогічні основи управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки», спрямовану на вдосконалення структури і змісту управління училищем. Застосування нових підходів в управлінні професійно-технічним навчальним закладом покликане забезпечити підвищення мобільності ПТНЗ, його здатності своєчасно і адекватно реагувати на постійно змінюваний попит на регіональному ринку праці та ринку освітніх послуг. Реалізація завдань управлінської діяльності в умовах ринкової економіки спонукала до запровадження маркетингового управління професійно-технічним навчальним закладом шляхом використання маркетингових підходів, методів та інструментів управління.

Метою дослідно-експериментальної роботи було визначено теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних основ управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.

Приведення системи управління професійно-технічним навчальним закладом у відповідність до вимог ринкової економіки потребувало:

- здійснення аналізу стану наукової розробленості проблеми;

- обґрунтування організаційно-педагогічних умов управління професійно-технічним навчальним закладом;

- розроблення та апробації моделі управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки з урахуванням актуальності формування у його структурі маркетингової служби.

Для досягнення поставленої мети творчою групою педпрацівників ДПТНЗ «Роменське ВПУ» було розроблено програму дослідно-експериментальної роботи, яка передбачала три етапи: констатувальний, формувальний, узагальнювальний.

У ході дослідження опрацьовано та здійснено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації системи управління у професійно-технічних навчальних закладах, використання сучасних технологій, форм і методів управлінської діяльності. Аналіз наукової літератури й дисертаційних досліджень свідчить про посилення уваги науковців до організації системи управління у ПТНЗ в умовах ринку, зокрема через упровадження механізмів освітнього маркетингу.

Поточні результати дослідно-експериментальної роботи було обговорено в ході науково-практичного семінару за темою «Маркетингова служба як інструмент оптимізації управління ПТНЗ в умовах ринкової економіки», який відбувся у вересні 2013 року на базі Роменського ВПУ. До уваги присутніх було запропоновано проект Положення про маркетингову службу професійно-технічного навчального закладу.

На основі Положення про маркетингову службу ПТНЗ у Роменському вищому професійному училищі було створено службу маркетингу, визначено її функціональну структуру, завдання та персональний склад окремих маркетингових груп за напрямками діяльності.

Творчою групою педпрацівників здійснювалась експериментальна перевірка ефективності організаційної структури маркетингової служби ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище», відпрацьовувалися механізми її діяльності. Отримані результати знайшли своє відображення у методичних рекомендаціях з формування та організації діяльності маркетингової служби ПТНЗ, методичних рекомендаціях з організації профорієнтаційної роботи у закладах професійно-технічної освіти.

Результати, отримані на формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи, висвітлено у статтях за темою дослідження: «Складові підвищення економічної ефективності закладів професійно-технічної освіти в умовах ринку», «Маркетингове управління ПТНЗ як об’єктивна необхідність в умовах ринкової економіки: результати експерименту».

З метою упровадження маркетингового управління у професійно-технічних навчальних закладах області, Навчально-методичним центром ПТО у Сумській області визначено навчальні заклади, в яких з вересня 2015 року розпочато апробацію моделі маркетингового управління ПТНЗ.

За підсумками дослідно-експериментальної роботи підготовлено статтю «Маркетингове управління ПТНЗ у сучасних умовах» та методичний посібник «Маркетингове управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки».

Матеріали роботи: "Методичні рекомендації щодо організації діяльності маркетингової служби у ПТНЗ" можна переглянути за посиланням http://lib.iitta.gov.ua/26709/

ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ

З 4 січня по 12 січня 2016 року у ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбулися заходи методичного тижня:

1. Освітній навігатор «Оцінювання навчальних досягнень учнів як засіб заохочення їх до активної навчальної роботи», доповідала методист Давиденко Т.І.

2. Педагогічна конференція на тему «Впровадження інформаційно- комунікаційних технологій навчання як складова підвищення ефективності навчально-виховного процесу»:

2.1. Захист проекту «Упровадження електронних систем на уроках теоретичного навчання при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Муляр», «Штукатур» ( вивчення передового педагогічного досвіду), доповідала викладач спецдисциплін Новак О.І.

2.2. КМЗ професії «Електрогазозварник» як один із головних елементів якості підготовки кваліфікованих робітників», доповідав викладач спецдисциплін Омеляненко О.В.

2.3. До успіху через професійну досконалість (аналіз матеріалів електронної бібліотеки: наповнення по розділах, категоріях; відвідування користувачами і т.д.), доповідала бібліотекар Картава М.М.

3. Майстер-клас для майстрів в/н «Від інноваційної технології через педагогічну майстерність до формування особистості учня», презентувала майстер в/н Гончаренко Н.М.

