Подати заяву для вступу

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 • Значок WORD МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 2016-2017 Н.Р.
 • Значок WORD МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 2017-2018 Н.Р.
 • Значок WORD МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА 2018-2019 Н.Р.
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 2017-2021 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

  "Розвиток професійних компетентностей та педагогічної майстерності педагогів як основа моделювання інноваційного освітнього простору"

  СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

  Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних та циклових методичних комісій.

  В училищі функціонує 10 предметних методичних комісій. Основними напрямками роботи методичних комісій є:

  • створення відповідного комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • підвищення професійного та педагогічного рівня викладачів і майстрів виробничого навчання;
  • аналіз контингенту учнів, результатів навчально-виховного процесу, відповідності якості знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм;
  • вивчення передового педагогічного досвіду;
  • апробація і впровадження інноваційних технологій, форм та методів навчання;
  • організація творчої діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання з розробки сучасних засобів навчання та їх ефективного використання з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів.

  Робота кожної методичної комісії перебуває у стані постійного моніторингу та вдосконалення, вона має систематичний, комплексний характер, спрямована на зростання якості освіти та виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури, фахової майстерності педагогічних працівників. Робота методичних комісій аналізується та корегується на засіданнях методичної ради училища. Планування роботи методичної ради здійснюється у річному плані училища та корегується помісячними планами методичної роботи.

  Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

  Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

  В училищі комплексно поєднана індивідуальна методична діяльність педпрацівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, робота над інноваційними проектами) та групові, колективні форми роботи (засідання методичної комісії, школа передового досвіду, школа починаючого педагога, семінари-практикуми, тренінги, педагогічні читання, «круглі столи», педагогічні ради, тематичні методичні наради, педконференції, методичні виставки тощо).

  Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу, проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.

  Підвищення якості підготовки учнів є неможливим без створення сучасного навчального забезпечення. Методичний кабінет велику увагу приділяє питанням придбання навчальних посібників, періодичних фахових видань. В умовах дефіциту навчальної літератури з предметів професійно-теоретичної підготовки спрямовуємо науково-методичну діяльність викладачів, досвідчених майстрів виробничого навчання на розробку навчально-методичних посібників, які відповідають програмам ДСПТО з конкретних професій. Це дає змогу не тільки заповнювати існуючий вакуум навчального забезпечення, а й позитивно впливає на підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогічних працівників.

  Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та керівництво Роменського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими навчальними закладами області та країни, методичними центрами, науковими установами дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, впроваджувати передовий досвід у власну діяльність.

  Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються у рішеннях педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

  Багатовекторна діяльність, що здійснюється методичним кабінетом ДПТНЗ «Роменське ВПУ» у тісній співпраці з іншими структурними підрозділами нашого училища спрямована на постійний саморозвиток і вдосконалення з метою покращення підготовки молодого покоління до самостійного життя.

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в 2018-2019 навчальному році здійснено розробку нових робочих навчальних планів та відповідне коригування комплексного методичного забезпечення професій та спеціальностей. Зокрема опрацьовано новий галузевий стандарт вищої освіти зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», розроблено нові інтегровані навчальні плани зі спеціальностей «Харчові технології», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Будівництво та цивільна інженерія».

  У 2018-2019 навчальному році відкрито Центр військово-патріотичного виховання.

  Фото.
  На фото: під час перебування в пневматичному тирі
  Фото.
  На фото: під час перебування в лазерному тирі

  Проводиться робота щодо ліцензування професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

  СИСТЕМА РОБОТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ охоплює наступні напрямки:

  курси підвищення кваліфікації

  стажування

  підвищення комп’ютерної грамотності

  самоосвіта

  психолого-педагогічні тренінги

  вивчення педагогічного досвіду

  участь у науково-методичних заходах різних рівнів

  робота над індивідуальними інноваційними проектами

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

  Співпраця ДПТНЗ «Роменське ВПУ» з науковими установами

  Забезпечення ефективної організації навчально-виховного, навчально-виробничого процесу, якісної ступеневої підготовки фахівців є неможливим без тісної співпраці з Міністерством освіти і науки України, науковими установами, соціальними партнерами. Вже багато років Роменське ВПУ співпрацює з Департаментом професійно-технічної освіти МОН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти; відділення змісту вищої освіти), Інститутом професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

  Основними напрямками співпраці є спільна науково-дослідницька діяльність з питань:

  1. розробка державних стандартів професійно-технічної освіти;
  2. оновлення змісту професійно-технічної освіти;
  3. розвиток соціального партнерства;
  4. апробація державних стандартів професійно-технічної освіти;
  5. впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
  6. управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах ринкової економіки.
  7. організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі.

  Експериментальна діяльність ДПТНЗ «Роменське ВПУ»

 • Значок WORD Експериментальна діяльність ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
 • ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЗА ТЕМОЮ "ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ"

 • Значок WORD Методичний посібник «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі»
 • Значок WORD Звіт про хід і результати узагальнювального етапу експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі»
 • Фото.
  Під час науково-практичного семінару за темою «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі» ( ДПТНЗ «Роменське ВПУ», 26 травня 2016 року)
  Фото.
  Учасники науково-практичного семінару за темою «Відкрите професійне навчання населення на модульно-компетентнісній основі: вхідний контроль та організація навчально-виробничого процесу» ( ДПТНЗ «Роменське ВПУ», 05 січня 2017 року)
  Фото.
  Під час обговорення Проекту положення про організацію екстернату 05 січня 2017 року( Помаран П.І., Ященкова Є.І., Чернобук Г.Г)
  Фото.
  Учасники науково-практичного семінару «Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі: технологія, проблеми та перспективи» (Штика Ю.М., Ничкало Н. Г., Гробова В.П.)
  Фото.
  Вітальне слово до учасників семінару Самойленко Н.Ю., директора НМЦ ПТО у Сумській області
  Фото.
  Побажання успіхів у науковій роботі від Білохи В. О., голови Роменської районної державної адміністрації

  МАТЕРІАЛИ РОМЕНСЬКОГО ВПУ:

 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2019 РОКУ
 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2018 РОКУ
 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2017 РОКУ
 • Значок WORD ЗАХОДИ МЕТОДИЧНОГО ТИЖНЯ 2016 РОКУ
 • Значок WORD ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ»
 • Значок WORD ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище»
 • Значок WORD ВІДКРИТЕ ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ
 • Значок WORD Формування та організація діяльності маркетингової служби ПТНЗ;
 • Значок WORD ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 • Значок WORD Концепція управлінської діяльності у багатопрофільному вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Структурно-функціональна модель управління багатопрофільним вищим професійним училищем;
 • Значок WORD Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу;
 • Значок WORD Організаційно-педагогічні умови вдосконалення управлінської діяльності у вищому професійному училищі;
 • Значок WORD Цілісна система навчання педагогічних працівників у навчальному закладі
 • Значок RAR Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія 7231 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 7212 «Електрогазозварник»
  Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2,3,4-го розрядів, електрогазозварник 2,3,4-го розрядів
  Значок WORD Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія 7122 «Муляр»
  Кваліфікація: муляр 3(2-3),4-го розрядів
  Професія 7133 «Штукатур»
  Кваліфікація: штукатур 3(2-3),4-го розряду
  Професія 7132 «Лицювальник – плиточник»
  Кваліфікація: лицювальник – плиточник 3(2-3)-го розряду
  Значок WORD Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія 5220 «Продавець продовольчих товарів»,
  5220 «Продавець непродовольчих товарів»
  Кваліфікація: продавець продовольчих товарів 3,4-го розрядів, продавець непродовольчих товарів 3-го розряду
  Професія: 5122 «Кухар»
  Кваліфікація:кухар 3,4-го розрядів
  Професія: 7412 «Кондитер»
  Кваліфікація: кондитер 3,4-го розрядів
  Значок WORD Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія: 5122 «Кухар»
  Кваліфікація: кухар 3,4,5-го розрядів
  Значок WORD Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія 7136 «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»,
  7212 «Електрогазозварник»
  Кваліфікація: монтажник санітарно-технічних систем і устаткування3(2-3),4-го розрядів,електрогазозварник 2-го розряду
  Значок WORD Освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників

  Професія 7241 «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»,
  Професія 7242 «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування»
  Кваліфікація: електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 3, 4-го розрядів, монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування 5 розряду