Фото 03. 10.01.2016
Фото 04. 10.01.2016
На фото: під час заходів методичного тижня

Методичний тиждень 2017 року

1. 4 січня 2017 року для викладачів та майстрів училища було проведено навчання на тему «Створення блогів».

Фото 2. 04.01.2017
Фото 4. 04.01.2017
На фото: під час навчання по створенню блогів

Викладачі інформатики Дівенко І. О. та Мартинішина Ю. Ю. розповіли загальну інформацію про поняття «блог», ознайомили із алгоритмом створення блогів, методикою створення сторінок та добавленням матеріалу.

Фото 5. 04.01.2017
На фото: викладачі інформатики детально розповіли присутнім як створювати та вести персональний блог

Після теоретичної частини викладачі та майстри навчального закладу приступили до практики, створивши блоги циклових комісій та персональні блоги, де будуть розміщати корисну інформацію для своїх колег та учнів.

Фото 7. 04.01.2017
На фото: у ході практичної частини

Майстер-клас по створенню блогів пройшов досить цікаво та продуктивно.

2. 10 січня 2017 року в Роменському ВПУ пройшли педагогічні читання за темою «Вивчення передового педагогічного досвіду педагогів закладу».

Фото 6. 10.01.2017
На фото: методист училища Давиденко Тетяна Іванівна коротко ознайомила учасників педагогічних читань з порядком денним
Фото 3. 10.01.2017
На фото: у ході педагогічних читань в Роменському ВПУ

Солоненко Світлана Володимирівна, старший викладач, викладач фізики та астрономії презентувала своїм колегам розроблений нею робочий зошит з астрономії, який схвалений методичною радою навчально-методичного центру в Сумській області та нині проходить апробацію в професійно-технічних навчальних закладах області.

Фото 5. 10.01.2017
На фото: старший викладач, викладач фізики та астрономії Солоненко Світлана Володимирівна презентувала свої розробки

Майстер виробничого навчання ІІ категорії Товстоп’ят Олексій Іванович презентував навчальний відеоурок за темою «Мурування кутів у півтори цеглини за багаторядною системою перев’язування швів», який направлений на обласний огляд-конкурс відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного профілю.

Фото 4. 10.01.2017
На фото: присутні уважно переглянули відеоурок та детально обговорили всі етапи його проведення

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ»

На базі училища з 2008 р. функціонує Всеукраїнський експериментальний педагогічний майданчик на тему «Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у ВПУ».

Зважаючи на особливості розвитку різних галузей економіки, постійний процес впровадження у виробництво нових технологій і матеріалів, підвищення вимог на ринку праці до рівня кваліфікації фахівців, з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг необхідно формувати гнучку систему управління навчальним закладом, здатну ефективно розв’язувати завдання оновлення матеріально-технічної бази училища, комплексного навчально-методичного забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів, розвитку соціального партнерства, що в цілому сприятиме професійній самореалізації особистості, забезпеченню регіонального ринку праці кваліфікованими кадрами.

Завдання педагогічного майданчика:

 • виявити науково-обгрунтовані підходи до вдосконалення системи управління за ринкових умов;
 • розробити методичні основи удосконалення діяльності училища в межах формування нової моделі управління;
 • експериментально перевірити і обґрунтувати нову організаційну структуру ПТНЗ.

Метою експериментальної діяльності є:

 • теоретичне обґрунтування та розробка концепції системи управління багатопрофільним вищим професійним училищем;
 • розробка та апробація інструктивно-методичного забезпечення управлінської діяльності у ВПУ;
 • впровадження ефективної системи управління багатопрофільним професійно-технічним навчальним закладом.

Науковий супровід здійснюють:

 • Інститут професійно-технічної освіти України АПН України;
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПТО

У 2015-2016 навчальному році творчою групою ДПТНЗ «Роменське ВПУ» розроблявся новий Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування».

У 2016-2017 навчальному році педпрацівниками училища проводиться робота з розроблення робочих навчальних програм на модульно-компетентнісній основі з професій: "Електрогазозварник", "Муляр", "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування"

УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПРОФЕСІЙ

У 2015-2016 навчальному році продовжувалась робота з апробації проекту Державного стандарту 7241 «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ", 7242 "Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування», розробки відповідного комплексно-методичного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази.

З вересня 2017 року в училищі запроваджується нова професія "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування". Проводиться робота по розробці відповідного комплексно-методичного забезпечення, оновлення навчально-матеріальної бази.

МАТЕРІАЛИ РОМЕНСЬКОГО ВПУ:

 • Значок WORD ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»
 • Значок WORD ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ
 • Значок WORD Формування та організація діяльності маркетингової служби ПТНЗ;
 • Значок WORD ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ;
 • Значок WORD Концепція управлінської діяльності у багатопрофільному вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Структурно-функціональна модель управління багатопрофільним вищим професійним училищем;
 • Значок WORD Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу;
 • Значок WORD Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі